Most 2465-Pound Leg Press Repetitions

Welkom bij RecordSetter. RecordSetter.com en URDB.org (de “RecordSettersites”) worden beheerd door Universal Record Database, LLC (collectief aangeduid als “RecordSetter,” “het,” “zijn,” of “wij”). Door toegang tot of gebruik van RecordSetter, gaat U (ook genoemd de “Gebruiker” of “Uw”) ermee akkoord dat U meerderjarig bent om een bindend contract te vormen, U een geëmancipeerde minderjarige bent, of U wettelijke toestemming van ouders of voogd heeft, en dat U de volgende voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) heeft gelezen, begrijpt, en ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de RecordSetter sites en vervangen alle voorgaande overeenkomsten tussen U en RecordSetter, inclusief, maar niet beperkt tot, alle voorgaande Gebruiksvoorwaarden. Als U niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dient U RecordSetter onmiddellijk te verlaten. RecordSetter behoudt zich het recht voor om periodiek deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving op welke wijze dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het herzien, toevoegen, of verwijderen van gedeelten of het geheel van deze Gebruiksvoorwaarden. Elke wijziging is van kracht vanaf het plaatsen van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden op de RecordSetter sites door Universal Record Database, LLC. Uw voortgezet gebruik van de RecordSetter sites geeft aan dat U de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen, begrijpt en ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG EN VRIJ, ALS DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT BETREFFENDE UW WETTELIJKE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN.

Deze Gebruiksvoorwaarden, en alle rechten en licenties die binnen deze Gebruiksvoorwaarden worden verleend, kunnen niet door U worden overgedragen of toegewezen, maar kunnen door RecordSetter zonder beperking worden overgedragen of toegewezen.

1. BESCHRIJVING VAN DE DIENST

RecordSetter is een Internet-gebaseerde dienst die gebruikers toestaat om wereldrecords te bekijken en hun eigen wereldrecords in te dienen. RecordSetter kan advertenties bevatten, welke noodzakelijk zijn om RecordSetter’s diensten te kunnen blijven leveren. RecordSetter is niet verantwoordelijk voor advertenties van derden of toepassingen van derden die op de RecordSetter sites worden geplaatst, noch is zij verantwoordelijk voor de producten die door haar adverteerders worden aangeboden.

2. WIJZIGINGEN AAN DE DIENST

RecordSetter behoudt zich het recht voor om de RecordSetter sites te wijzigen of te beëindigen om welke reden dan ook op elk moment, tijdelijk of permanent, zonder voorafgaande kennisgeving. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de verkoop van RecordSetter aan een andere entiteit. U gaat ermee akkoord dat RecordSetter niet aansprakelijk is jegens u voor enige wijziging of beëindiging van de RecordSetter sites.

3. BEËINDIGING

RecordSetter behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, de dienst te weigeren aan iedereen, tijdelijk of permanent, op elk moment. U gaat ermee akkoord dat elke beëindiging van uw vermogen om RecordSetter te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de beëindiging van uw toestemming om de RecordSetter sites te gebruiken, kan plaatsvinden zonder voorafgaande kennisgeving. U stemt er ook mee in dat alle wereldrecords die u heeft op de RecordSetter sites (uw “Records”) kunnen worden ingetrokken zonder voorafgaande kennisgeving. Bovendien behoudt RecordSetter zich het recht voor, naar eigen goeddunken, een door een gebruiker ingediend record te weigeren, op elk moment en om elke reden zonder voorafgaande kennisgeving.

UW TOESTEMMING OM DE RECORDSETTER SITES TE GEBRUIKEN WORDT AUTOMATISCH BEËINDIGT ALS U EEN OF MEER VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VERVOLGT. ALLE RECORDS die U BEWAART KUNNEN OP ENIG TIJD WORDEN TERUGGEZET ALS RECORDSETTER BEVINDT DAT U NIET VOLDOET AAN DEZE GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN.

