Vergelijking van de Evangelies: Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes

Cholee volgde verschillende theologielessen tijdens haar studie en vindt het leuk om bijbelstudies te volgen en diep in de Schrift te duiken.

Het woord evangelie betekent goed nieuws, en is een term die wordt gebruikt om de geschreven verslagen van Jezus van Nazareth in het Nieuwe Testament te definiëren. De vier algemeen bekende evangeliën zijn de gecanoniseerde evangeliën van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. De term kan echter ook verwijzen naar de apocriefe, niet-canonieke, Joodse en gnostische evangelies. Er zijn verschillende verslagen over Jezus die niet erkend of geaccepteerd worden door orthodoxe Christenen, maar de evangelies van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes zullen mijn voornaamste aandachtspunten zijn.

Ondanks dat het evangelie van Matteüs het eerste boek in het nieuwe testament is, is de meerderheid van mening dat Marcus eigenlijk het eerste evangelie was, gevolgd door Matteüs en daarna Lucas. Men gelooft dat Matteüs en Lucas passages leenden uit het evangelie van Marcus en een andere bron die de geschiedenis is ingegaan. Deze opvatting staat bekend als de twee-bronnen-hypothese. De twee-bronnen-hypothese ontstond rond de 19e eeuw.

Doordat Matteüs en Lucas passages leenden van Marcus, staan deze drie evangelies bekend als de synoptische evangelies. Synoptisch betekent dat ze dezelfde visie hebben, en als je de evangelies van Matteüs, Marcus en Lucas leest, zul je begrijpen waarom ze als de synoptische evangelies worden beschouwd. Johannes was de enige auteur die Jezus echt kende en zijn evangelie heeft een andere kijk dan de eerste drie. Het evangelie van Johannes volgt een heel andere tijdslijn en deelt niet veel inhoud met de andere evangelies in het algemeen. Het evangelie van Johannes gebruikt andere bewoordingen en een andere schrijfstijl en werd eigenlijk lange tijd verworpen door de orthodoxe Christenen. Tegenwoordig wordt het algemeen aanvaard en is het het favoriete evangelie van de meeste conservatieve christenen.

Hieronder vindt u een vergelijkingstabel die helpt om de verschillen en overeenkomsten tussen de vier evangelies beter te visualiseren.

Mark Matthew Luke John

Schrijver

Een christen van de tweede generatie, mogelijk een volgeling van Petrus

Een onbekende Joodse christen, traditioneel de apostel Mattheüs

Een niet-Joodse christen, traditioneel Lucas de arts en Paulus’ reisgezel

De “geliefde discipel” de apostel Johannes

Datum geschreven

65-70 CE

75-80 CE

80-85 CE

90-110 CE

Wie is Jezus?

genezer, wonderdoener, leraar, onbegrepen door zijn naasten

Beloofde Messias van het Joodse volk, grootste profeet, leraar van de “nieuwe wet” die de mensen oproept trouw te zijn aan het verbond met God volgens het Oude Testament

Mededogenloos, mededogend, biddend leraar met speciale aandacht voor vrouwen, armen en niet-joden (heidenen)

Nobel, Krachtige goddelijke–volledig in controle over zijn lot

De gemeenschap van de auteur

Een niet-Joodse christengemeenschap in Rome die wordt vervolgd

Een Joodse christengemeenschap

Geschreven aan “Theophilus”

Joden, heidenen, en Samaritanen

Hisotrische situatie

De Romeinen onderwerpen gewapende joodse opstanden. Christenen worden vervolgd in Rome

Geschreven nadat de Romeinen heel Jeruzalem hadden verwoest

Geschreven toen de vervolging van joden en christenen toenam

Joodse leiders verboden christenen uit de synagogen

Waar de boeken zijn geschreven

Rome

Moedelijk Antiochië van Syrië

Mogelijk Rome of Caesarea

Waarschijnlijk geschreven in Efeze

Deze tabel is een geweldige manier om de overeenkomsten te zien tussen de drie auteurs van het synoptische evangelie, maar ook hoe ze verschillen van elkaar en van de apostel Johannes. Leren over de auteurs kan ons enorm helpen om te begrijpen hoe en waarom zij hun evangelies schreven zoals zij dat deden.

