Respiratory disturbance index

Respiratory disturbance index (RDI) – neboli index dechové tísně – je vzorec používaný při vykazování výsledků polysomnografického vyšetření (spánkové studie). Stejně jako apnoe-hypopnoe index (AHI) informuje o respiračních událostech během spánku, ale na rozdíl od AHI zahrnuje také vzruchy související s respiračním úsilím (RERA). RERA jsou vzruchy ze spánku, které technicky nesplňují definici apnoe nebo hypopnoe, ale narušují spánek a způsobují příznaky.

RERA je charakterizována zvýšeným dechovým úsilím (a tedy snížením jícnových tlaků) po dobu 10 sekund nebo déle, které vede k probuzení ze spánku, ale které nesplňuje kritéria hypopnoe nebo apnoe. Zlatým standardem pro měření RERA je jícnová manometrie podle doporučení Americké akademie spánkové medicíny (AASM). Jícnová manometrie je však pro pacienty nepohodlná a ve většině spánkových center nepraktická.

Některé výzkumné studie zjistily, že vysoký RDI významně koreluje s nadměrnou denní spavostí a že tato korelace je silnější než u četnosti poklesu saturace kyslíkem pod 85 %, jiné studie však zjistily pouze slabou korelaci. Novější studie zjistily působivější výsledky při léčbě pacientů s RERA a respiračními příhodami, kteří splňují definici hypopnoe ve všech aspektech kromě snížení hladiny saturace kyslíkem.

Americká akademie spánkové medicíny používá RDI k určení závažnosti obstrukční spánkové apnoe podle následujícího rozmezí: 5 – 14,9 pro mírnou, 15 – 29,9 pro středně těžkou a 30+ pro těžkou.