4. TOEGANKELIJKHEID

Toegang en gebruik van RecordSetter is ongeldig waar verboden. Door toegang tot en gebruik van RecordSetter, gaat U ermee akkoord dat:

* U verantwoordelijk bent voor het kennen en naleven van alle van toepassing zijnde regels met betrekking tot het gebruik van Internet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, lokale wetten en voorschriften met betrekking tot aanvaardbaar on-line gedrag en inhoud;

* U RecordSetter of enig aspect van RecordSetter niet zult gebruiken voor enig onwettig doel of op enige wijze die in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden;

* U tenminste 18 jaar oud bent, of indien U jonger bent dan 18 jaar, U ouderlijke toestemming heeft om de RecordSetter sites te gebruiken. Als U jonger bent dan 13 jaar, kan het zijn dat uw ouder verifieerbare ouderlijke toestemming moet geven om bepaalde functies van de site te gebruiken, zoals het indienen van Records, welke RecordSetter zal verkrijgen op het moment dat U probeert deze functies te gebruiken;

* Alle informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, persoonlijke informatie en informatie met betrekking tot Records, die U indient bij RecordSetter is waarheidsgetrouw, nauwkeurig en volledig; en

* U zult de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle informatie handhaven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, persoonlijke informatie en informatie met betrekking tot Records, die U indient bij RecordSetter. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het onmiddellijk informeren van RecordSetter als enige informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, persoonlijke informatie en informatie met betrekking tot Records, verandert.

5. PROPRIETARY RECHTS IN SITE CONTENT

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de inhoud op de RecordSetter sites, met uitzondering van alle gegevens, tekst, informatie, schermnamen, grafieken, foto’s, accounts, audio en video clips, links, of enig ander materiaal (collectief “Inhoud”) geupload, gepost, of anderszins verzonden door een gebruiker, eigendom is van of in licentie gegeven aan RecordSetter en wordt beschermd door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en andere wetten. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door RecordSetter, gaat u ermee akkoord niet te wijzigen, te distribueren, afgeleide werken te maken op basis van, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, doorverkopen, of aan te bieden voor enige commerciële doeleinden de RecordSetter sites, geheel of gedeeltelijk.
U begrijpt verder en gaat ermee akkoord dat de inhoud van sponsor advertenties die verschijnen op de RecordSetter sites beschermd zijn door toepasselijke intellectuele eigendomsrecht en andere wetten. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke adverteerder, gaat U ermee akkoord niet te wijzigen, te distribueren, afgeleide werken te maken gebaseerd op, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, doorverkopen, of aan te bieden voor enige commerciële doeleinden de sponsor advertentie, geheel of gedeeltelijk.
De RecordSetter dienst maakt het mogelijk om beelden en tekst gehost op RecordSetter te posten op externe websites. Dit gebruik is toegestaan zolang pagina’s op andere websites die gegevens weergeven die gehost worden op de RecordSetter sites een gemakkelijk herkenbare link terug naar RecordSetter geven.

6. WERELDRECORDS

RecordSetter is niet en kan niet verantwoordelijk zijn voor het gedrag of de veiligheid van de Gebruiker of anderen tijdens een poging om een wereldrecord te creëren om aan RecordSetter voor te leggen. DOOR DE RECORDSETTER SITES TE GEBRUIKEN EN TE BEZOEKEN, BEGRIJPT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U PROBEERT EEN WERELDRECORD OP EIGEN RISICO TE CREËREN. Als u betrokken raakt bij een poging om een wereldrecord te vestigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw eigen poging om een wereldrecord te vestigen of het ondersteunen van een poging van een andere gebruiker om een wereldrecord te vestigen, voor zover toegestaan door de toepasselijke wet, ontheft u RecordSetter en zijn functionarissen, directeuren, werknemers en agenten van enige en alle vorderingen, administratieve procedures, eisen, schade, verplichtingen, verliezen, kosten, schulden, aansprakelijkheden en uitgaven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke advocaatkosten, bekend en onbekend, vermoed en onvermoed, openbaar gemaakt en niet openbaar gemaakt, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verbonden met de poging om een wereldrecord te vestigen.

