Lorazepam vid amning

Läkemedelsnivåer

Maternella nivåer. Fyra kvinnor fick 3,5 mg lorazepam oralt 2 timmar innan de genomgick kejsarsnitt. Kolostrumnivåerna av lorazepam var i genomsnitt 8,5 mcg/L vid 4 timmar efter dosen; konjugerade lorazepammetaboliter mättes inte.

En annan kvinna som tog lorazepam 2,5 mg oralt två gånger dagligen under de första 5 dagarna efter förlossningen hade mjölkkoncentrationer av fritt och konjugerat lorazepam på 12 respektive 35 mcg/L vid en ospecificerad tidpunkt på dag 5. Eftersom spädbarn kan dekonjugera och absorbera glukuronider är den totala läkemedelsnivån förmodligen viktigare än enbart det fria läkemedlet. Med hjälp av den totala mängden som utsöndras skulle ett exklusivt ammande spädbarn få cirka 7 mcg/kg dagligen med denna dosering från moderns sida eller cirka 8,5 % av den viktjusterade dosen från moderns sida.

En kvinna som var 4 veckor postpartum tog lorazepam 2,5 mg 1 till 3 gånger dagligen och lormetazepam, som delvis metaboliseras till lorazepam, 2 mg en gång dagligen. På dag 5 av behandlingen efter att ha tagit 2 doser lorazepam under de föregående 8 timmarna var hennes lorazepammjölknivå 123 mcg/L. På dag 6 efter att ha tagit 3 doser under de föregående 24 timmarna var hennes lorazepamnivå i mjölken 89 mcg/L. Dag 7 var mjölknivåerna 55 och 40 mcg/L vid 14 respektive 18,5 timmar efter hennes sista dos.

Tre kvinnor som tog oralt lorazepam 0,5 mg dagligen donerade mjölkprover mellan 3 och 6 dagar postpartum vid 2 timmar efter en dos vid den uppskattade högsta serumkoncentrationen och strax före en dos. En kvinna som tog en dos på 1 mg dagligen hade en 2 timmars mjölkkoncentration på 1,64 mcg/L och en tröskelmjölkkoncentration på 0,826 mcg/L. De andra 2 kvinnorna 2-timmars mjölknivåer på 1,72 och 1,98 mcg/L. Båda hade träckmjölksnivåer som låg under den nedre kvantifieringsgränsen på 0,5 mcg/L.

Nivåer för spädbarn. Relevant publicerad information har inte hittats vid revisionsdatumet.