Mest repetitioner i benpress med 2465 pund

Välkommen till RecordSetter. RecordSetter.com och URDB.org (”RecordSettersajterna”) drivs av Universal Record Database, LLC (kollektivt kallade ”RecordSetter”, ”det”, ”dess” eller ”vi”). Genom att få tillgång till eller använda RecordSetter godkänner du (även kallad ”användare” eller ”din”) att du är myndig nog att ingå ett bindande avtal, att du är minderårig, eller att du har föräldrarnas eller vårdnadshavarens samtycke, och att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av följande villkor (”Användarvillkor”). Dessa användarvillkor gäller för alla användare av RecordSetters webbplatser och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och RecordSetter, inklusive, men inte begränsat till, alla tidigare användarvillkor. Om du inte samtycker till att vara bunden av dessa användarvillkor bör du omedelbart lämna RecordSetter. RecordSetter förbehåller sig rätten att med jämna mellanrum ändra dessa användarvillkor utan förvarning på vilket sätt som helst, inklusive men inte begränsat till att revidera, lägga till eller ta bort delar av eller hela dessa användarvillkor. Alla ändringar träder i kraft när Universal Record Database, LLC lägger ut de ändrade användarvillkoren på RecordSetter-webbplatserna. Din fortsatta användning av RecordSetter-webbplatserna visar att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av de ändrade användningsvillkoren.

LÄS VÄNLIGT OCH VÄLDIGT dessa användningsvillkor, eftersom de innehåller viktig information om dina lagliga rättigheter och skyldigheter.

Dessa användarvillkor, och alla rättigheter och licenser som beviljas inom ramen för dessa användarvillkor, får inte överföras eller överlåtas av dig, men kan överföras eller överlåtas av RecordSetter utan begränsning.

1. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN

RecordSetter är en Internetbaserad tjänst som gör det möjligt för användare att se världsrekord och skicka in sina egna världsrekord. RecordSetter kan innehålla annonser som är nödvändiga för att fortsätta att tillhandahålla RecordSetters tjänster. RecordSetter ansvarar inte för tredje parts annonser eller tredje parts applikationer som läggs ut på RecordSetter-webbplatserna, och ansvarar inte heller för de produkter som tillhandahålls av dess annonsörer.

2. ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN

RecordSetter förbehåller sig rätten att ändra eller avsluta RecordSetter-webbplatserna av vilken anledning som helst, när som helst, tillfälligt eller permanent, utan föregående meddelande. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, försäljning av RecordSetter till en annan enhet. Du samtycker till att RecordSetter inte är ansvarigt gentemot dig för någon ändring eller uppsägning av RecordSetter-webbplatserna.

3. AVSLUTNING

RecordSetter förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande vägra service till vem som helst, tillfälligt eller permanent, när som helst. Du samtycker till att varje uppsägning av din möjlighet att använda RecordSetter, inklusive, men inte begränsat till, uppsägning av ditt tillstånd att använda RecordSetters webbplatser, kan ske utan föregående meddelande. Du samtycker också till att alla världsrekord som du har på RecordSetter-webbplatserna (”dina rekord”) kan upphävas utan föregående meddelande. Dessutom förbehåller sig RecordSetter rätten att när som helst och av vilken anledning som helst och utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande, avvisa en användares inskickade rekord.

Ditt tillstånd att använda RecordSetter-sidorna upphör automatiskt om du bryter mot något av dessa användningsvillkor. Alla inspelningar som du innehar kan återkallas när som helst om RECORDSETTER misstänker att du inte uppfyller dessa krav.