7. GEBRUIKERSGEDRAG

U bent zelf verantwoordelijk voor uw gedrag op de RecordSetter sites en elke Inhoud die U op de site plaatst. RecordSetter behoudt zich het recht voor om ongepast gedrag van Gebruikers en Inhoud te onderzoeken en passende maatregelen te nemen:

* zich uit te geven voor een andere persoon of entiteit of valselijk te verklaren of anderszins een verkeerde voorstelling te geven van uw verbondenheid met een andere persoon of entiteit;

* het uploaden, plaatsen, of anderszins overbrengen van enige Inhoud die RecordSetter schadelijk, kwetsend, intimiderend, bedreigend, hatelijk, vulgair, obsceen, frauduleus, onwettig, onrechtmatig, lasterlijk, smadelijk, inbreuk makend op de privacy van een ander persoon of entiteit, uitbuitend, of racistisch, etnisch, of anderszins verwerpelijk acht;

* zich bezighouden met gedrag dat op enigerlei wijze schadelijk is voor minderjarigen, zoals gezien door RecordSetter of de toepasselijke wet, of dat anderszins destructief gedrag is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen, of intimideren van een andere persoon of entiteit;

* het gebruiken of proberen te gebruiken van enige informatie verkregen van de RecordSetter sites om een andere persoon of entiteit te schaden, misbruiken, lastig vallen, stalken, bedreigen of intimideren;

* het gebruiken van de RecordSetter sites om enige ongevraagde of ongeoorloofde reclame, e-mail, of andere vorm van communicatie te maken of te verzenden;

* het vragen om persoonlijke informatie van iemand onder de 18;

* het bevorderen van commerciële activiteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RecordSetter, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wedstrijden, sweepstakes, ruilhandel, reclame, of piramidespelen;

* het verzamelen of opslaan van gebruikersinformatie voor commerciële of onwettige doeleinden;

* het wijzigen, aanpassen, hacken of anderszins manipuleren van enig deel van de RecordSetter sites;

* het wijzigen, aanpassen, hacken of anderszins manipuleren van enig deel van een andere website zodat valselijk wordt geïmpliceerd dat het is geassocieerd met RecordSetter of om anderszins de oorsprong van de geleverde informatie te verhullen;

* het verstoren, onderbreken, of anderszins een onnodige belasting creëren op de RecordSetter servers of verbonden netwerken, of het ongehoorzaam zijn aan enige vereisten, procedures, beleid, of regelgeving van verbonden netwerken;

* omzeilen, wijzigen, of anderszins interfereren met enige beveiligingstechnologie of software die deel uitmaakt van de RecordSetter sites;

* uploaden, posten, of anderszins overbrengen van software wormen, bots, virussen, of enige andere code van destructieve aard;

* gebruik maken van de RecordSetter sites op enige wijze, opzettelijk of onopzettelijk, die in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving;

* het gebruik van de RecordSetter sites op een wijze die een criminele activiteit of onderneming bevordert of promoot of instructieve informatie verschaft over illegale activiteiten; en

* het toestaan aan een ander persoon om de RecordSetter sites te gebruiken op een wijze die deze Gebruiksvoorwaarden schendt.

Hoewel RecordSetter ongepast gedrag en Inhoud op de site verbiedt, begrijpt u en stemt u ermee in dat RecordSetter niet verantwoordelijk kan zijn voor het gedrag van andere Gebruikers of de Inhoud geplaatst op de RecordSetter sites en u kunt worden blootgesteld aan dergelijk ongepast gedrag of Inhoud wanneer u de RecordSetter sites bezoekt.

