Opcje recyklingu

Wobec rosnącego nacisku przepisów prawnych na minimalizację ilości tworzyw sztucznych wywożonych na wysypiska i oczywistego dążenia przemysłu do bardziej zrównoważonego rozwoju, istotna jest poprawa zakresu technologii recyklingu PCW. Istnieją dwie główne możliwości recyklingu odpadów PCW: recykling mechaniczny i recykling surowcowy. VinylPlus zwraca szczególną uwagę na potencjał niektórych z tych technologii w zakresie ekonomicznie zrównoważonego recyklingu „mieszanych i trudnych” odpadów PCW.

Recykling mechaniczny:

Mechaniczny recykling obejmuje procesy, które nie rozbijają łańcuchów polimerowych na małe komponenty. Jest on dobrze dostosowany do wstępnie posortowanych, pojedynczych strumieni odpadów. W ramach kategorii recyklingu mechanicznego definiuje się dwie podkategorie: technologie konwencjonalne i niekonwencjonalne.

  • Technologie konwencjonalne opisują procesy o długiej tradycji, które zazwyczaj sortują, rozdrabniają i oddzielają komponenty w strumieniu odpadów, w wyniku czego powstaje granulowane przetworzone PCW, które może być wykorzystane do produkcji nowych wyrobów.
  • Technologie niekonwencjonalne obejmują procesy alternatywne, które często wykorzystują procesy oparte na rozpuszczalnikach lub wstępne przetwarzanie w celu uzyskania PCW z trudniejszych lub bardziej złożonych strumieni odpadów. Proces VinyLoop® jest takim przykładem.

Chemiczny recykling:

Chemiczny recykling jest bardziej odpowiedni dla niesortowanych mieszanin tworzyw sztucznych i strumieni odpadów zawierających materiały kompozytowe. Procesy te obejmują (zazwyczaj) obróbkę termiczną strumienia odpadów PCW z odzyskiwaniem chlorowodoru, który może być następnie zawracany do produkcji PCW lub wykorzystywany w innych procesach. Węglowodorowa część PCW może być wykorzystana do wytworzenia syngazu (lub gazu syntezowego – użytecznej przemysłowo mieszaniny wodoru i tlenku węgla), który może służyć jako surowiec do produkcji chemikaliów.

  • Specyficzny proces recyklingu chemicznego dla strumieni odpadów PCW, które nie nadają się do recyklingu mechanicznego, został opracowany we współpracy z firmami Solvay, Suez i Resolest. Wykorzystuje on technologię kontroli emisji spalin SOLVAir® (www.solvairsolutions.com) do neutralizacji kwasu solnego powstającego w wyniku wysokotemperaturowego rozkładu PCW przez wodorowęglan sodu podczas spalania. Proces oczyszczania i odzyskiwania materiałów z pozostałości po oczyszczaniu gazów spalinowych został sklasyfikowany jako recykling w dokumencie referencyjnym dotyczącym najlepszych dostępnych technologii (BAT) w zakresie przetwarzania odpadów (1). Odzyskane pozostałości chemiczne sodu są następnie oczyszczane przez firmę Resolest (www.resolest.fr), a uzyskany NaCl jest wykorzystywany w zakładzie Solvay do produkcji sody kalcynowanej. Ta dodatkowa opcja recyklingu pomaga skierować odpady z wysypisk i chroni zasoby naturalne poprzez zmniejszenie potrzeby wydobycia nowych surowców (NaCl).

(1) Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych 2010/75/UE, zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola, sekcja 5.5.1.3.1; październik 2017

Szczegółowe informacje można znaleźć w broszurze „Technologie recyklingu PCW”

.