Het evangelie van Johannes:

Het evangelie van Johannes was het enige evangelie dat geschreven is door een volgeling van Jezus. De andere drie schrijvers waren volgelingen van Jezus’ apostelen, en hebben Jezus waarschijnlijk zelf nooit ontmoet. De boodschap van Johannes was een persoonlijk verslag van zijn nauwe navolging van Jezus. Daarom is de boodschap van Johannes voor alle etnische groepen en is zijn hele doel om te schrijven het bewijs te leveren dat Jezus Christus is en werkelijk de Zoon van God.
Door het hele werk van Johannes heen zal men ontdekken dat de nadruk van Johannes ligt op het benadrukken van de goddelijke status van Jezus. Dit kan worden gezien door Jezus’ uitspraken van “Ik ben” die in Johannes’ evangelie zullen worden gevonden. Vanaf het allereerste vers tot het einde van het boek is Johannes’ boodschap van goddelijkheid duidelijk. In Johannes 1:1 legt hij de basis voor het hele evangelie, en men zal merken dat hij blijft aantonen hoe Jezus het vleesgeworden woord is; “In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God”. In Johannes 20:31 wordt de boodschap van zijn hele boek zwart op wit gezet; “Maar deze zijn geschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven hebt in zijn naam”.

Het evangelie van Matteüs:

Mattheüs schreef voor en aan de Joden en concentreert zijn werk rond het idee dat Jezus de koning van de Joden is; “Waar is degene die geboren is als koning van de Joden? Wij zagen zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden.” (Mattheüs 2:2). Er waren twee belangrijke redenen waarom Mattheüs zijn boek schreef. Het evangelie van Matteüs werd geschreven als een boodschap van bemoediging en kracht voor Joodse Christenen. Ondanks het feit dat Jezus door de Joden werd gedood, is de eerste boodschap van Matteüs om het geloof van Joodse Christenen te versterken in de wetenschap dat Jezus de Messias was. Om te bewijzen dat Jezus de beloofde Messias van het Oude Testament was, citeert Matteüs het Oude Testament meer dan enige andere synoptische schrijver.

De tweede reden waarom hij zijn boek schrijft, is om te laten zien dat Jezus werkelijk de Messias was. Hij laat dit zien door de geneologie van Jezus op te tekenen en het Oude Testament te citeren. “Een beschrijving van de genealogie van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.” (Mattheüs 1:1). Dit vers vervult de profetie uit 2 Samuël 7:12-14 “Wanneer uw dagen voorbij zijn en u rust bij uw vaderen, zal ik uw nakomeling verwekken om u op te volgen, die uit uw eigen lichaam zal voortkomen, en ik zal zijn koninkrijk oprichten. Hij is het die een huis zal bouwen voor mijn Naam, en Ik zal de troon van zijn koninkrijk voor altijd oprichten. Ik zal zijn vader zijn, en hij zal mijn zoon zijn.”.

Het Evangelie van Marcus:

Markus concentreert zich op het idee dat Jezus een dienaar was. Dit is te zien aan zijn gebrek aan geneologie van Jezus in zijn hele evangelie. Het werk van Marcus is bedoeld om christenen in heel Rome aan te moedigen, ondanks dat ze vervolgd worden om hun geloof. Hij gaat verder met te zeggen dat vervolging de prijs is die christenen moeten betalen voor het volgen van Jezus. In het boek Marcus zegt Jezus precies het volgende: “Toen riep hij de menigte bij zich, samen met zijn discipelen, en zei: ‘Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest voor mij en voor het evangelie, zal het redden.'” (Marcus 8:34-35).

Het Evangelie van Lucas:

Luke stond bekend als een nauwkeurig geschiedschrijver, en als gevolg daarvan deed hij zorgvuldig onderzoek naar alles. Lucas benadert zijn werk door Jezus de Zoon des mensen te maken. Hij laat zien hoe Jezus een echt mens was en hoe Hij een oprechte belangstelling toonde voor mensen uit alle lagen van de bevolking. Lucas besteedt ruimschoots tijd aan de geboorte en de kindertijd van Jezus en aan zijn menselijke eigenschappen. De eerste twee hoofdstukken zijn gewijd aan de geschiedenis en de geneologie van Jezus.