4. TILLGÄNGLIGHET

Tillgång till och användning av RecordSetter är ogiltig där den är förbjuden. Genom att få tillgång till och använda RecordSetter godkänner du följande:

* Du är ansvarig för att känna till och följa alla tillämpliga regler om Internetanvändning, inklusive, men inte begränsat till, lokala lagar och förordningar om godtagbart beteende och innehåll på nätet;

* Du kommer inte att använda RecordSetter eller någon del av RecordSetter i olagligt syfte eller på något sätt som bryter mot dessa användningsvillkor;

* Du är minst 18 år gammal eller, om du är under 18 år, har föräldrarnas tillåtelse att använda RecordSetters webbplatser. Om du är yngre än 13 år kan din förälder behöva ge ett verifierbart föräldratillstånd för att du ska kunna använda vissa funktioner på webbplatsen, t.ex. att skicka in poster, vilket RecordSetter kommer att inhämta när du försöker använda dessa funktioner;

* All information, inklusive, men inte begränsat till, personlig information och information som rör register, som du skickar till RecordSetter är sanningsenlig, korrekt och fullständig, och

* Du kommer att upprätthålla sanningsenligheten, korrektheten och fullständigheten i all information, inklusive, men inte begränsat till, personlig information och information som rör register, som skickas till RecordSetter. Detta innefattar, men är inte begränsat till, att omedelbart meddela RecordSetter om någon information, inklusive, men inte begränsat till, personlig information och information som rör Records, ändras.

5. PROPRIETÄRA RÄTTIGHETER TILL HEMSIDANS INNEHÅLL

Du förstår och samtycker till att innehållet på RecordSetters webbplatser, med undantag för data, text, information, skärmenamn, grafik, foton, konton, ljud- och videoklipp, länkar eller annat material (kollektivt kallat ”innehåll”) som laddas upp, läggs upp eller på annat sätt överförs av en användare, ägs eller licensieras av RecordSetter och skyddas av tillämpliga immaterialrättsliga lagar och andra lagar. Om inte RecordSetter uttryckligen godkänner det, samtycker du till att inte ändra, distribuera, skapa avledda verk baserade på, hyra, leasa, låna ut, sälja, återförsälja eller erbjuda RecordSetter-webbplatserna för kommersiella ändamål, helt eller delvis.
Du förstår och samtycker vidare till att innehållet i sponsorannonser som visas på RecordSetter-webbplatserna är skyddat av tillämplig immaterialrätt och andra lagar. Med undantag för vad som uttryckligen godkänts av den tillämpliga annonsören samtycker du till att inte ändra, distribuera, skapa avledda verk baserade på, hyra, leasa, låna ut, sälja, återförsälja eller erbjuda sponsorannonsen i kommersiella syften, helt eller delvis.
Tjänsten RecordSetter gör det möjligt att lägga upp bilder och text som finns på RecordSetter på externa webbplatser. Denna användning är tillåten så länge sidor på andra webbplatser som visar data som finns på RecordSetters webbplatser innehåller en lätt identifierbar länk tillbaka till RecordSetter.

6. VÄRLDSRECORD

RecordSetter ansvarar inte och kan inte ansvara för användarens eller andras uppförande eller säkerhet under försök att skapa ett världsrekord som ska skickas till RecordSetter. GENOM ATT ANVÄNDA OCH FÅ TILLGÅNG TILL RECORDSETTER-WEBBPLATSERNA FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER DU ATT DU FÖRSÖKER SKAPA ETT VÄRLDSREKORD PÅ EGEN RISK. Om du blir involverad i ett försök att skapa ett världsrekord, inklusive, men inte begränsat till, ditt eget försök att skapa ett världsrekord eller att stödja en annan användares försök att skapa ett världsrekord, så befriar du RecordSetter och dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och agenter från alla anspråk i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, administrativa förfaranden, krav, skadestånd, skyldigheter, förluster, kostnader, skulder, åtaganden och utgifter, inklusive men inte begränsat till rimliga advokatarvoden, kända och okända, misstänkta och oanade, avslöjade och icke avslöjade, som härrör från eller på något sätt är kopplade till försöket att skapa ett världsrekord.

