Recyclingopties

Met de toenemende wettelijke druk om het storten van kunststof tot een minimum te beperken en de vanzelfsprekende wens van de industrie om duurzamer te zijn, is het belangrijk om de mogelijkheden van recyclingtechnologieën voor PVC te verbeteren. Er zijn twee belangrijke opties voor de recycling van PVC-afval: mechanische recycling en chemische recycling. VinylPlus besteedt speciale aandacht aan de mogelijkheden van enkele van deze technologieën voor een economisch duurzame recycling van “gemengd en moeilijk” PVC-afval.

Mechanische recycling:

Mechanische recycling omvat processen waarbij polymeerketens niet in kleine componenten worden gebroken. Het is zeer geschikt voor voorgesorteerd afval van één enkele afvalstroom. Binnen de categorie mechanische recycling worden twee subcategorieën onderscheiden: conventionele en niet-conventionele technologieën.

  • Conventionele technologieën beschrijven reeds lang bestaande procédés waarbij gewoonlijk componenten binnen de afvalstroom worden gesorteerd, versnipperd en gescheiden, wat resulteert in gerecycleerd PVC in korrelvorm dat kan worden gebruikt voor de fabricage van nieuwe producten.
  • Niet-conventionele technologieën omvatten alternatieve procédés waarbij vaak procédés op basis van oplosmiddelen of voorbewerking worden gebruikt om PVC uit moeilijkere of complexere afvalstromen te halen. Het VinyLoop® -procédé is zo’n voorbeeld.

Chemische recycling:

Chemische recycling is geschikter voor ongesorteerde kunststofmengsels en afvalstromen die samengestelde materialen bevatten. Deze procédés omvatten (gewoonlijk) een thermische behandeling van de PVC-afvalstroom met terugwinning van waterstofchloride dat vervolgens kan worden teruggevoerd naar de PVC-productie of in andere procédés kan worden gebruikt. Het koolwaterstofgedeelte van het PVC kan worden gebruikt om syngas (of synthesegas – een industrieel bruikbaar mengsel van waterstof en koolmonoxide) te genereren dat kan dienen als grondstof voor de productie van chemicaliën.

  • Een specifiek chemisch recyclingproces voor PVC-afvalstromen die niet geschikt zijn voor mechanische recycling werd ontwikkeld in samenwerking met Solvay, Suez en Resolest. Het maakt gebruik van de rookgasemissieregeling SOLVAir® (www.solvairsolutions.com) om het zoutzuurgas te neutraliseren dat ontstaat bij de ontbinding van PVC bij hoge temperatuur door natriumbicarbonaat tijdens de verbranding. Het proces van zuivering en terugwinning van materiaal uit rookgasbehandelingsresiduen is geclassificeerd als recycling in het referentiedocument voor beste beschikbare technologie (BBT) voor afvalbehandeling (1). De teruggewonnen restchemicaliën natrium worden vervolgens gezuiverd door Resolest (www.resolest.fr) en het verkregen NaCl wordt in een Solvay-fabriek gebruikt om natriumcarbonaat te produceren. Deze aanvullende recyclingoptie helpt om afval niet te storten en spaart natuurlijke hulpbronnen door de noodzaak om nieuwe grondstoffen (NaCl) te winnen, te verminderen.

(1) Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies, geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, paragraaf 5.5.1.3.1; oktober 2017

Voor gedetailleerde informatie kunt u de brochure “PVC Recycling Technologies” raadplegen.