Växande antibiotikaresistens tvingar fram uppdateringar av rekommenderad behandling av sexuellt överförbara infektioner

WHO ger ut nya behandlingsriktlinjer för klamydia, gonorré och syfilis

WHO har utfärdat nya riktlinjer för behandling av tre vanliga sexuellt överförbara infektioner (STI) som svar på det växande hotet från antibiotikaresistens.

Klamydia, gonorré och syfilis orsakas alla av bakterier och kan i allmänhet botas med antibiotika. Dessa könssjukdomar är dock ofta odiagnostiserade och blir allt svårare att behandla, eftersom vissa antibiotika nu inte längre fungerar på grund av missbruk och överanvändning. Man uppskattar att 131 miljoner människor varje år smittas av klamydia, 78 miljoner av gonorré och 5,6 miljoner av syfilis.

Resistensen hos dessa könssjukdomar mot antibiotika har ökat snabbt under de senaste åren och har minskat behandlingsmöjligheterna. Av de tre STI:erna har gonorré utvecklat den starkaste resistensen mot antibiotika. Stammar av multiresistent gonorré som inte reagerar på någon tillgänglig antibiotika har redan upptäckts. Antibiotikaresistens hos klamydia och syfilis förekommer också, även om det är mindre vanligt, vilket gör att förebyggande och snabb behandling är avgörande.

Om dessa STI inte diagnostiseras och behandlas kan de leda till allvarliga komplikationer och långvariga hälsoproblem för kvinnor, t.ex. bäckeninflammation, utomkvedshavandeskap och missfall, och obehandlad gonorré och klamydia kan orsaka infertilitet hos både män och kvinnor. Infektion med klamydia, gonorré och syfilis kan också öka en persons risk att smittas med hiv två till tre gånger. En obehandlad könssjukdom hos en gravid kvinna ökar risken för dödfödsel och död hos det nyfödda barnet.

”Klamydia, gonorré och syfilis är stora folkhälsoproblem i hela världen, som påverkar miljontals människors livskvalitet, orsakar allvarlig sjukdom och ibland död. WHO:s nya riktlinjer förstärker behovet av att behandla dessa könssjukdomar med rätt antibiotika, i rätt dos och vid rätt tidpunkt för att minska spridningen och förbättra den sexuella och reproduktiva hälsan. För att kunna göra det måste nationella hälsovårdsmyndigheter övervaka mönstren av antibiotikaresistens hos dessa infektioner i sina länder”, säger Ian Askew, chef för reproduktiv hälsa och forskning vid WHO.

De nya rekommendationerna bygger på de senaste tillgängliga rönen om de mest effektiva behandlingarna för dessa tre sexuellt överförbara infektioner.

Gonorré

Gonorré är en vanlig könssjukdom som kan ge upphov till infektion i könsorganen, ändtarmen och svalget. Antimikrobiell resistens har dykt upp och expanderat vid varje lansering av nya klasser av antibiotika för behandling av gonorré. På grund av den utbredda resistensen har äldre och billigare antibiotika förlorat sin effektivitet vid behandling av infektionen.

  • WHO:s riktlinjer för behandling av Neisseria gonorrhoeae

WHO uppmanar länder att uppdatera sina nationella riktlinjer för behandling av gonorré som svar på det växande hotet från antibiotikaresistens. De nationella hälsomyndigheterna bör följa upp förekomsten av resistens mot olika antibiotika hos de gonorréstammar som cirkulerar bland deras befolkning. I den nya riktlinjen uppmanas hälsovårdsmyndigheterna att råda läkare att förskriva det antibiotikum som är mest effektivt, baserat på lokala resistensmönster. I WHO:s nya riktlinjer rekommenderas inte kinoloner (en klass av antibiotika) för behandling av gonorré på grund av den utbredda höga resistensen.

Syfilis

Syfilis sprids genom kontakt med ett sår på könsorganen, anus, ändtarmen, läpparna eller munnen, eller från mor till barn under graviditeten. Om en gravid kvinna har obehandlad syfilis och infektionen överförs till fostret leder detta ofta till att det dör. År 2012 ledde överföring av syfilis från mor till barn till uppskattningsvis 143 000 tidiga fosterdödsfall eller dödfödslar, 62 000 neonatala dödsfall och 44 000 spädbarn som föddes för tidigt eller med låg födelsevikt.

  • WHO:s riktlinjer för behandling av Treponema pallidum (syfilis)

För att bota syfilis rekommenderas starkt i de nya WHO-riktlinjerna en engångsdos bensatinpenicillin – en form av antibiotikumet som en läkare eller sjuksköterska injicerar i den infekterade patientens skink- eller lårmuskel. Detta är den mest effektiva behandlingen för syfilis, eftersom den är effektivare och billigare än orala antibiotika.

Benzathinpenicillin erkändes av den sextionionde världshälsoförsamlingen i maj 2016 som ett essentiellt läkemedel som det har varit brist på under flera år. Rapporter om lagerbrist har inkommit till WHO från företrädare och leverantörer av förlossningsvård i länder med hög syfilisbörda från tre WHO-regioner. WHO samarbetar med partner för att identifiera länder med brist och hjälpa till att övervaka den globala tillgängligheten av bensatinpenicillin för att minska klyftan mellan nationella behov och tillgången på antibiotikan.

Chlamydia

Chlamydia är den vanligaste bakteriella könssjukdomen och personer med denna infektion är ofta saminfekterade med gonorré. Symtom på klamydia är bl.a. flytningar och en brännande känsla vid urinering, men de flesta som är smittade har inga symtom. Även när klamydia är asymtomatisk kan den skada fortplantningssystemet.

  • WHO:s riktlinjer för behandling av Chlamydia trachomatis

WHO uppmanar länderna att omedelbart börja använda de uppdaterade riktlinjerna, vilket rekommenderas i ”Global Health Sector Strategy for Sexually Transmitted Infections (2016-2021)” som godkändes av regeringarna vid Världshälsoförsamlingen i maj 2016. De nya riktlinjerna är också i linje med ”Global Action Plan on Antimicrobial Resistance”, som antogs av regeringarna vid världshälsoförsamlingen i maj 2015.

Om kondomer används korrekt och konsekvent är de en av de mest effektiva metoderna för att skydda sig mot STI.