Veel van Lucas’ andere tegenhangers schetsen een Jezus die in staat was menselijke emoties te voelen en andere menselijke eigenschappen te vertonen. “Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde uit de Jordaan terug en werd door de Geest in de woestijn geleid, waar hij veertig dagen lang door de duivel werd verzocht. Hij at niets gedurende die dagen, en aan het einde ervan had hij honger” (Lucas 4:1-2). Jezus wordt geportretteerd als iemand met gevoelens als pijn en verdriet. “Hij trok zich op een steenworp afstand van hen terug, knielde neer en bad: ‘Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede.’ Een engel uit de hemel verscheen aan hem en sterkte hem. En in benauwdheid bad hij des te ernstiger, en zijn zweet was als bloeddruppels, die op de grond vielen”. (Lucas 22:41-44).

Definities om te onthouden:

  • Verbond: Overeenkomst tussen God en Zijn volk
  • Testament: Getuigt van
  • Canoniek: Officiële 27 boeken van het Nieuwe Testament
  • Niet-Canoniek: Boeken die onnodig geacht worden voor het Nieuwe Testament; los van de apocalyps
  • Apocriefen: Anonieme joodse of christelijke teksten met profetische of symbolische visioenen die de bijbel niet gehaald hebben
  • Theophilus:

Ondanks dat elk evangelie in verschillende tijdsperioden en in totaal verschillende historische situaties en locaties is geschreven, hebben ze vergelijkbare verhaallijnen en ideeën over Jezus’ leven. Het karakter en de geschiedenis van Jezus worden in deze werken verschillend voorgesteld, maar toch spreken ze elkaar niet tegen. De verschillende werken vullen elkaar aan en geven een harmonieuze gedetailleerde beschrijving van het leven van Jezus.

Hieronder staat een kaart die laat zien waar elk van de evangeliën hoogstwaarschijnlijk is geschreven. Ondanks de tijdspanne tussen elk evangelie en de afstand tussen elke locatie zijn de evangelies uniek vergelijkbaar en toch vertellen ze hun eigen portret van Jezus en Zijn verhaal.

Locaties waar de evangelies werden geschreven

Vragen & Antwoorden

Vraag: Onder de vier evangeliën, welk evangelie is verschillend?

Antwoord: Als je bedoelt welke drie de synoptische evangeliën zijn Matteüs, Marcus en Lucas zijn de drie die bijna identieke informatie hebben tot aan de volgorde van de verhalen en de woorden die ze gebruiken. Johannes maakt geen deel uit van de synoptische evangeliën, omdat zijn evangelie niet alleen varieert in woordgebruik, maar ook in verhaallijn, en materiaal bevat dat je nergens anders binnen de synoptische evangeliën zult vinden.

Vraag: Als het Evangelie van Johannes is geschreven rond 90-110CE hoe is het geschreven door een directe discipel?

Antwoord: CE staat voor Common Era en is gelijk aan AD. Jezus stierf ergens tussen 30-36 n.Chr.

Men gelooft dat het Evangelie van Johannes verschillende keren is bewerkt en dat zijn vroegste werk rond 70 n.Chr. kan zijn begonnen, maar men gelooft meer dat het uiteindelijke exemplaar van Johannes (datgene wat we vandaag de dag in bijbels lezen) rond 90-110 n.Chr. werd voltooid. Omdat we geen vaste begin/eind datum hebben voor het evangelie van Johannes, zijn de meeste schriftgeleerden het er over eens dat 90-110 de meest accurate datum is, omdat men gelooft dat toen het volledige evangelie af was.

Vraag: Zijn de evangeliën van Matteüs en Lucas gekopieerd van het evangelie van Marcus?