8. RECHTEN OP GEBRUIKERSINHOUD

“Gebruikersinhoud” is Inhoud die door een Gebruiker op de RecordSetter sites wordt geplaatst. Door Gebruikersinhoud toe te voegen of te uploaden naar de RecordSetter sites draagt u de eigendom van deze Gebruikersinhoud over aan RecordSetter, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle intellectuele eigendomsrechten die u zou kunnen hebben in deze Gebruikersinhoud. Deze overdracht verleent RecordSetter onherroepelijk de enige en exclusieve wereldwijde eigendom van alle rechten, aanspraken en belangen, (volledig betaald, vrij van royalty’s, in licentie te geven en overdraagbaar (geheel of gedeeltelijk)) in en op de gebruikersinhoud en alle elementen daarvan en de volledig betaalde, vrij van royalty’s, in licentie te geven en overdraagbare (geheel of gedeeltelijk) wereldwijde licentie op alle ingebedde auteursrechten van derden, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, privacy en publiciteitsrechten en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten die u bezit of controleert, te gebruiken, te reproduceren, te verzenden, weer te geven, tentoon te stellen, te distribueren, te indexeren, te becommentariëren, te wijzigen, te bewerken, aan te passen, te vertalen, er afgeleide werken op te baseren, uit te voeren en anderszins te exploiteren dergelijke Gebruikersinhoud, geheel of gedeeltelijk, naar RecordSetter’s eigen goeddunken, in alle media formaten en kanalen nu bekend of hierna bedacht (inclusief, maar niet beperkt tot, op websites, kabel en televisie netwerken en stations, op breedband en draadloze platforms, producten en diensten, op fysieke media, en in de bioscoop release) voor alle doeleinden met inbegrip van, zonder beperking, entertainment, nieuws, reclame, promotionele, marketing, publiciteit, handel of commerciële doeleinden, allemaal zonder verdere kennisgeving aan u of de voornoemde derde(n), met of zonder attributie, en zonder de eis van enige toestemming van of betaling aan u of aan een andere persoon of entiteit.

Bovendien, door het uploaden van Gebruikersinhoud naar de RecordSetter sites, begrijpt U en stemt U ermee in dat RecordSetter, naar eigen goeddunken, dergelijke Gebruikersinhoud kan inzetten, verspreiden, publiceren, uploaden en overdragen aan de YouTube en Facebook websites met als doel het te gelde maken van dergelijke Gebruikersinhoud en het maximaliseren van advertentie-inkomsten gegenereerd door dergelijke Gebruikersinhoud. Dergelijke inkomsten zullen met u worden gedeeld onder de bepalingen en voorwaarden van de overeenkomst op zolang u instemt met de bepalingen en voorwaarden van een dergelijke overeenkomst en ons voorziet van de informatie die wij nodig hebben om dergelijke inkomsten naar u door te sturen.

Door het uploaden, posten of anderszins verzenden van enige gebruikersinhoud, verklaart en garandeert u dat (1) u alle noodzakelijke schriftelijke toestemmingen, vrijwaringen of permissies heeft om de voorgaande licenties aan RecordSetter te verlenen; (2) u alle noodzakelijke schriftelijke toestemmingen, vrijwaringen of permissies heeft van elke identificeerbare individuele persoon in de gebruikersinhoud om de naam of gelijkenis van die persoon te gebruiken op de wijze zoals overwogen door RecordSetter en deze Gebruiksvoorwaarden; en (3) het uploaden, posten of anderszins overdragen van uw Gebruikers Inhoud op of via RecordSetter geen inbreuk maakt op de wettelijke rechten van enige persoon of entiteit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, privacy rechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerkrechten, of contractrechten. ZONDER BEPERKING VAN DE BEPALINGEN VAN SECTIE 15, HIERONDER, GAAT U ERMEE AKKOORD RECORDSETTER EN HAAR FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN AGENTEN TE VRIJWAREN, VERDEDIGEN EN SCHADELOOS TE STELLEN, VAN EN TEGEN ELKE CLAIM, ADMINISTRATIEVE PROCEDURE, EIS, SCHADE, VERPLICHTING, VERLIES, KOSTEN, SCHULD, AANSPRAKELIJKHEID OF ONKOSTEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, REDELIJKE ADVOCAATKOSTEN, GEMAAKT DOOR EEN DERDE PARTIJ ALS GEVOLG VAN OF VOORTVLOEIEND UIT UW SCHENDING VAN DE VOORGAANDE VERTEGENWOORDIGING EN GARANTIE, OF HET GEBRUIK, KOPIËREN, PUBLICEREN, DISTRIBUTIE, TRANSMISSIE, OVERDRACHT, CREATIE VAN AFGELEIDE WERKEN VAN, OPENBARE PRESTATIES, OF OPENBARE WEERGAVE (IN WELKE MEDIA DAN OOK, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN) DOOR RECORDSETTER VAN GEBRUIKERSINHOUD DIE DOOR U IS INGEDIEND.