7. ANVÄNDARFÖRHÅLLANDE AV ANVÄNDAREN

Du är ensam ansvarig för ditt beteende på RecordSetters webbplatser och för allt innehåll som du lägger upp på webbplatsen. RecordSetter förbehåller sig rätten att utreda och vidta lämpliga åtgärder a Olämpligt användarbeteende och innehåll inkluderar, men är inte begränsat till:

* att utge sig för att vara en annan person eller enhet eller att felaktigt uppge eller på annat sätt missuppfatta din tillhörighet till en annan person eller enhet;

* ladda upp, publicera eller på annat sätt överföra innehåll som RecordSetter anser vara skadligt, kränkande, trakasserande, hotfullt, hatiskt, vulgärt, obscent, bedrägligt, olagligt, skadegörande, ärekränkande, förtalande, kränkande, inkräktande på en annan persons eller enhets privatliv, exploaterande eller rasistiskt, etniskt eller på annat sätt stötande;

* att delta i ett beteende som skadar minderåriga på något sätt, enligt RecordSetter eller tillämplig lag, eller som på annat sätt är destruktivt beteende, inklusive, men inte begränsat till, att missbruka, trakassera, förfölja, hota eller skrämma en annan person eller enhet;

* använda eller försöka använda information som erhållits från RecordSetters webbplatser för att skada, missbruka, trakassera, förfölja, hota eller skrämma en annan person eller enhet;

* använda RecordSetters webbplatser för att skapa eller skicka in oönskad eller otillåten reklam, e-post eller annan form av kommunikation;

* begära personlig information från någon under 18 år;

* främja kommersiell verksamhet utan föregående skriftligt medgivande från RecordSetter, inklusive, men inte begränsat till, tävlingar, utlottningar, byteshandel, reklam eller pyramidspel;

* samla in eller lagra användarinformation för kommersiella eller olagliga ändamål;

* ändra, anpassa, hacka eller på annat sätt manipulera någon del av RecordSetter-webbplatserna;

* ändra, anpassa, hacka eller på annat sätt manipulera någon del av en annan webbplats för att på ett falskt sätt ge sken av att den är kopplad till RecordSetter eller för att på annat sätt dölja ursprunget för den information som levereras;

* störning, avbrott eller på annat sätt skapa en onödig belastning på RecordSetter-servrarna eller anslutna nätverk, eller att inte lyda krav, förfaranden, policyer eller regler för anslutna nätverk;

* kringgå, modifiera eller på annat sätt störa någon säkerhetsteknik eller programvara som är en del av RecordSetter-webbplatserna;

* ladda upp, publicera eller på annat sätt överföra mjukvaruverktyg, robotar, virus eller annan kod av destruktiv karaktär;

* använda RecordSetter-webbplatserna på ett sätt som, avsiktligt eller oavsiktligt, bryter mot dessa användningsvillkor eller mot tillämpliga lagar eller bestämmelser;

* att använda RecordSetter-webbplatserna på ett sätt som främjar kriminell verksamhet eller kriminella företag eller tillhandahåller instruktionsinformation om olaglig verksamhet, och

* att låta en annan person använda RecordSetter-webbplatserna på ett sätt som bryter mot dessa användarvillkor.

Även om RecordSetter förbjuder olämpligt beteende och innehåll på webbplatsen, förstår du och samtycker till att RecordSetter inte kan ansvara för andra användares beteende eller det innehåll som publiceras på RecordSetter-webbplatserna och att du kan utsättas för sådant olämpligt beteende eller innehåll när du besöker RecordSetter-webbplatserna.

