Morele rechten

De Copyright Act 1968 (Cth) (Auteurswet) verdeelt auteursrechtelijk materiaal in:

 • ‘werken’ (bijv. literaire, artistieke, dramatische en muzikale werken)
 • substantie andere dan werken (films, uitzendingen, geluidsopnamen en multimedia en gepubliceerde uitgaven).

Onder de Australische auteurswet zijn morele rechten persoonlijke rechten die betrekking hebben op “auteurs” van “werken” en “films”. Morele rechten omvatten persoonlijke rechten van uitvoerende kunstenaars van live en opgenomen uitvoeringen. Zij kunnen niet worden overgedragen aan een andere persoon of organisatie. Morele rechten ontstaan automatisch in auteursrechtelijk beschermde werken (literaire, dramatische, muzikale of artistieke werken) en andere zaken dan werken (waaronder film), maar bestaan los van het auteursrecht. De morele rechten van uitvoerende kunstenaars worden hier niet behandeld.

De Auteurswet bepaalt dat morele rechten:

 • persoonlijke rechten zijn van individuen die auteurs zijn van werken en films (auteurs voor films zijn de hoofdproducent, regisseur en scenarioschrijver)
 • erkenning en respect voor auteurs verschaffen
 • automatisch ontstaan in auteursrechtelijk beschermde werken en films
 • onderscheidbaar zijn van auteursrechten en geen “economische” rechten zijn
 • niet gekocht en verkocht kunnen worden, aangezien zij persoonlijk zijn aan, en bij de auteur van een werk of film blijven, zelfs wanneer het auteursrecht op het werk of de film wordt overgedragen.

Degene die een “werk” maakt, of de voornaamste producent, regisseur en scenarioschrijver van een film, is de “auteur”. Meer dan één persoon kan de auteur van een werk zijn, indien zij bij de schepping ervan hebben samengewerkt, maar het louter bewerken van een werk of het hebben van enige inbreng van ideeën bij de ontwikkeling van een werk of film is niet voldoende om als auteur van het werk of de film te worden beschouwd.

Volgens de Australische auteurswet hebben auteurs 3 morele rechten:

 • recht op toeschrijving van auteurschap
 • recht om valse toeschrijving van auteurschap te voorkomen
 • recht op integriteit van auteurschap.

Wanneer zijn morele rechten van toepassing?

Op grond van de Australische auteurswetgeving zijn morele rechten van toepassing op ‘werken’ en op ‘film’, maar ze zijn niet van toepassing op geluidsopnamen of TV/geluidsuitzendingen. De term ‘auteursrechtelijk beschermd materiaal’ wordt in deze sectie gebruikt in verwijzing naar ‘werken’ en ‘film’ waar van toepassing.

Hoe lang duren morele rechten?

Morele rechten duren gewoonlijk voor dezelfde periode als auteursrechtelijke bescherming. Uitzondering hierop is het recht op integriteit voor films, dat geldt voor het leven van de auteur.

Wie heeft morele rechten?

Individuele auteurs of auteurs die gezamenlijk hebben meegewerkt aan het maken van een werk of film hebben morele rechten. Voorbeelden van dergelijke auteurs zijn:

 • de schrijver van lesmateriaal, een tijdschriftartikel, een roman, enz.
 • de schrijver van broncode of de ontwerper van een gebruikersinterface van een computerprogramma
 • de persoon die een gebouw ontwerpt (bijv. de architect)
 • de persoon die liedjes schrijft (zowel de muziek als de woorden kunnen onder morele rechten vallen)
 • de maker (b.v. een schilder) van een foto/tekening/tekening
 • een fotograaf
 • een uitvoerder van ‘geluiden’ (b.v. muziek- en spraakopnamen). Tot de uitvoerende kunstenaars behoren een musicus of een groep musici, een dirigent, een acteur, een persoon die optreedt op radio, TV of online/digitale inhoud (met inbegrip van advertenties, maar met uitzondering van het lezen van het nieuws); en in het geval van films, de regisseur, de producent (d.w.z. maar niet als de producent een bedrijf is) en de scenarioschrijver van een film.

Welk recht op naamsvermelding heb ik?

