Top 21 Bijbelverzen – Wil God dat wij gelukkig zijn?

Top 21 Bijbelverzen-Wil God dat wij Gelukkig zijn ?

Kijk eens naar deze Top 21 Bijbelverzen-Wil God dat wij Gelukkig zijn ?

Philippensen 4:4

Verblijdt u in de Here altijd; nogmaals zal ik zeggen: Verblijdt u.

1 Thessalonicensen 5:16

Verblijdt u altijd,

Palm 118:24

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt; laten wij ons daarover verheugen en er blij mee zijn.

Galaten 5:22

Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw,

Romeinen 12:12

Verblijd u in de hoop, wees geduldig in de verdrukking, wees standvastig in het gebed.

Romeinen 15:13

Moge de God van de hoop u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloof, zodat u door de kracht van de Heilige Geest overvloedig zult zijn in de hoop.

Johannes 16:24

Tot nu toe hebt u niets gevraagd in mijn naam. Vraag, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zij.

Isaja 55:12

“Want gij zult in blijdschap uitgaan en in vrede voortgeleid worden; de bergen en de heuvelen voor uw aangezicht zullen in gezang uitbarsten, en al het geboomte des velds zal in de handen klappen.

Palm 126:5

Die in tranen zaaien, zullen met vreugdegejuich oogsten!

Palm 71:23

Mijn lippen zullen juichen van vreugde, wanneer ik U loof; ook mijn ziel, die Gij verlost hebt.

Palm 33:21

Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen.

Jeremia 29:11

Want Ik weet welke plannen Ik met u heb, spreekt de Here, plannen van welvaart en niet van kwaad, om u een toekomst en een hoop te geven.

Kolossenzen 1:11

Mag u met alle kracht gesterkt worden, naar zijn heerlijke macht, tot alle volharding en geduld met vreugde,

Palm 100:1

Geloof de Heer, de ganse aarde!

Johannes 16:33

Ik heb u deze dingen gezegd, opdat gij in Mij vrede moogt hebben. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb moed, Ik heb de wereld overwonnen.”

Palm 30:11

U hebt voor mij mijn rouw veranderd in dansen; u hebt mijn rouwkleding losgemaakt en mij bekleed met blijdschap,

Luke 1:47

En mijn geest verheugt zich in God, mijn Heiland,

Zephaniah 3:17

De Heer, uw God, is in uw midden, een machtige die zal redden; hij zal zich over u verheugen met blijdschap; hij zal u stil maken door zijn liefde; hij zal zich over u verheugen met luid gezang.

Palm 70:4

Moge allen die u zoeken zich verheugen en zich in u verblijden! Mogen zij die uw heil liefhebben altijd zeggen: “God is groot!”

1 Petrus 1:8-9

Hoewel gij hem niet gezien hebt, hebt gij hem lief. Hoewel u hem nu niet ziet, gelooft u in hem en verheugt u met onuitsprekelijke vreugde en vol heerlijkheid over het verkrijgen van het resultaat van uw geloof, de redding van uw zielen.

Isaja 61:10

Ik zal mij zeer verblijden in de Here, mijn ziel zal zich verheugen in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met klederen des heils; Hij heeft mij bekleed met het kleed der gerechtigheid, zoals een bruidegom zich als een priester tooit met een prachtige hoofdtooi, en zoals een bruid zich tooit met haar juwelen.

Palm 100:2

Dien de Heer met blijdschap! Kom zingend in zijn nabijheid!

Top 21 Bijbelverzen-Wil God dat wij gelukkig zijn?