21 najlepszych wersetów biblijnych – czy Bóg chce, abyśmy byli szczęśliwi ?

Top 21 wersetów biblijnych – czy Bóg chce, abyśmy byli szczęśliwi ?

Check out these Top 21 Bible Verses-Does God Want Us To Be Happy ?

Philippians 4:4

Rejoice in the Lord always; again I will say, Rejoice.

1 Tesaloniczan 5:16

Radujcie się zawsze,

Psalm 118:24

Oto dzień, który Pan uczynił; radujmy się i weselmy w nim.

Galatów 5:22

Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,

Rzymian 12:12

Raduj się w nadziei, bądź cierpliwy w ucisku, bądź stały w modlitwie.

Rzymian 15:13

Niech Bóg nadziei napełni was wszelką radością i pokojem w wierze, abyście mocą Ducha Świętego obfitowali w nadzieję.

Jan 16:24

Dotąd o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.

Izajasz 55:12

„Bo wyjdziecie w radości i będziecie prowadzeni w pokoju; góry i pagórki przed wami wybuchną śpiewem, a wszystkie drzewa polne będą klaskać w dłonie.

Psalm 126:5

Ci, którzy sieją we łzach, będą żąć z okrzykami radości!

Psalm 71:23

Wargi moje będą krzyczeć z radości, gdy będę śpiewał Tobie chwałę; dusza moja także, którą odkupiłeś.

Psalm 33:21

Bo w nim raduje się serce nasze, bo ufamy świętemu imieniu jego.

Jeremiasz 29:11

Znam bowiem plany, jakie mam względem ciebie, mówi Pan, plany pomyślności, a nie zła, aby dać ci przyszłość i nadzieję.

Kolosan 1:11

Niech was wzmocni wszelka mocą, według chwalebnej potęgi jego, ku wszelkiej wytrwałości i cierpliwości z radością,

Psalm 100:1

Wywołaj radosny hałas Panu, cała ziemio!

Jn 16:33

Powiedziałem wam te rzeczy, abyście we Mnie mieli pokój. Na świecie będziecie mieli utrapienie. Ale miejcie serce; Ja zwyciężyłem świat.”

Psalm 30:11

Odwróciłeś dla mnie moją żałobę w taniec; rozwiązałeś mój wór i przyodziałeś mnie radością,

Łuk. 1:47

I raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy,

Zefaniasz 3:17

Pan, Bóg twój, jest pośród ciebie, mocarz, który zbawi; będzie się radował nad tobą z wesołością; uciszy cię swoją miłością; uniesie się nad tobą z głośnym śpiewem.

Psalm 70:4

Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają! Niech ci, którzy miłują Twoje zbawienie, mówią zawsze: „Bóg jest wielki!”

1 Piotra 1:8-9

Chociaż go nie widzieliście, miłujecie go. Chociaż Go teraz nie widzicie, wierzycie w Niego i radujecie się radością niewymowną i pełną chwały, osiągając rezultat waszej wiary, zbawienie waszych dusz.

Izajasza 61:10

Będę się wielce radował w Panu, dusza moja będzie się radowała w Bogu moim, bo przyodział mnie szatami zbawienia, okrył mnie szatą sprawiedliwości, jak oblubieniec przyozdabia się jak kapłan pięknym nakryciem głowy i jak oblubienica przyozdabia się swymi klejnotami.

Psalm 100:2

Służcie Panu z radością! Wejdź w Jego oblicze ze śpiewem!

Top 21 wersetów biblijnych – Czy Bóg chce, byśmy byli szczęśliwi ?

.