Antwoord: Matteüs en Lucas hebben het evangelie van Marcus niet woord voor woord gekopieerd, maar zij hebben zijn evangelie als referentie gebruikt. Aangenomen wordt dat Matteüs en Lucas passages ontleenden aan Marcus en één andere bron. Die andere bron wordt bron Q genoemd en zou uitspraken van Jezus bevatten. Matteüs en Marcus hebben bron Q bijna woordelijk overgenomen, en hun inhoud is in dezelfde volgorde. Dit doet geleerden geloven dat Q een geschreven bron was die zowel Matteüs als Lucas konden lezen en waarnaar zij konden verwijzen tijdens het schrijven van hun evangelies.

Als je op zoek bent naar meer informatie over hoe de evangelies van Matteüs en Lucas zich verhouden tot Marcus en elkaar, dan kun je dit artikel over de synoptische evangelies lezen. Het gaat verder in detail over hoeveel gedeelde inhoud er is binnen deze drie evangelies. https://owlcation.com/humanities/The-Synoptic-Gosp…

Vraag: Heeft Jezus alleen tot de Joden gepredikt?

Antwoord: Nee, ik geloof niet dat hij dat deed. U kunt lezen over het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de put in Johannes 4:7-26. Er is niet veel bekend over deze vrouw, maar voor zover ik begrepen heb, was zij geen Jood. Later in Johannes (10:16) zegt Jezus: “Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn. Ik moet ook hen brengen. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren, en er zal één kudde zijn en één herder.” Dit vers doet mij geloven dat Hij inderdaad tot niet-Joden heeft gepredikt. Als u op zoek bent naar meer voorbeelden, kunt u kijken naar Mattheüs 15:21-28.

Johannes en de andere evangeliën zijn je beste bronnen om meer referenties te zoeken, omdat dit de enige boeken zijn die Jezus tijdens zijn leven volgen. Ik raad aan eerst Johannes te lezen, omdat zijn evangelie de meeste verwijzingen naar Jezus’ persoonlijke leven zal bevatten.

Vraag: Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de vier opstandingsverhalen in Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes?

Antwoord: U kunt hier een diepgaande blik werpen op de vier evangelieverslagen van de opstanding: https://owlcation.com/humanities/Comparing-the-Gos…

Hier vindt u de overeenkomsten en verschillen tot in detail.

Vraag: Wat zijn de karakteristieke kenmerken van het evangelie van Marcus?

Antwoord: Het evangelie van Marcus is uniek in die zin dat het zeer kort en to the point is. Zijn evangelie is verreweg het kortste met slechts 16 hoofdstukken. Er zijn ook een paar andere intrigerende kenmerken.

Nergens in zijn verslagen vermeldt hij de genealogie van Jezus of spreekt hij over verhalen over Zijn geboorte. Men gelooft ook dat hij niet spreekt over de gebeurtenissen die plaatsvonden na de opstanding. De meeste vertalingen van de Bijbel bevatten de verzen 9-20, maar de meeste schriftgeleerden geloven dat deze verzen niet authentiek zijn en niet oorspronkelijk in de manuscripten van Marcus stonden. Mijn bijbel bevat, net als vele andere, deze aantekening “De vroegste manuscripten en enkele andere oude getuigen hebben Marcus 16:9-20 niet”.

Ondanks dat Marcus het kortste evangelie is, concentreert hij zich ruwweg 40% van zijn evangelie op het Lijden en de gebeurtenissen rond Jezus’ dood.

Mark legt meer nadruk op de wonderen van Jezus dan op Zijn leringen in vergelijking met de andere drie evangelies. Je zult ook merken dat de verhalen over Jezus’ daden (wonderen) gedetailleerder worden verteld dan de gedeelten van het evangelie waarin Jezus’ woorden (leringen) worden opgetekend.

Ten slotte stelt hij Jezus voor als een lijdende dienaar en als de Zoon van God. Hij schildert Jezus af als hebbende alle menselijke emoties (Jezus wordt boos 3:5, verbaasd 6:6, en hongerig 11:12) en beperkte macht, ondanks dat hij meerdere malen zegt dat hij weet dat Jezus de Zoon van God is. Hij is zeker niet de enige die Jezus vermenselijkt, maar hij biedt wel de meest menselijke voorstelling van Jezus.