8. RÄTTIGHETER TILL ANVÄNDARENS INNEHÅLL

”Användarinnehåll” är innehåll som en användare publicerar på RecordSetter-webbplatserna. Genom att lägga till eller ladda upp användarinnehåll till RecordSetter-webbplatserna överför du äganderätten till sådant användarinnehåll till RecordSetter, inklusive, men inte begränsat till, eventuella immateriella rättigheter som du kan ha till sådant användarinnehåll. En sådan överföring ger RecordSetter oåterkalleligen den enda och exklusiva världsomspännande äganderätten till alla rättigheter, titlar och intressen (fullt betalda, royaltyfria, licensierbara och överförbara (helt eller delvis) i och till användarinnehållet och alla delar därav och den fullt betalda, royaltyfria, licensierbara och överförbara (helt eller delvis) världsomspännande licensen till alla inbäddade upphovsrättigheter från tredje part, varumärken, patent, affärshemligheter, integritets- och offentlighetsrättigheter och andra immateriella och industriella rättigheter som du äger eller kontrollerar, att använda, reproducera, överföra, visa, ställa ut, distribuera, indexera, kommentera, modifiera, redigera, anpassa, översätta, skapa avledda arbeten baserade på, utföra och på annat sätt utnyttja sådant användarinnehåll, helt eller delvis, enligt RecordSetters eget gottfinnande, i alla medieformat och kanaler som nu är kända eller som kommer att utvecklas i framtiden (inklusive, men inte begränsat till, webbplatser, kabelnät och TV-nät och -stationer, bredbands- och trådlösa plattformar, produkter och tjänster, fysiska medier och biografföreställningar) för alla syften, inklusive, utan begränsning, underhållning, nyheter, reklam, främjande, marknadsföring, publicitet, handel eller kommersiella syften, allt utan ytterligare meddelande till dig eller den eller de ovannämnda tredje parterna, med eller utan tillskrivning, och utan krav på tillstånd från eller betalning till dig eller någon annan person eller enhet.

Genom att ladda upp användarinnehåll till RecordSetter-webbplatserna förstår och godkänner du dessutom att RecordSetter efter eget gottfinnande kan distribuera, sprida, publicera, ladda upp och överföra sådant användarinnehåll till YouTube- och Facebook-webbplatserna i syfte att tjäna pengar på sådant användarinnehåll och maximera de reklamintäkter som genereras av sådant användarinnehåll. Sådana intäkter ska delas med dig enligt villkoren i det avtal som finns på så länge du samtycker till villkoren i ett sådant avtal och ger oss den information vi behöver för att vidarebefordra sådana intäkter till dig.

Genom att ladda upp, publicera eller på annat sätt överföra användarinnehåll, försäkrar och garanterar du att (1) du har alla nödvändiga skriftliga samtycken, frisläppanden eller tillstånd för att bevilja RecordSetter ovanstående licenser; (2) du har alla nödvändiga skriftliga samtycken, frisläppanden eller tillstånd från varje identifierbar enskild person i användarinnehållet för att använda den personens namn eller avbild på det sätt som RecordSetter och dessa användarvillkor avser; och (3) uppladdning, publicering eller annan överföring av ditt användarinnehåll på eller via RecordSetter inte kränker någon persons eller enhets lagliga rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, integritetsrättigheter, publicitetsrättigheter, upphovsrätt, varumärkesrättigheter eller avtalsrättigheter. UTAN BEGRÄNSNING TILL BESTÄMMELSERNA I AVSNITT 15 NEDAN SAMTYCKER DU TILL ATT ERSÄTTA, FÖRSVARA OCH HÅLLA RECORDSETTER OCH DESS TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA OCH AGENTER SKADESLÖSA FRÅN OCH MOT ALLA ANSPRÅK, ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN, KRAV, SKADOR, FÖRPLIKTELSER, FÖRLUSTER, KOSTNADER, SKULDER, ANSVAR ELLER UTGIFTER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, RIMLIGA ADVOKATARVODEN, SOM GÖRS AV TREDJE PART PÅ GRUND AV ELLER SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV DITT BROTT MOT OVANSTÅENDE FÖRSÄKRAN OCH GARANTI, ELLER RECORDSETTERS ANVÄNDNING, KOPIERING, PUBLICERING, DISTRIBUTION, ÖVERFÖRING, ÖVERFÖRING, SKAPANDE AV DERIVATVERK AV, OFFENTLIGT FRAMFÖRANDE ELLER OFFENTLIG VISNING (OAVSETT MEDIA, ENLIGT VÅRT EGET GOTTFINNANDE) AV ANVÄNDARINNEHÅLL SOM DU HAR SKICKAT IN.