9. COPYRIGHT

RecordSetter verbindt zich ertoe alle relevante copyright wetten na te leven. Als U van mening bent dat uw auteursrechtelijk beschermd materiaal op de RecordSetter site verschijnt zonder uw toestemming, stuur ons dan alstublieft schriftelijk:

Een fysieke of electronische handtekening van een persoon die gemachtigd is op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat geschonden zou zijn; Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan beweerd wordt dat het geschonden is, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken gedekt worden door een enkele kennisgeving, een representatieve lijst van dergelijke werken; Identificatie van het materiaal waarvan beweerd wordt dat het geschonden is of het onderwerp is van schendingsactiviteiten en dat verwijderd dient te worden of waartoe de toegang uitgeschakeld dient te worden en informatie die redelijkerwijs voldoende is om RecordSetter in staat te stellen het materiaal te lokaliseren; Informatie die redelijkerwijs voldoende is om RecordSetter in staat te stellen contact met U op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer, en, indien beschikbaar, een e-mail adres; Een verklaring dat U te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt niet geautoriseerd is door de copyright eigenaar, zijn agent, of de wet; en Een verklaring dat de informatie in de melding accuraat is, en op straffe van meineed, dat U gemachtigd bent om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt geschonden is.

Na ontvangst van een claim van inbreuk, zal RecordSetter de claims verwerken en onderzoeken. Na ontvangst van kennisgevingen die voldoen of substantieel voldoen aan de vereisten van de DMCA, zal RecordSetter prompt handelen om de toegang tot enige Inhoud waarvan beweerd wordt dat deze inbreuk maakt te verwijderen of te ontzeggen. RecordSetter zal redelijke stappen ondernemen om de Gebruiker onmiddellijk op de hoogte te stellen van het feit dat zij de Inhoud van de Gebruiker heeft verwijderd of de toegang daartoe heeft geblokkeerd.

Indien u van mening bent dat uw verwijderde Inhoud geen inbreuk maakt, of dat u de wettelijke bevoegdheid heeft om de verwijderde Inhoud te plaatsen en te gebruiken, kunt u ons voorzien van een tegenkennisgeving door onze Copyright Agent schriftelijk de volgende informatie te sturen: Uw fysieke of elektronische handtekening; Identificatie van de Content die is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd en de locatie waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe werd geblokkeerd; Een verklaring op straffe van meineed dat u te goeder trouw van mening bent dat het materiaal werd verwijderd of geblokkeerd als gevolg van een vergissing of een verkeerde identificatie van het te verwijderen of blokkeren materiaal; en Uw naam, adres en telefoonnummer, en een verklaring dat U instemt met de jurisdictie van het Federal District Court voor het rechtsgebied waarin uw adres zich bevindt, of indien uw adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, voor elk rechtsgebied waarin RecordSetter kan worden gevonden, en dat U betekening zult accepteren van de persoon die de oorspronkelijke DMCA kennisgeving heeft gedaan of een agent van een dergelijke persoon.

Na ontvangst van een juiste tegenkennisgeving onder de DMCA, zal RecordSetter onmiddellijk de persoon die de oorspronkelijke kennisgeving van geclaimde inbreuk heeft verstrekt voorzien van een kopie van de tegenkennisgeving. Bovendien zal RecordSetter die persoon informeren dat het het verwijderde materiaal zal vervangen en de toegang daartoe niet langer zal blokkeren binnen 10-14 werkdagen na ontvangst van de tegenkennisgeving, tenzij de Copyright Agent van RecordSetter eerst bericht ontvangt van de persoon die de oorspronkelijke kennisgeving heeft ingediend dat deze persoon een rechtszaak heeft aangespannen om een rechterlijk bevel te verkrijgen om de abonnee te weerhouden van inbreukmakende activiteiten met betrekking tot het materiaal op RecordSetter.

10. DISPUTES

U bent zelf verantwoordelijk voor uw interacties met andere Gebruikers. RecordSetter heeft geen verplichting om betrokken te raken in een geschil tussen u en andere gebruikers (een “Gebruikersgeschil”). Echter, RecordSetter behoudt zich het recht voor om betrokken te raken in een gebruikersgeschil naar eigen goeddunken van RecordSetter.