Vraag: Wat zijn de verschillen tussen de einden van de vier evangeliën?

Antwoord: De einden van alle vier de evangeliën zijn in principe hetzelfde. Zij beschrijven de verslagen van de Verrijzenis en de woorden van Jezus tot zijn discipelen nadat hij uit het graf was opgestaan. De verslagen van Jezus’ woorden zijn wat tussen hen verschilt, omdat elk verslag zich concentreert op verschillende interacties tussen Jezus en zijn verschillende discipelen.

Het grootste verschil tussen de einden is, naar mijn mening, het feit dat Marcus en Lucas wat verder in detail treden en de Hemelvaart van Jezus terug naar de hemel beschrijven. Mattheüs en Johannes doen dit niet aan het eind van hun evangelie.

Mattheüs en Marcus hebben het ook over De Grote Opdracht (in feite betekent dit dat Jezus de discipelen opdroeg zijn leer over de wereld te verspreiden). Lucas en Johannes hebben variaties van Jezus die zijn discipelen vertelt hem te volgen, maar zij spreken niet over Jezus die zijn discipelen vertelt het goede nieuws te verspreiden.

Johannes evangelie eindigt met meerdere verslagen van Jezus die met zijn discipelen spreekt en wonderen verricht. Zijn evangelie is het enige dat melding maakt van wonderen van welke aard dan ook nadat Jezus is opgestaan.

Vraag: Zijn er Bijbelverzen die precies hetzelfde zijn in alle vier de Evangeliën…bijv: Hoofdstuk 4, vers 5 of Hfdst. 22, vers 17?

Antwoord: Ik heb uitgebreid onderzoek gedaan naar deze vraag, en ik kan geen verzen vinden die in alle vier de evangeliën precies hetzelfde zijn. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat geen enkel evangelie dezelfde verhalen vertelt. Ze verschillen ook sterk in lengte en hoe ze hun evangelie-verslagen vertellen. Geen twee evangelies vertellen de reeks gebeurtenissen in dezelfde volgorde, wat het erg moeilijk zou maken om alle vier de verslagen op één lijn te krijgen met exact hetzelfde vers. Ik heb geprobeerd een exact vers te vinden voor alleen de synoptische evangeliën (Mattheüs, Marcus, & Lucas), maar ook hier heb ik niets gevonden.

Vraag: Wat is uw analyse over het vers Lucas 17 : 27? Ik begrijp het vers niet, want Jezus kan nooit zo hardvochtig zijn.

Antwoord: U kunt een enkel vers niet zo uit zijn verband rukken. Lucas 17:27 “De mensen aten, dronken, trouwden en werden ten huwelijk gegeven tot op de dag dat Noach in de ark ging. Toen vernietigde de vloed hen allen.” Jezus verwijst naar een gebeurtenis die al heel vroeg in de bijbel plaatsvond. Dit ene vers verwijst naar Genesis waar Gods toorn de wereld vernietigde en Hij de wereld opnieuw begon. Het oude testament staat vol van Gods toorn omdat dat zijn enige manier van verzoening was vóór Jezus. Dit ene vers gaat helemaal niet over Jezus, maar over de werken van God voor de tijd van Jezus. Om dit ene vers te begrijpen moet je meerdere passages ervoor en erna lezen. Om een volledig begrip te krijgen, stel ik voor Lucas 17:20-33 te lezen.