9. Upphovsrätt

RecordSetter åtar sig att följa alla relevanta upphovsrättslagar. Om du anser att ditt upphovsrättsskyddade material finns på RecordSetter-webbplatsen utan ditt tillstånd, vänligen skicka ett skriftligt meddelande till oss:

En fysisk eller elektronisk signatur av en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rättighet som påstås ha kränkts; Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som påstås ha kränkts, eller, om flera upphovsrättsskyddade verk omfattas av en enda anmälan, en representativ lista över sådana verk; Identifiering av det material som påstås göra intrång eller vara föremål för intrångsaktivitet och som ska tas bort eller vars åtkomst ska inaktiveras, samt information som är rimligen tillräcklig för att RecordSetter ska kunna lokalisera materialet; Information som är tillräcklig för att RecordSetter ska kunna kontakta dig, t.ex. en adress, ett telefonnummer och, om tillgängligt, en e-postadress. Ett uttalande om att du i god tro tror att användningen av materialet på det sätt som det påtalas inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller lagen. Ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och att du, under påföljd av mened, är behörig att agera för ägaren av den exklusiva rättighet som påstås vara kränkt.

Efter att ha mottagit ett klagomål om intrång kommer RecordSetter att behandla och utreda kraven. Vid mottagande av meddelanden som uppfyller eller i huvudsak uppfyller DMCA:s krav kommer RecordSetter att agera snabbt för att ta bort eller inaktivera tillgången till innehåll som påstås göra intrång. RecordSetter kommer att vidta rimliga åtgärder för att omedelbart meddela användaren att man har tagit bort eller inaktiverat tillgången till användarens innehåll.

Om du anser att ditt borttagna innehåll inte gör intrång, eller att du har laglig rätt att publicera och använda det borttagna innehållet, kan du förse oss med en motanmälan genom att skriftligen skicka följande information till vår upphovsrättsagent: Din fysiska eller elektroniska signatur; Identifiering av det innehåll som har tagits bort eller till vilket tillgången har inaktiverats och den plats där materialet fanns innan det togs bort eller tillgången till det inaktiverades; Ett uttalande under straffrättslig påföljd av mened att du i god tro tror att materialet togs bort eller inaktiverades till följd av ett misstag eller en felaktig identifiering av det material som ska tas bort eller inaktiveras; Ditt namn, din adress och ditt telefonnummer samt ett uttalande om att du samtycker till att den federala distriktsdomstolen har jurisdiktion i det distrikt där din adress är belägen, eller om din adress är utanför USA, i det distrikt där RecordSetter kan finnas, och att du kommer att acceptera delgivning av processen från den person som tillhandahöll den ursprungliga DMCA-anmälan eller ett ombud för en sådan person.

När RecordSetter tar emot en korrekt motanmälan enligt DMCA kommer RecordSetter omedelbart att förse den person som lämnade den ursprungliga anmälan om det påstådda intrånget med en kopia av motanmälan. Dessutom kommer RecordSetter att informera den personen om att det kommer att ersätta det borttagna materialet och upphöra med att inaktivera tillgången till det inom 10-14 arbetsdagar efter mottagandet av motanmälan, såvida inte RecordSetters upphovsrättsagent först får ett meddelande från den person som lämnade in den ursprungliga anmälan om att den personen har lämnat in en ansökan om ett domstolsbeslut för att hindra abonnenten från att bedriva intrångsgörande verksamhet i samband med materialet på RecordSetter.

10. BRUKARSTREJDER

Du är ensam ansvarig för dina interaktioner med andra användare. RecordSetter har ingen skyldighet att engagera sig i tvister mellan dig och andra användare (en ”användartvist”). RecordSetter förbehåller sig dock rätten att engagera sig i en användartvist efter RecordSetters eget gottfinnande.

Om du blir inblandad i en användartvist, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, befriar du RecordSetter och dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och agenter från alla anspråk, administrativa förfaranden, krav, skador, förpliktelser, förluster, kostnader, skulder, åtaganden och utgifter, inklusive, men inte begränsat till, rimliga advokatkostnader, kända och okända, misstänkta och oanade, avslöjade och icke avslöjade, som uppstår på grund av eller på något sätt är kopplade till användartvisten.

11. PRIVACY

Din användning av RecordSetter regleras av vår integritetspolicy, som införlivas i dessa användarvillkor genom denna hänvisning. Genom att använda eller få tillgång till RecordSetter godkänner du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av vår sekretesspolicy.