Auteurs hebben het recht om te worden geïdentificeerd of erkend als de auteur van hun werk of film wanneer het wordt gebruikt op de volgende manieren:

 • wanneer het werk wordt gereproduceerd of de film wordt gekopieerd
 • wanneer het werk of de film aan het publiek wordt meegedeeld
 • wanneer het werk of de film online beschikbaar wordt gesteld of digitaal wordt doorgegeven
 • wanneer het werk wordt bewerkt (dit recht geldt niet voor artistieke werken en film)
 • wanneer het werk in het openbaar wordt uitgevoerd (dit recht geldt niet voor artistieke werken en film)
 • wanneer artistieke werken en film in het openbaar worden vertoond.

De morele rechten van een auteur worden niet geschonden indien het weglaten van de naamsvermelding in de gegeven omstandigheden “redelijk” was.

Welke vorm moet de naamsvermelding aannemen?

Indien de auteur van een werk of film op een bepaalde wijze om identificatie heeft verzocht, en dit verzoek redelijk is, moet het werk of de film op die wijze worden geïdentificeerd.

Indien een auteur niet heeft verzocht om de wijze waarop hij of zij als auteur van het werk of de film wenst te worden geïdentificeerd, dan dient de identificatie van de auteur duidelijk en redelijk prominent op elke reproductie, kopie of bewerking van het werk of de film te worden aangebracht.

Duidelijke en redelijk opvallende identificatie betekent dat een persoon de identiteit van de auteur zou kunnen opmerken. Zie de Code of Practice for the Professional Australian Visual Arts, Craft and Design Sector voor meer informatie.

Beschermen morele rechten tegen valse naamsvermelding?

De auteurs van een werk of film hebben het recht om te voorkomen:

 • dat iemand anders valselijk beweert de auteur van het werk of de film te zijn
 • dat hun werk of film door een ander wordt gewijzigd en vervolgens wordt behandeld alsof het het ongewijzigde werk of de film van de auteur is, tenzij de wijziging onbeduidend is of door de wet is voorgeschreven.

De Copyright Act 1968 (Cth) (Auteurswet) geeft een lijst van handelingen die een valse toeschrijving inhouden. Zij omvatten:

 • het invoegen/toevoegen (of het verlenen van toestemming daartoe) van de naam van een persoon in of op een werk (met inbegrip van de reproductie van een werk) of film wanneer die persoon niet de auteur is
 • het omgaan met een werk (met inbegrip van een reproductie) of film wanneer de toeschrijver weet dat de genoemde auteur niet de auteur is
 • het mededelen van het werk of de film aan het publiek of het anderszins omgaan met het werk of de film wanneer de toeschrijver weet dat die persoon niet de auteur is.

Beschermen morele rechten de integriteit van mijn werk of film?

Auteurs hebben het recht bezwaar te maken tegen het feit dat hun werk of film een ‘denigrerende behandeling’ ondergaat. Dit houdt in elke behandeling met betrekking tot het werk of de film (fysiek of contextueel) die de eer of de reputatie van de auteur zou schaden of benadelen.

Fysieke handelingen, zoals het veranderen, wijzigen of vernietigen van een werk of film, zullen neerkomen op een denigrerende behandeling als zij de eer of de reputatie van de auteur schaden (bijv. het bekladden van een origineel schilderij/tekening of het aanbrengen van wijzigingen aan openbare gebouwen die door een architect zijn ontworpen).

Soms kan de wijze waarop een werk of film wordt gepresenteerd, of de wijze waarop en de plaats waar een artistiek werk wordt tentoongesteld, ook neerkomen op een denigrerende behandeling, indien de behandeling de eer of reputatie van de auteur schaadt.

Recente voorbeelden van vorderingen wegens denigrerende behandeling zijn het draperen van decoratieve linten over de nekken van gebeeldhouwde ganzen die in een winkelcentrum worden tentoongesteld, en het opnemen van de Pig ‘n’ Whistle pub in het voorplein van het Brisbane Riverside Centre. De architect beweerde dat de aanwezigheid van de pub de geometrische zuiverheid van het gebouw zou verpesten.

Je maakt geen inbreuk op de rechten van de auteur als de actie ‘redelijk’ was in de omstandigheden.

Kunnen morele rechten worden overgedragen of weggegeven?