“20 Toen de Farizeeën hem eens vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde Jezus: “De komst van het koninkrijk van God is niet iets dat kan worden waargenomen, 21 en de mensen zullen ook niet zeggen: ‘Hier is het’ of ‘Daar is het’, want het koninkrijk van God is in uw midden.” 22 Toen zei hij tegen zijn leerlingen: “Er komt een tijd dat jullie ernaar zullen verlangen om een van de dagen van de Mensenzoon te zien, maar jullie zullen het niet zien. 23 De mensen zullen jullie zeggen: “Daar is hij!” of “Hier is hij! Ga niet achter hen aan rennen. 24 Want de Mensenzoon zal op zijn dag zijn als de bliksem, die flitst en de hemel verlicht van het ene eind tot het andere. 25 Maar eerst moet hij vele dingen lijden en door dit geslacht verworpen worden. 26 “Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. 27 De mensen aten, dronken, trouwden en werden uitgehuwelijkt tot op de dag dat Noach in de ark ging. Toen kwam de zondvloed en vernietigde hen allen. 28 “Zo was het ook in de dagen van Lot. De mensen aten en dronken, kochten en verkochten, plantten en bouwden. 29 Maar op de dag dat Lot Sodom verliet, regende het vuur en zwavel uit de hemel en vernietigde hen allen. 30 “Zo zal het ook zijn op de dag dat de Mensenzoon wordt geopenbaard. 31 Op die dag zal niemand die zich op het dak van een huis bevindt, met bezittingen erin, naar beneden gaan om ze te halen. Evenzo zal niemand op het veld teruggaan om iets te halen. 32 Denk aan de vrouw van Lot! 33 Wie probeert zijn leven te behouden, zal het verliezen, en wie zijn leven verliest, zal het behouden.”

Dit hele gedeelte van de passage gaat over de komst van de Zoon des mensen. Hij voorspelt de toekomst, per se aan Zijn discipelen. Jezus zegt dat de meeste mensen zich niet zullen realiseren wie de Zoon des mensen is, totdat het te laat is. Net als in de dagen van Noach en Lot zal er dood en verderf zijn en alleen zij die God kennen en hun leven aan Hem geven zullen gered worden.

Dit vers en deze hele passage heeft niets te maken met Jezus’ karakter, maar eerder met wat er zal gebeuren op de dag dat de Zoon des mensen geopenbaard wordt. Ik hoop dat deze verduidelijking nuttig voor u is!

Vraag: Wat is het verschil tussen Marcus 1:9-11 en Lucas 3:21-22?

Antwoord: Er is geen verschil tussen de twee. De formulering is anders, zeker, het is geschreven door twee verschillende schrijvers, dus dat is te verwachten. Maar het verhaal is nog steeds hetzelfde. Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan. Het is algemeen bekend waar Johannes predikte en anderen doopte, dus het is niet nodig dat Lucas die informatie toevoegt. De verhalen zijn nog steeds hetzelfde, ook al vermeldt Lucas niet specifiek de plaats van de doop of wie hem verrichtte.

Mark 1:9-11 “In die tijd kwam Jezus uit Nazareth in Galilea en werd door Johannes gedoopt in de Jordaan. Toen Jezus uit het water omhoog kwam, zag hij hoe de hemel werd opengereten en hoe de Geest als een duif op hem neerdaalde. En een stem kwam uit de hemel: ‘U bent mijn Zoon, die ik liefheb; met u heb ik mijn welbehagen.’

Luke 3:21-22 “Toen al het volk gedoopt werd, liet ook Jezus zich dopen. En terwijl hij bad, werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest op hem neer in lichamelijke gedaante als een duif. En een stem kwam uit de hemel: ‘U bent mijn Zoon, die ik liefheb; met u heb ik een welbehagen.'”

Vraag: Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de opstandingsverhalen in Mattheüs en Johannes?

Antwoord: Het verslag van Johannes is langer dan dat van Matteüs en hij concentreert zich op Maria Magdalena en een select aantal van de discipelen, waar Matteüs zich concentreert op de gesprekken die plaatsvinden bij het graf en met Jezus.

U kunt een diepgaande discussie vinden over de opstanding en hoe elk evangelie de reeks van gebeurtenissen beschrijft op mijn andere artikel hier. https://owlcation.com/humanities/Comparing-the-Gos…

Vraag: Welk evangelie is het langste?

Antwoord: Het langste evangelie is het evangelie van Mattheüs.

Mattheüs heeft 28 hoofdstukken, Lucas heeft er 24, Johannes heeft er 21 en Marcus is verreweg het kortste evangelie met slechts 16 hoofdstukken.

© 2012 Cholee Clay

Fredricia Cunegin op 01 juli 2020:

Jouw onderzoek biedt relevante en gedetailleerde inhoud. Het biedt duidelijkheid en pertinente referenties van Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes.