Als u betrokken raakt bij een gebruikersgeschil, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ontheft u RecordSetter en haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten van alle claims, administratieve procedures, eisen, schade, verplichtingen, verliezen, kosten, schulden, aansprakelijkheden en kosten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke honoraria van advocaten, bekend en onbekend, vermoed en onvermoed, openbaar gemaakt en niet openbaar gemaakt, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met het gebruikersgeschil.

11. PRIVACY

Uw gebruik van RecordSetter wordt beheerst door ons Privacybeleid, dat door deze verwijzing in deze Gebruiksvoorwaarden is opgenomen. Door RecordSetter te gebruiken of te bezoeken, stemt U ermee in dat U ons Privacybeleid hebt gelezen en begrepen en dat U ermee instemt aan dit beleid gebonden te zijn.

12. Links

De RecordSetter sites kunnen links bevatten naar websites van derden die geen eigendom zijn van of niet gecontroleerd worden door RecordSetter. RecordSetter kan geen controle uitoefenen en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid, inhoud, of praktijken van websites van derden. RecordSetter’s Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid zijn alleen van toepassing wanneer U op de RecordSetter sites bent. Wij raden u dan ook aan het beleid te lezen van alle websites van derden die u bezoekt wanneer u de RecordSetter-sites verlaat.

13. AFWIJZING VAN GARANTIES

UW GEBRUIK VAN RECORDSETTER IS OP UW EIGEN RISICO. RECORDSETTER WORDT VERSTREKT OP EEN “AS IS” EN “AS AVAILABLE” BASIS. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN RECORDSETTER, ZIJN FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN AGENTEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE NAUWKEURIGHEID EN BETROUWBAARHEID VAN GEBRUIKERSINHOUD EN DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK. RECORDSETTER GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE DIENST ONONDERBROKEN, VERTRAGINGSVRIJ, VEILIG OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN. RECORDSETTER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE TE WIJTEN AAN TECHNISCHE PROBLEMEN OF STORINGEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIG LETSEL OF SCHADE AAN DE COMPUTER VAN ENIGE PERSOON GERELATEERD AAN OF RESULTEREND UIT HET GEBRUIK VAN DE RECORDSETTER SITES OF HET DOWNLOADEN VAN MATERIAAL IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE RECORDSETTER SITES.

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZAL RECORDSETTER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE, MET INBEGRIP VAN PERSOONLIJK LETSEL OF OVERLIJDEN, RESULTEREND UIT HET GEBRUIK VAN DE RECORDSETTER SITES OF GEDRAG DAT PLAATSVINDT IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE RECORDSETTER SITES. DIT OMVAT, MAAR IS NIET BEPERKT TOT, ENIG VERLIES OF SCHADE IN VERBAND MET EEN POGING OM EEN WERELDRECORD TE CREËREN.

NIETS HIERIN ZAL WORDEN GEACHT EEN AGENTSCHAP, PARTNERSCHAP, JOINT VENTURE, WERKNEMER-WERKGEVER, OF FRANCHISEGEVER-FRANCHISENEMER RELATIE VAN ENIG TYPE TE CREËREN TUSSEN RECORDSETTER EN ENIGE ANDERE PARTIJ. DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZIJN TUSSEN RECORDSETTER EN U EN ZIJ VERLENEN GEEN, NOCH ZULLEN ZIJ WORDEN GEACHT RECHTEN UIT TE BREIDEN NAAR EEN DERDE PARTIJ.

14. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, RECORDSETTER, ZIJN FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN NIET AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, VOORBEELDIGE, SPECIALE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE, ZELFS ALS RECORDSETTER OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, DIE HET GEVOLG IS VAN

HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM DE SERVICE TE GEBRUIKEN; FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE INHOUD; PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN EN TOEGANG TOT, OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN OF TOEGANG TOT, ONZE WEBSITE; ELKE ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF PERSOONLIJKE INFORMATIE; VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN EEN DERDE PARTIJ OP DE DIENST OF ELKE ANDERE KWESTIE MET BETREKKING TOT DE DIENST.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN RECORDSETTER, ZIJN FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN AGENTEN JEGENS U OF DERDEN IN WELKE OMSTANDIGHEID DAN OOK BEPERKT TOT $100.

