Defective Mechanic pracy Pozwy

Indywidualne mogą przynieść ich samochód do mechanika do naprawy. Naprawy są potrzebne z wielu powodów. Osoby fizyczne mogą pozwać mechanika za wadliwą pracę mechanika. Wadliwa praca mechanika, zwana również wadliwą pracą naprawczą, występuje wtedy, gdy mechanik niedbale dokonuje napraw, które skutkują uszkodzeniem pojazdu lub obrażeniami u ludzi.

Aby naprawić pojazd, mechanicy mogą naprawić, wyregulować, wymienić lub usunąć jedną lub więcej części. Mechanik musi dokonywać napraw z zastosowaniem rozsądnego standardu opieki. Oznacza to, że mechanik nie może działać niedbale. Aby dokonać naprawy z zachowaniem należytej staranności, mechanik musi wykorzystać standardową wiedzę, umiejętności, profesjonalizm i „know-how”, których oczekuje się od mechanika.

Aby działać z umiejętnościami i profesjonalizmem przy dokonywaniu napraw, mechanik musi (między innymi):

  • Zapewnić, że pojazd przyprowadzony do kontroli jest naprawiony tak, aby był bezpieczny do jazdy;
  • Wymieniać, usuwać, regulować lub modernizować części, z umiejętnościami oczekiwanymi od mechanika dokonującego takich napraw;
  • Wykonywać tylko te naprawy, które są konieczne; oraz
  • Wykonywać tylko te naprawy, na które klient wyraził zgodę.

To, co jest „rozsądne” w „rozsądnym standardzie opieki” zależy od okoliczności. Jeżeli osoba przyprowadza pojazd do mechanika w celu dokonania napraw objętych gwarancją, mechanik musi użyć umiejętności i staranności wymaganych do dokonania napraw gwarancyjnych. Jeżeli dana osoba przyprowadzi do mechanika pojazd elektryczny lub hybrydowy w celu dokonania naprawy, mechanik musi wykorzystać wiedzę i umiejętności, jakich oczekuje się od mechanika zajmującego się naprawami takich pojazdów.

Niedbała praca obejmuje naprawy, które zostały wykonane nieodpowiednio lub nie zostały wykonane. Przykłady niedbałej pracy obejmują:

  • Zamontowanie niewłaściwych części;
  • Niewykonanie prawidłowej procedury dla określonej naprawy;
  • Niewykonanie całkowitej naprawy uszkodzonych części;
  • Niezidentyfikowanie ewidentnie potrzebnych napraw, które zauważyłby mechanik działający z rozsądnym standardem staranności; lub
  • Uszkodzenie jednej lub więcej części pojazdu podczas wykonywania naprawy

Osoba pozywająca mechanika za wadliwą pracę musi wykazać, że mechanik nie działał z należytą starannością i że w rezultacie doszło do uszkodzenia mienia lub obrażeń. Musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy zaniechaniem właściwego działania przez mechanika, a wadliwą pracą.

To oznacza, że to pierwsze musi spowodować to drugie. Jeżeli osoba fizyczna doznała obrażeń w wyniku wadliwie wykonanej naprawy, musi ona wykazać, że wadliwie wykonana naprawa spowodowała obrażenia, które można zrekompensować w formie pieniężnej. Jeśli dojdzie do uszkodzenia pojazdu lub innego mienia, osoba fizyczna musi wykazać, że szkoda została spowodowana wadliwymi pracami naprawczymi. Osoba fizyczna musi wykazać, że szkoda może zostać zrekompensowana w wymierny sposób (pieniężny).

Zamiast działać niedbale, mechanik może celowo wykonać wadliwą naprawę. Umyślnie wadliwe naprawy są umyślnymi czynami niedozwolonymi (czyn niedozwolony jest złem cywilnym, innym niż naruszenie umowy, dla którego prawo przewiduje środek zaradczy). W przypadku umyślnych czynów niedozwolonych z udziałem mechanika, osoba, która pozywa mechanika musi wykazać, że mechanik zamierzał popełnić czyn lub działał z lekkomyślnym lekceważeniem konsekwencji czynu.

Mechanik może popełnić umyślny czyn niedozwolony poprzez celowe zaniechanie czegoś, co skutkuje naruszeniem prawa. Na przykład, mechanik może celowo nie rejestrować dokładnie niektórych odczytów, które muszą być rejestrowane w ramach kontroli. Jeśli mechanik fałszywie zaświadcza, że pojazd przeszedł kontrolę w oparciu o te „zdeformowane” numery, mechanik może zostać ukarany grzywną lub aresztem.

Mechanik nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli udzieli właściwej porady dotyczącej naprawy, a użytkownik następnie nie zleci naprawy. Przykładem tego jest sytuacja, w której mechanik informuje, że opona ulega zużyciu i musi zostać wymieniona po przejechaniu określonej liczby kilometrów. Jeżeli osoba, która otrzymała taką poradę, zignoruje ją, nie wymieni opony, a następnie zużyta opona spowoduje szkodę, mechanik nie ponosi odpowiedzialności. Mechanicy nie ponoszą odpowiedzialności za zaniedbania użytkowników.

Dodatkowo, mechanik, który świadczy usługi i nie otrzymuje zapłaty, może wnieść zastaw mechaniczny na pojeździe. Zastaw ten (roszczenie majątkowe) może uprawniać mechanika do zatrzymania pojazdu do czasu zapłaty. Zastaw nie jest ważny, jeśli mechanik nie wykonał usług, za które żąda się pieniędzy.

Jeśli uważasz, że mechanik dokonał wadliwych napraw twojego samochodu, powinieneś skontaktować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach konsumenckich. Doświadczony prawnik w pobliżu może przeanalizować fakty dotyczące twojej sprawy, doradzić ci co do twoich praw i opcji oraz może reprezentować cię w sądzie.