Debra Seiling op 28 februari 2020:

Ik ben erg onder de indruk van al het Bijbelse onderzoek dat je in je posts hebt opgenomen. Ik vind het zeer nuttig. Bedankt!

Johan Smulders uit East London, South Africa op 23 januari 2020:

Goed onderzocht en geschreven! Bedankt

Emma op 05 maart 2019:

Dank je wel dit heeft me zo geholpen in de godsdienstles

Kim Hamilton op 26 februari 2019:

Dank je wel voor de uitleg van de evangeliën. Ik begon met het lezen van psalmen, toen spreekwoorden en ging naar Johannes en probeerde uit te vinden waar ik nu verder moest gaan in de bijbel en lezen. Uw informatie heeft me erg geholpen. Bedankt!

Wendy Odulana op 20 februari 2019:

Hi Cholee, ik ben net begonnen met een cursus theologie niveau 1, en mijn onderzoek leidde me naar jou. Ik zat vastgelijmd aan de informatie over synoptische evangeliën en ander suffs dat ik vond. Goed geschreven, duidelijk begrepen, goed beantwoorde vragen. Ik heb veel geleerd, dank u.

Jisun op 28 januari 2019:

Mooi. Dit is zo goed geschreven en gemakkelijk te begrijpen!

Rachel op 23 november 2018:

Dank je wel! Zeer informatief en precies de juiste informatie waar ik naar op zoek was.

Christian Writings op 18 oktober 2018:

Dank u voor zo’n informatief, gemakkelijk te begrijpen artikel. Ik heb geprobeerd meer te leren over het evangelie van Johannes en dit was echt nuttig!

Tim Truzy uit U.S.A. op 29 april 2018:

Uitstekend artikel. Ik hou van de manier waarop je de diepte inging over de evangeliën en de mannen die ze schreven. Het was interessant om te leren dat Johannes de enige schrijver van het Evangelie was die Onze Heer kende. Bedankt voor veel nuttige informatie over een zeer interessant onderwerp.

Met vriendelijke groet,

Tim

Njobvu Aaron op 27 maart 2018:

Ik heb baat gehad bij dit artikel en ook bij mijn studie/bediening. Bedankt

Nasreen op 02 januari 2018:

Ik ben erg bemoedigd door het zien van je harde werk moge God je zegenen en je wijsheid geven om Hem meer te leren kennen.

jay op 30 april 2014:

jouw zicht heeft me geholpen met mijn studies over de Bijbel en heeft me ook geholpen veel meer te leren over de gosples… dankjewel!!!!

Yves op 25 januari 2014:

Je zou het moeten doen, Sheabutterfly. Maar ik weet dat het veel werk is, omdat het onderwerp veel informatie bevat, en het is een beetje moeilijk om het allemaal samen te vatten. Nou, ik moet zeggen… het is moeilijk voor mij. Misschien vind je het makkelijker.

Cholee Clay (auteur) uit Wisconsin op 25 januari 2014:

savvydating-Thanks voor de opmerking en de stem, ze worden zeer gewaardeerd. Ik heb overwogen om nog een hub te schrijven over de evangelie’s, en de gedachten en ideeën te verbinden met deze hub 🙂

Yves op 24 januari 2014:

Nauwgezet gedaan. Ik had graag gezien dat uw artikel een beetje langer was geweest… gewoon omdat het echt interessant was. Desalniettemin geeft je hub ons een goed overzicht van alle evangeliën; het wekt de aandacht zodat we meer willen weten. Ik hield van je grafiek! Interessant stemmen.

Frank Slovenec uit San Francisco, CA op 25 oktober 2012:

Goed gedaan..dit geeft een goed beeld van de evangelies…dank je

Cholee Clay (auteur) uit Wisconsin op 19 april 2012:

Geluk dat je nieuwe informatie hebt gevonden KJhusak. Ik denk dat de achtergrond van elk evangelie een geweldige manier is om de gebeurtenissen op hun plaats te helpen zetten.

KJhusak op 19 april 2012:

Zeer informatief! Zeker iets nieuws geleerd!