12. Länkar

RecordSetters webbplatser kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part som inte ägs eller kontrolleras av RecordSetter. RecordSetter kan inte kontrollera och tar inget ansvar för tillgängligheten, innehållet eller praxis på tredje parts webbplatser. RecordSetters användarvillkor och sekretesspolicy gäller endast när du befinner dig på RecordSetters webbplatser. Vi uppmanar dig därför att läsa policyn för alla webbplatser från tredje part som du besöker när du lämnar RecordSetters webbplatser.

13. AVSAKNAD AV GARANTIER

DIN ANVÄNDNING AV RECORDSETTER SKER PÅ EGEN RISK. RECORDSETTER TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I BEFINTLIGT SKICK. I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER FRISKRIVER SIG RECORDSETTER, DESS TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA OCH AGENTER UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG DE ÄR UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANVÄNDARINNEHÅLLETS NOGGRANNHET OCH TILLFÖRLITLIGHET OCH DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INFRAGMENTERING. RECORDSETTER GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN, FÖRDRÖJNINGSFRI, SÄKER ELLER FELFRI. RECORDSETTER ANSVARAR INTE FÖR SKADOR PÅ GRUND AV TEKNISKA PROBLEM ELLER FUNKTIONSSTÖRNINGAR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR PÅ NÅGONS DATOR SOM HAR SAMBAND MED ELLER ÄR EN FÖLJD AV ANVÄNDNING AV RECORDSETTER-WEBBPLATSERNA ELLER NEDLADDNING AV MATERIAL I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV RECORDSETTER-WEBBPLATSERNA.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA RECORDSETTER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST ELLER SKADA, INKLUSIVE PERSONSKADA ELLER DÖDSFALL, SOM ÄR EN FÖLJD AV ANVÄNDNING AV RECORDSETTER-WEBBPLATSERNA ELLER BETEENDE I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV RECORDSETTER-WEBBPLATSERNA. DETTA INKLUDERAR, MEN ÄR INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLUST ELLER SKADA I SAMBAND MED ETT FÖRSÖK ATT SKAPA ETT VÄRLDSREKORD.

INGENTING I DETTA DOKUMENT SKA ANSES SKAPA ETT AGENT-, PARTNERSKAPS-, JOINT VENTURE-, ANSTÄLLD-ARBETSGIVAR- ELLER FRANCHISEGIVARE-FRANCHISETAGARFÖRHÅLLANDE AV NÅGOT SLAG MELLAN RECORDSETTER OCH NÅGON ANNAN PART. DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR GÄLLER MELLAN RECORDSETTER OCH DIG OCH DE UTÖKAR INTE, OCH SKA INTE HELLER ANSES UTÖKA RÄTTIGHETER TILL NÅGON TREDJE PART.

14. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT RECORDSETTER, DESS TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER, I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, INTE SKA VARA ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, EXEMPLARISKA, SÄRSKILDA, STRAFFRÄTTSLIGA ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG, ÄVEN OM RECORDSETTER HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR, SOM ÄR RESULTATET AV SKADOR, SOM ÄR ETT RESULTAT AV

ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN; FEL, MISSTAG ELLER FELAKTIGHETER I INNEHÅLLET; PERSONSKADOR ELLER EGENDOMSSKADOR, AV VILKET SLAG SOM HELST, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV DIN ANVÄNDNING AV OCH TILLGÅNG TILL, ELLER I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV ELLER TILLGÅNG TILL, VÅR WEBBPLATS; OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ÄNDRING AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER PERSONLIG INFORMATION; UTTALANDEN ELLER BETEENDE AV TREDJE PART PÅ TJÄNSTEN; ELLER ANNAT SOM HAR MED TJÄNSTEN ATT GÖRA.

I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ÄR DET SAMMANLAGDA ANSVARET FÖR RECORDSETTER, DESS TJÄNSTEMÄN, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA OCH AGENTER TILL DIG ELLER TREDJE PART UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER BEGRÄNSAT TILL 100 DOLLAR.