Morele rechten kunnen niet worden overgedragen aan een andere persoon of bedrijf, omdat ze persoonlijk zijn en bij de auteur blijven, zelfs wanneer het auteursrecht op het werk of de film wordt overgedragen. Auteurs kunnen echter toestemming geven om het werk of de film op een bepaalde manier te gebruiken. Toestemming is slechts geldig indien zij:

 • door de auteur of diens vertegenwoordiger
 • schriftelijk
 • is gegeven
 • niet door valse of misleidende verklaringen is verkregen of onder dwang is verkregen.

Instemming kan alleen worden gegeven voor gespecificeerde of soorten handelingen of nalatigheden met betrekking tot het werk of de film die plaatsvonden voor of na de datum waarop de toestemming werd gegeven.

Hoe beschermen morele rechten werknemers?

Een auteur is de persoon die het werk of de film daadwerkelijk heeft gemaakt. Een persoon die het werk of de film bewerkt of autoriseert, wordt voor de toepassing van de Auteurswet niet als auteur beschouwd.

Een werknemer kan, wanneer hij of zij zijn of haar taken uitvoert in het kader van de dienstbetrekking, de feitelijke schepper van een werk of film zijn. Een werknemer kan een algemene toestemming geven ten behoeve van zijn of haar werkgever met betrekking tot alle handelingen of nalatigheden in verband met een werk of film die in de loop van de dienstbetrekking zijn geschreven.

Goed gebruik ondersteunt het duidelijk identificeren of erkennen van een werknemer die een significant werk heeft geschreven in de loop van zijn of haar dienstbetrekking als de auteur van dat werk. Een “belangrijk werk” is gewoonlijk een substantieel/groot werk of een werk van technische aard dat het resultaat is van een aanzienlijke creatieve inspanning. In het algemeen zijn louter administratieve of routinematige werken, zoals briefings, memo’s, ingezonden stukken en persberichten, in deze context geen “belangrijke werken”. (Zie “Waarmee wordt rekening gehouden bij de beslissing of er sprake is van een inbreuk?” hieronder voor meer informatie).

Hoe zijn morele rechten van invloed op contractanten?

Alle werken of films die door externe derden zijn gemaakt, moeten de auteur van het werk of de film identificeren, tenzij dit onredelijk zou zijn, of passende schriftelijke toestemming voor morele rechten voor de gespecificeerde soorten handelingen of weglatingen van de auteur is verkregen.

Alle contracten voor de aanwerving van consultants/aannemers moeten een passende morele-rechtenclausule bevatten.

Wat wordt in overweging genomen bij de beslissing of er sprake is van een inbreuk?

U maakt geen inbreuk op de rechten van een auteur door:

 • het niet vermelden van de naam van de auteur van een werk of film
 • derogatoire behandeling van het werk of de film

op voorwaarde dat de handeling ‘redelijk’ was in de omstandigheden.

Factoren waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of het redelijk was om de auteur niet te identificeren, zijn:

 • de aard van het werk of de film
 • het doel waarvoor het werk of de film wordt gebruikt
 • de wijze waarop het werk of de film wordt gebruikt
 • de context waarin het werk of de film wordt gebruikt
 • een praktijk of gedragscode van de industrie die relevant is voor het gebruik van het werk of de film
 • alle moeilijkheden of kosten die zouden zijn opgelopen als gevolg van de identificatie van de auteur
 • of het werk of de film is gemaakt in het kader van de dienstbetrekking van de auteur of op grond van een contract voor het verrichten van diensten voor een ander
 • indien het werk 2 of meer auteurs heeft (niet van toepassing op films), hun mening over het niet identificeren van hen.

Zo zullen bijvoorbeeld werknemers gewoonlijk geen afdwingbaar recht hebben om te worden aangemerkt als de auteurs van alledaagse memo’s en rapporten. Er kunnen echter wel rechten bestaan met betrekking tot andere werken, zoals een technisch artikel, waarbij het in de bedrijfstak gebruikelijk is de auteur te vermelden.

Dragingen die anders een denigrerende behandeling van een auteursrechtelijk beschermd werk zouden inhouden, kunnen bijvoorbeeld bestaan in het bewerken van een artikel om onnauwkeurigheden of aanstootgevende inhoud te verwijderen vóór publicatie.