Przykłady dysertacji

Leeds University Business School

LUBS3305

Następujące dwa przykłady zostały opatrzone adnotacjami z komentarzami akademickimi. Ma to na celu pomoc w zrozumieniu, dlaczego osiągnęły one ocenę 2:1, ale także, co ważniejsze, w jaki sposób oceny mogły zostać poprawione.

Proszę przeczytać o adnotacjach (PDF), aby pomóc Ci w pełni wykorzystać te dwa przykłady.

W jakim stopniu strategia turystyczna Kostaryki powinna być naśladowana przez Nikaraguę? (PDF) (Mark 68)

An Investigative Study into the Effects of Price and Non-Price Oriented TV Advertising on Generation Z Consumers’ Purchase Intentions. (PDF) (Mark 66)

Te projekty końcoworoczne osiągnęły ocenę wysokiego pierwszego:

Electric Cars: Badanie postaw konsumenckich w brytyjskim przemyśle samochodowym (PDF)

Badanie społecznego postrzegania kobiet liderów w pracy: Jak podwójne wiązanie wyglądu i osobowości wpływa na możliwości kobiet, aby zrobić to do góry? (PDF)

Badanie związku pomiędzy zachowaniem w sieci a preferencjami dotyczącymi uczenia się, z wykorzystaniem Testu Uzależnienia od Internetu oraz Indeksu Stylów Uczenia się (PDF)

Dressed to Disrupt: Motivations Behind Millennial Women Consuming Feminist Fashion (PDF)

Is thin no longer 'in’? A study exploring the difference between marketeers’ and non-marketeers’ opinions of model size on advertising effectiveness, brand perceptions and purchase intentions (PDF)

A Critical Discourse Analysis of How Women in Top Business and Leadership Roles Were Represented Within The Times and The New York Times During March 2013 (PDF)

Dla studentów podejmujących się podejścia New Venture Creation (NVC), proszę zapoznać się z następującymi przykładami na poziomie magisterskim:

New Venture Opportunity for Implementing M-health in Myanmar (PDF)

Recycling venture in Thailand (PDF)

Healthy pharmacy venture in Thailand (PDF)

LUBS3320/21 (International Business)

Determinanty innowacyjności patentowej firm intensywnie wykorzystujących wiedzę z Europy Środkowej i Wschodniej: the roles of R&D expenditure and internationalisation (PDF)

The Impact of FDI and Remittances on Economic Growth in South Asia: A Panel Data Study (PDF)

An Exploratory Study of Consumer Animosity in the United Kingdom (PDF)

The Impact of Resources on International Entrepreneurship: An Exploratory Study (PDF)

LUBS3345

The gig-economy and the impact on the millennial generation (PDF)

Generation Y in the Accounting Industry: An Exploration into Their Work Values and the Impact of These on Individual Outcomes (PDF)

A Marketing Enigma: Consumer Brand Engagement with Health and Fitness Brands on Instagram (PDF)

Badanie czynników motywacyjnych i wyzwań stojących przed etnicznymi kobietami-przedsiębiorcami: Lessons learnt from the UK (PDF)

Alternatywne kryteria inwestycji w aktywa, z naciskiem na Private Equity (PDF)

Stres finansowy, mechanizmy radzenia sobie i zachowania związane z wycofywaniem się z pracy wśród młodych pracowników finansowych (PDF)