Rysy komorbidní poruchy autistického spektra a dětské bipolární poruchy

Děti s poruchou autistického spektra (PAS) a komorbidní dětskou bipolární poruchou (PBD) mají podle studie publikované v časopise Journal of Autism and Developmental Disorders vysoce epizodický průběh přes manické epizody, fáze subsyndromálních příznaků a euthymická období.

ASD se obvykle vyskytuje s nejméně 1 další poruchou. Cílem této studie bylo popsat klinické rysy komorbidní dětské bipolární poruchy u dětí s poruchou autistického spektra, přičemž sekundárním cílem bylo porovnat tyto klinické rysy s rysy u dětí s poruchou autistického spektra bez afektivní poruchy.

Studijní skupinu tvořilo 40 pacientů ve věku 6 až 17 let s ASD i PBD léčených na Klinice pro duševní zdraví a nemoci dětí a dospívajících Lékařské fakulty Univerzity Ondokuz Mayıs v Turecku. Kontrolní skupinu tvořilo 40 pacientů s poruchou ASD, kteří neprodělali žádnou předchozí afektivní epizodu. Z těchto 80 dětí s průměrným věkem 12,36 ± 2,93 let bylo 12,5 % dívek (n=10) a 87,5 % chlapců (n=70). Jediný významný sociodemografický rozdíl mezi skupinami spočíval v tom, že děti s poruchou autistického chování nebo PBD absolvovaly vyšší stupeň speciálního vzdělávání.

Kontrolní seznam autistického chování (ABC) a kontrolní seznam aberantního chování (ABCL) byly u skupiny PBD+ASD zadány dvakrát, a to jak pro eutymické, tak pro epizodické období. Skóre ABC bylo významně vyšší v epizodickém období ve srovnání s eutymickým obdobím, zejména v rámci podkategorií sociálních a adaptivních dovedností, používání těla a předmětů a sociálních vztahů.

Pokračování textu

Nebyl zjištěn žádný rozdíl mezi skóre ABC studijní skupiny v eutymických obdobích ve srovnání se skóre kontrolní skupiny.

Skóre ABCL skupiny PBD+ASD vykazovalo významně zvýšené klinické zhoršení během epizodických období ve srovnání s eutymickými obdobími, ačkoli nebyl indikován žádný významný rozdíl mezi skóre ABCL studijní skupiny během eutymických období ve srovnání se skóre kontrolní skupiny. V rámci studijní skupiny se u 56,4 % vyskytovaly pouze manické epizody.

U subjektů obou skupin nebyly zjištěny žádné psychotické charakteristiky.

U všech účastníků s ASD+PBD byla zjištěna agitovanost zaměřená na cíl a podrážděnost jako příznaky mánie, protože 92,5 % vykazovalo zvýšené rizikové chování a roztržitost, 90 % snížený spánek, 82,5 % snížený spánek.5 % vykazovalo nadměrnou hovornost a zvýšené stereotypní chování a posedlost se objevily u 62,5 %, resp. 60 % případů.

„V naší studii nebyly zjištěny žádné rozdíly, pokud jde o symptomy ASD a problémové chování mezi euthymickým obdobím u dětí s PBD+ASD a kontrolními subjekty s ASD,“ uzavřeli autoři.