15. SKADLIGHET

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla RECORDSETTER och dess tjänstemän, direktörer, anställda och agenter skadeslösa från och mot alla anspråk, administrativa förfaranden, krav, skador, förpliktelser, förluster, kostnader, skulder, ansvar och utgifter, inklusive, men inte begränsat till, rimliga advokatkostnader, som görs av en tredje part på grund av eller som uppstår av:

Din användning av och tillgång till, eller i samband med din användning av eller tillgång till, RECORDSETTERs webbplatser; Din överträdelse av något av villkoren i dessa användarvillkor; Din överträdelse av någon tredje parts rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätts- eller integritetsrättigheter; och/eller Varje påstående om att ditt användarinnehåll har orsakat skada för tredje part.

16. JURISDIKTION OCH TÄVLINGAR

Du förstår och samtycker till att RecordSetter-webbplatserna ska anses vara uteslutande baserade i delstaten New York (”New York”). RecordSetter-webbplatserna ska anses vara passiva webbplatser som inte ger upphov till personlig jurisdiktion över RecordSetter, vare sig specifik eller allmän, i andra jurisdiktioner än New York, och användning av eller tillgång till RecordSetter-webbplatserna ska inte heller tolkas som att RecordSetter avsiktligt utnyttjar fördelarna eller förmånerna av att göra affärer i någon annan stat än New York. Du förstår och samtycker till att, förutom i den mån tillämplig lag, om någon, föreskriver något annat, ska alla krav eller orsaker till talan som uppstår till följd av användning av eller tillgång till RecordSetter-webbplatserna eller dessa användarvillkor regleras av de materiella lagarna i New York, utan hänsyn till dess principer om lagkonflikter. Du förstår och samtycker vidare till att inte göra anspråk eller väcka talan som representant, som gruppmedlem eller som privat advokat.

Du och RecordSetter förstår och samtycker till att oavsett om det finns någon annan stadga eller lag som säger motsatsen, måste alla anspråk eller orsaker till talan som uppstår till följd av eller är relaterade till användning av eller tillgång till RecordSetter-webbplatserna eller dessa användningsvillkor lämnas in inom ett (1) år efter det att anspråket eller orsaken till talan uppstod. I annat fall är sådana anspråk eller orsaker till talan permanent preskriberade. I den mån ett anspråk eller en grund för talan uppstår på grund av användning av eller tillgång till RecordSetter-webbplatserna eller dessa användarvillkor, ska anspråket eller grunden för talan avgöras genom bindande skiljedomsförfarande. RecordSetter kan välja att lösa tvisten genom bindande skiljedomsförfarande per telefon, online eller baserat enbart på skriftliga inlagor där inget personligt framträdande krävs. Om ett personligt framträdande krävs ska det hållas i New York County, New York, eller på en annan plats som parterna gemensamt kommer överens om. I alla sådana fall ska skiljedomsförfarandet hållas på engelska och administreras av American Arbitration Association eller Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. i enlighet med deras då gällande regler, eller någon annan etablerad ADR-leverantör som parterna gemensamt kommer överens om. En dom som grundar sig på skiljemannen kan meddelas i vilken domstol som helst som är behörig att döma. Utan hinder av ovanstående ska varje part ha rätt att väcka talan i en domstol med behörig jurisdiktion om ett preliminärt föreläggande i avvaktan på ett slutgiltigt beslut av skiljemannen, och den rätta platsen för alla tvister som uppstår till följd av eller är relaterade till något av detta kommer att vara de statliga och federala domstolarna i New York County, New York. Du samtycker härmed till, och avstår från alla invändningar om bristande personlig jurisdiktion och forum non conveniens med avseende på, plats och jurisdiktion i de statliga och federala domstolarna i New York Count, New York.

17. AVGÖRANDE OCH UPPHÄNGLIGHET AV VILLKOR

RecordSetters underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användningsvillkor ska inte utgöra ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse. Om en behörig domstol finner att någon bestämmelse i dessa användarvillkor är ogiltig, ska domstolen ge verkan åt parternas avsikter såsom de återspeglas i bestämmelsen, och alla andra bestämmelser i dessa användarvillkor förblir i full kraft och verkan.