Wat denk je? Het Weesgegroet staat in de Bijbel!

Een van de aspecten van het katholieke geloof waar protestanten het meest mee worstelen, is de eer die katholieken Onze-Lieve-Vrouw bewijzen. Met name het “Wees gegroet Maria” lijkt een twistpunt te zijn. Sommige protestanten wijzen op dat gebed en zeggen: “Dat is het bewijs van de verafgoding van Maria door de katholieken. Het gebruikt taal die alleen voor God zou moeten zijn. En het staat ook niet in de Bijbel!”

Zo blijkt echter dat het Weesgegroet bijna woordelijk uit het Nieuwe Testament komt; en de meeste woorden komen rechtstreeks uit de mond van engelen, apostelen en rechtvaardige Joden, niet minder!

Als u of iemand die u dierbaar is moeite heeft om te begrijpen waarom katholieken dit gebed bidden zoals we dat doen en zo vaak als we dat doen (drieënvijftig keer per dag op zijn minst, als u dagelijks één serie rozenkransmysteries bidt!), dan kan de volgende uitsplitsing misschien nuttig zijn. Het legt uit waar het Weesgegroet vandaan komt – en wat elk van zijn delen betekent – in de context van de Schriftpassages die als hun basis dienen.

]

*Er is een afbeelding aan de voet van dit artikel met de basisinformatie in een grafiekformaat. Het is perfect om op te slaan en te delen met familie en vrienden!

Het Weesgegroet in de Bijbel:

Inleiding

Om te beginnen, hier is de tekst van het Weesgegroet gebed:

Gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot, Jezus. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Het Weesgegroet bestaat uit twee delen: een groet en een smeekbede. Beide zijn geworteld in passages uit het Nieuwe Testament. Binnen elke sectie kunnen we de tekst in twee delen opsplitsen, wat ons in totaal vier secties van het gebed geeft om over na te denken.

Deel 1

Gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u.

Scriptuele verwijzing: “En tot haar komende, zeide hij: Wees gegroet, gunstelinge! De Heer is met u.'” (Lucas 1:28)

Uitleg: De engel Gabriël begroet Maria met “Wees gegroet!”, een titel die gewoonlijk is voorbehouden aan koningshuizen. Deze dierbare titel dient als voorafschaduwing van Maria’s rol als moeder van de Koning van de hemel. Vervolgens noemt Gabriël haar “bevoorrechte” (ook vertaald als “vol van genade”) en iemand bij wie de Heer aanwezig is. Dit bevestigt Gods speciale aanwezigheid, zijn leven van genade en liefde, in Maria.

Wanneer wij het Weesgegroet bidden, weerspiegelt onze groet de groet van Gods eigen engel en de realiteit van haar rol in de heilsgeschiedenis.

De Annunciatie door John William Waterhouse (1914)

Deel 2

Gezegend zijt Gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van Uw schoot, Jezus.

Verwijzing in de bijbel: “Elizabeth, vervuld van de Heilige Geest, riep met luide stem uit en zei: ‘Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.'” (Lucas 1:42)

Uitleg: De woorden van Elizabeth zijn geïnspireerd door God zelf, de Derde Persoon van de Gezegende Drie-eenheid: de Heilige Geest. Daarom kunnen we zeggen dat deze begroeting van bewondering en zegen welgevallig is aan God en een gepaste manier om Maria aan te spreken. De vrucht van Maria’s schoot is haar kind, Jezus, waarop Elizabeth zinspeelt door haar in het volgende vers “moeder” te noemen.

]

Deel 3

Heilige Maria, Moeder van God

Scriptuurlijke verwijzing: “Hoe overkomt mij dit, dat de moeder van mijn Heer tot mij komt?” (Lucas 1:43)

Uitleg: Deze volgende Geestvervulde acclamatie van Elizabeth laat ons zien dat Maria niet alleen moeder is van de menselijke natuur van Jezus, maar van Jezus Zelf, de Zoon van God, de Tweede Persoon van de Drie-eenheid. Zij is de Moeder van God omdat zij de moeder van Jezus is, en Jezus is God. God koos ervoor haar deze eer te verlenen; Hij hoefde dat niet. Elizabeth, en wijzelf, kunnen Maria daarom met recht “heilig” en “Moeder van God” noemen.

De Visitatie van Onze Lieve Vrouw aan haar nicht Elisabeth

Deel 4

Bidt voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.

Verwijzing in de bijbel: “Belijdt elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij gezond moogt worden. Het vurig gebed van een rechtvaardig mens is zeer krachtig.” (Jakobus 5:16)

Uitleg: Het valt niet te ontkennen dat wij allen zondaars zijn (Romeinen 5:8) die voortdurend gebed en genezing nodig hebben, vooral nu wij de dood en het Laatste Oordeel naderen. Jakobus vertelt zijn medechristenen voor elkaar te bidden, omdat zij allen leden zijn van het mystieke Lichaam van Christus (1Kor.12). Jakobus zegt verder dat de gebeden van een rechtvaardig mens grote kracht hebben. En wie is de meest rechtvaardige persoon die de aarde bewandelde naast Jezus de Godmens? De vrouw die door engelen en mensen wordt aangesproken als “begunstigd” en “gezegend”. De vrouw die de Zoon van God in haar schoot droeg. Als we geloven dat zij die in de hemel zijn werkelijk eeuwig leven hebben, wie kan er dan beter namens ons bidden voor de troon van God dan Zijn eigen heilige, gezegende Moeder?