15. VRIJWARING

U stemt ermee in RECORDSETTER en zijn functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen, van en tegen alle vorderingen, administratieve procedures, eisen, schade, verplichtingen, verliezen, kosten, schulden, aansprakelijkheden en uitgaven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit:

Uw gebruik van en toegang tot, of in verband met uw gebruik van of toegang tot, de RECORDSETTER-sites; Uw schending van enige voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden; Uw schending van enig recht van een derde, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enig auteursrecht of privacyrecht; en/of Elke claim dat uw Gebruikersinhoud schade heeft toegebracht aan de derde partij.

16. JURISDICTIE EN GESCHILLEN

U begrijpt en stemt ermee in dat de RecordSetter sites geacht worden uitsluitend gevestigd te zijn in de staat New York (“New York”). De RecordSetter sites zullen worden beschouwd als passieve websites die geen aanleiding geven tot persoonlijke jurisdictie over RecordSetter, hetzij specifiek of algemeen, in jurisdicties anders dan New York, noch zal het gebruik van of de toegang tot de RecordSetter sites worden opgevat als het doelbewust gebruik maken van de voordelen of het voorrecht om zaken te doen in een andere staat dan New York door RecordSetter. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat, behalve in de mate waarin de toepasselijke wetgeving, indien van toepassing, anders bepaalt, elke claim of oorzaak van actie die voortvloeit uit het gebruik van of toegang tot de RecordSetter sites of deze Gebruiksvoorwaarden zal worden beheerst door de materiële wetten van New York, zonder respect voor zijn conflict van wettelijke principes. U begrijpt verder en gaat ermee akkoord geen claims of oorzaken van actie in te stellen op representatieve basis, als lid van een class, of als een particuliere advocaat.

U en RecordSetter begrijpen en komen overeen dat ongeacht enig statuut of wet die het tegendeel bepaalt, elke claim of oorzaak van actie die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van of toegang tot de RecordSetter sites of deze Gebruiksvoorwaarden moet worden ingediend binnen een (1) jaar nadat de claim of oorzaak van actie is ontstaan. Anders wordt een dergelijke claim of reden voor actie permanent uitgesloten. In de mate dat een claim of reden voor actie voortkomt uit het gebruik van of toegang tot de RecordSetter sites of deze Gebruiksvoorwaarden, zal de claim of reden voor actie worden beslecht door bindende arbitrage. RecordSetter kan ervoor kiezen het geschil op te lossen door bindende arbitrage per telefoon, on-line, of alleen op basis van schriftelijke stukken waarbij geen persoonlijke verschijning vereist is. Indien een persoonlijke verschijning vereist is, zal de arbitrage plaatsvinden in New York County, New York, of op een andere plaats die wederzijds door de partijen is overeengekomen. In al deze gevallen wordt de arbitrage gehouden in de Engelse taal en beheerd door de American Arbitration Association of Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. overeenkomstig hun op dat moment van kracht zijnde regels, of door een andere gevestigde ADR-aanbieder die door de partijen wederzijds wordt overeengekomen. Elk vonnis over de uitspraak van de arbiter kan worden uitgesproken in elke rechtbank met rechtsbevoegdheid ter zake. Niettegenstaande het voorgaande heeft elke partij het recht om een procedure te starten bij een rechtbank met de juiste jurisdictie voor een voorlopige voorziening in afwachting van een definitieve beslissing van de arbiter, en de juiste locatie voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met hetzelfde zijn de staats- en federale rechtbanken in New York County, New York. U stemt hierbij in met, en doet afstand van alle verdedigingen van gebrek aan persoonlijke rechtsbevoegdheid en forum non conveniens met betrekking tot, de locatie en jurisdictie in de staats- en federale rechtbanken van New York Count, New York.

17. Het nalaten van RecordSetter om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen zal geen verklaring van afstand van dergelijk recht of bepaling inhouden. Als een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig is, moet de rechtbank uitvoering geven aan de bedoelingen van de partijen zoals weergegeven in de bepaling, en alle andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht.