Nejvíce opakování leg pressu o hmotnosti 2465 liber

Vítejte na stránce RecordSetter. Stránky RecordSetter.com a URDB.org (dále jen „stránky RecordSetters“) provozuje společnost Universal Record Database, LLC (dále společně jen „RecordSetter“, „ona“, „její“ nebo „my“). Přístupem na stránky RecordSetter nebo jejich používáním souhlasíte (dále také „uživatel“ nebo „váš“) s tím, že jste plnoletí a můžete uzavřít závaznou smlouvu, že jste emancipovaní nezletilí nebo že máte zákonný souhlas rodičů nebo opatrovníků a že jste si přečetli následující podmínky („Podmínky používání“), rozumíte jim a souhlasíte s tím, že se jimi budete řídit. Tyto Podmínky používání se vztahují na všechny uživatele stránek RecordSetter a nahrazují veškeré předchozí dohody mezi vámi a společností RecordSetter, mimo jiné včetně jakýchkoli předchozích Podmínek používání. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami používání, měli byste společnost RecordSetter okamžitě opustit. Společnost RecordSetter si vyhrazuje právo tyto Podmínky používání pravidelně měnit bez předchozího upozornění jakýmkoli způsobem, mimo jiné včetně revize, přidání nebo odstranění částí nebo celku těchto Podmínek používání. Jakákoli změna nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění upravených Podmínek použití na stránkách RecordSetter společností Universal Record Database, LLC. Vaše další používání stránek RecordSetter znamená, že jste si upravené Podmínky používání přečetli, rozumíte jim a souhlasíte s nimi.

PROSÍME, PŘEČTĚTE SI TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ DŮKLADNĚ A ČASTO, PROTOŽE OBSAHUJÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠICH PRÁVECH A POVINNOSTECH.

Tyto Podmínky používání a veškerá práva a licence udělené v rámci těchto Podmínek používání nesmí být vámi převedeny nebo postoupeny, ale mohou být převedeny nebo postoupeny společností RecordSetter bez omezení.

1. POPIS SLUŽBY

RecordSetter je internetová služba, která umožňuje uživatelům prohlížet světové záznamy a odesílat vlastní světové záznamy. Služba RecordSetter může obsahovat reklamy, které jsou nezbytné pro další poskytování služeb RecordSetter. Společnost RecordSetter neodpovídá za reklamy třetích stran nebo aplikace třetích stran, které jsou zveřejněny na stránkách RecordSetter, ani neodpovídá za produkty poskytované inzerenty.

2. ZMĚNY SLUŽBY

Společnost RecordSetter si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo ukončit provoz stránek RecordSetter z jakéhokoli důvodu, dočasně nebo trvale, bez předchozího upozornění. To mimo jiné zahrnuje prodej společnosti RecordSetter jinému subjektu. Souhlasíte s tím, že společnost RecordSetter vůči vám nenese odpovědnost za jakoukoli změnu nebo ukončení stránek RecordSetter.

3. Ukončení

Společnost RecordSetter si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení kdykoli dočasně nebo trvale odmítnout komukoli poskytnout službu. Souhlasíte s tím, že k jakémukoli ukončení vaší možnosti používat služby RecordSetter, mimo jiné včetně ukončení vašeho oprávnění používat stránky RecordSetter, může dojít bez předchozího upozornění. Souhlasíte také s tím, že veškeré světové záznamy, které máte na stránkách RecordSetter („vaše záznamy“), mohou být zrušeny bez předchozího upozornění. Společnost RecordSetter si dále vyhrazuje právo dle vlastního uvážení kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez předchozího upozornění odmítnout předložení záznamu uživatele.

VAŠE OPRÁVNĚNÍ K POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK RECORDSETTER AUTOMATICKY ZANIKÁ, POKUD PORUŠÍTE KTERÉKOLIV Z TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ. JAKÉKOLI VÁMI DRŽENÉ ZÁZNAMY MOHOU BÝT KDYKOLI ZRUŠENY, POKUD RECORDSETTER ZJISTÍ, ŽE TYTO PODMÍNKY NESPLNÍTE.

4. ZPŮSOBILOST

Přístup a používání služby RecordSetter je neplatné tam, kde je to zakázáno. Přístupem a používáním aplikace RecordSetter souhlasíte s tím, že:

* jste zodpovědní za znalost a dodržování všech platných pravidel týkajících se používání internetu, mimo jiné včetně místních zákonů a předpisů týkajících se přijatelného chování a obsahu on-line;

* nebudete používat RecordSetter ani žádný aspekt RecordSetter k žádnému nezákonnému účelu nebo způsobem, který porušuje tyto Podmínky používání;

* jste starší 18 let, nebo pokud jste mladší 18 let, máte k používání stránek RecordSetter svolení rodičů. Pokud je vám méně než 13 let, může být nutné, aby váš rodič poskytl ověřitelný souhlas rodičů, abyste mohli používat určité funkce stránek, například odesílání záznamů, který společnost RecordSetter získá v okamžiku, kdy se pokusíte tyto funkce používat;

* Všechny informace, mimo jiné včetně osobních údajů a informací týkajících se Záznamů, které společnosti RecordSetter poskytnete, jsou pravdivé, přesné a úplné; a

* Budete dbát na pravdivost, přesnost a úplnost všech informací, mimo jiné včetně osobních údajů a informací týkajících se Záznamů, které společnosti RecordSetter poskytnete. To mimo jiné zahrnuje neprodlené oznámení společnosti RecordSetter, pokud dojde ke změně jakýchkoli informací, včetně mimo jiné osobních informací a informací týkajících se Záznamů.

5. VLASTNICKÁ PRÁVA K OBSAHU STRÁNEK

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že obsah na stránkách RecordSetter, s výjimkou jakýchkoli dat, textů, informací, názvů obrazovek, grafiky, fotografií, účtů, zvukových a obrazových klipů, odkazů nebo jakéhokoli jiného materiálu (souhrnně „obsah“) nahraného, zveřejněného nebo jinak přeneseného uživatelem, je ve vlastnictví společnosti RecordSetter nebo na něj má společnost RecordSetter licenci a je chráněn příslušnými zákony o duševním vlastnictví a jinými zákony. S výjimkou případů výslovně povolených společností RecordSetter souhlasíte s tím, že nebudete stránky RecordSetter upravovat, distribuovat, vytvářet na jejich základě odvozená díla, pronajímat, půjčovat, půjčovat, prodávat, přeprodávat ani nabízet ke komerčním účelům, a to v celku ani po částech.
Dále chápete a souhlasíte s tím, že obsah sponzorských reklam, které se objevují na stránkách RecordSetter, je chráněn platným právem duševního vlastnictví a dalšími zákony. S výjimkou případů výslovně povolených příslušným inzerentem souhlasíte s tím, že nebudete upravovat, distribuovat, vytvářet odvozená díla na základě, pronajímat, půjčovat, půjčovat, prodávat, přeprodávat nebo nabízet ke komerčním účelům sponzorskou reklamu, a to vcelku ani zčásti.
Služba RecordSetter umožňuje zveřejňovat obrázky a texty umístěné na webových stránkách RecordSetter na externích webových stránkách. Toto použití je povoleno, pokud stránky na jiných webových stránkách, které zobrazují data hostovaná na stránkách RecordSetter, obsahují snadno identifikovatelný odkaz zpět na RecordSetter.

6. SVĚTOVÉ REKORDY

RecordSetter není a nemůže být zodpovědný za chování nebo bezpečnost svého uživatele nebo jiných osob během jakéhokoli pokusu o vytvoření světového rekordu, který by byl odeslán na RecordSetter. POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK SPOLEČNOSTI RECORDSETTER A PŘÍSTUPEM NA NĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE POKOUŠÍTE VYTVOŘIT SVĚTOVÝ REKORD NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. Pokud se zapojíte do pokusu o vytvoření světového rekordu, mimo jiné včetně vašeho vlastního pokusu o vytvoření světového rekordu nebo podpory pokusu jiného uživatele o vytvoření světového rekordu, v plném rozsahu povoleném platnými právními předpisy zbavujete společnost RecordSetter a její vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance a zástupce všech nároků, správních řízení, požadavků, škod, závazků, ztrát, nákladů, dluhů, závazků a výdajů, mimo jiné včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, známých i neznámých, tušených i netušených, odhalených i neodhalených, vyplývajících z pokusu o vytvoření světového rekordu nebo s ním jakkoli souvisejících.

7. CHOVÁNÍ UŽIVATELE

Za své chování na stránkách RecordSetter a za veškerý obsah, který na stránky umístíte, nesete výhradní odpovědnost. Společnost RecordSetter si vyhrazuje právo vyšetřovat a podniknout příslušné kroky a Nevhodné chování uživatele a Obsah zahrnuje mimo jiné následující:

* vydávání se za jinou osobu nebo subjekt nebo nepravdivé uvedení či jiné zkreslení vaší příslušnosti k jiné osobě nebo subjektu;

* nahrávání, zveřejňování nebo jiný přenos jakéhokoli Obsahu, který společnost RecordSetter považuje za škodlivý, urážlivý, obtěžující, výhružný, nenávistný, vulgární, obscénní, podvodný, nezákonný, deliktní, hanlivý, pomlouvačný, narušující soukromí jiné osoby nebo subjektu, zneužívající nebo rasově, etnicky či jinak nevhodný;

* zapojení do chování, které jakýmkoli způsobem poškozuje nezletilé, jak je vnímáno společností RecordSetter nebo platnými zákony, nebo které je jinak destruktivním chováním, mimo jiné včetně zneužívání, obtěžování, pronásledování, vyhrožování nebo zastrašování jiné osoby nebo subjektu;

* použití nebo pokus o použití jakýchkoli informací získaných ze stránek RecordSetter za účelem poškození, zneužití, obtěžování, pronásledování, vyhrožování nebo zastrašování jiné osoby nebo subjektu;

* použití stránek RecordSetter k vytvoření nebo zaslání jakékoli nevyžádané nebo neoprávněné reklamy, e-mailu nebo jiné formy komunikace;

* získávání osobních údajů od osob mladších 18 let;

* propagace komerčních aktivit bez předchozího písemného souhlasu společnosti RecordSetter, mimo jiné včetně soutěží, loterií, výměnných obchodů, reklamy nebo pyramidových systémů;

* shromažďování nebo ukládání informací o uživatelích pro komerční nebo nezákonné účely;

* upravování, přizpůsobování, nabourávání nebo jiná manipulace s jakoukoli částí stránek RecordSetter;

* upravování, přizpůsobování, nabourávání nebo jiná manipulace s jakoukoli částí jiné webové stránky tak, aby falešně naznačovala, že je spojena se společností RecordSetter, nebo aby jinak zakrývala původ dodaných informací;

* narušování, rušení nebo jiné nadměrné zatěžování serverů RecordSetter nebo připojených sítí nebo nedodržování požadavků, postupů, zásad nebo předpisů připojených sítí;

* obcházení, upravování nebo jiné zasahování do jakékoli bezpečnostní technologie nebo softwaru, který je součástí stránek RecordSetter;

* nahrávání, zveřejňování nebo jiné přenášení softwarových červů, botů, virů nebo jakéhokoli jiného kódu destruktivní povahy;

* používání stránek RecordSetter jakýmkoli způsobem, úmyslně nebo neúmyslně, který porušuje tyto Podmínky používání nebo jakékoli platné zákony nebo předpisy;

* používání stránek RecordSetter způsobem, který podporuje nebo propaguje jakoukoli trestnou činnost nebo podnikání nebo poskytuje návodné informace o nezákonných činnostech; a

* umožnění jiné osobě používat stránky RecordSetter způsobem, který porušuje tyto Podmínky používání.

Ačkoli společnost RecordSetter zakazuje nevhodné chování a obsah na stránkách, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost RecordSetter nemůže nést odpovědnost za chování jiných uživatelů nebo obsah zveřejněný na stránkách RecordSetter a že při návštěvě stránek RecordSetter můžete být vystaveni takovému nevhodnému chování nebo obsahu.

8. PRÁVA K OBSAHU UŽIVATELE

„Obsah uživatele“ je obsah, který je zveřejněn uživatelem na stránkách RecordSetter. Přidáním nebo nahráním Uživatelského obsahu na stránky RecordSetter převádíte vlastnictví takového Uživatelského obsahu na společnost RecordSetter, mimo jiné včetně jakýchkoli práv duševního vlastnictví, která k takovému Uživatelskému obsahu můžete mít. Takový převod neodvolatelně uděluje společnosti RecordSetter jediné a výhradní celosvětové vlastnictví všech práv, titulů a podílů (plně placených, bezúplatných, licenčních a převoditelných (vcelku nebo částečně) na Uživatelském obsahu a všech jeho prvcích a plně placenou, bezúplatnou, licenční a převoditelnou (vcelku nebo částečně) celosvětovou licenci na všechna vložená autorská práva třetích stran, ochranné známky, patenty, obchodní tajemství, práva na soukromí a publicitu a další práva duševního a průmyslového vlastnictví, která vlastníte nebo kontrolujete, k používání, reprodukci, přenosu, zobrazování, vystavování, distribuci, indexování, komentování, úpravám, editování, přizpůsobování, překládání, vytváření odvozených děl na jejich základě, předvádění a jinému využívání takového uživatelského obsahu, vcelku nebo po částech, podle vlastního uvážení společnosti RecordSetter, ve všech mediálních formátech a kanálech, které jsou nyní známé nebo budou vynalezeny v budoucnu (mimo jiné na webových stránkách, v kabelových a vysílacích televizních sítích a stanicích, na širokopásmových a bezdrátových platformách, v produktech a službách, na fyzických nosičích a v kinech) pro všechny účely, včetně, bez omezení, zábavní, zpravodajské, reklamní, propagační, marketingové, propagační, obchodní nebo komerční účely, a to vše bez dalšího upozornění vás nebo výše uvedené třetí strany (stran), s uvedením nebo bez uvedení autorství a bez požadavku na jakékoli povolení nebo platbu vám nebo jakékoli jiné osobě či subjektu.

Nahráním uživatelského obsahu na stránky společnosti RecordSetter navíc berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost RecordSetter může podle vlastního uvážení takový uživatelský obsah nasadit, šířit, zveřejnit, nahrát a přenést na stránky YouTube a Facebook za účelem zpeněžení takového uživatelského obsahu a maximalizace příjmů z reklamy generovaných takovým uživatelským obsahem. Takové příjmy budou s vámi sdíleny v souladu s podmínkami smlouvy umístěné na adrese tak dlouho, dokud budete souhlasit s podmínkami takové smlouvy a poskytnete nám informace, které potřebujeme k tomu, abychom vám takové příjmy mohli předat.

Nahráním, zveřejněním nebo jiným přenosem jakéhokoli uživatelského obsahu prohlašujete a zaručujete, že (1) máte všechny potřebné písemné souhlasy, uvolnění nebo povolení k udělení výše uvedených licencí společnosti RecordSetter; (2) máte všechny potřebné písemné souhlasy, uvolnění nebo povolení každé identifikovatelné jednotlivé osoby v uživatelském obsahu k použití jména nebo podobizny této osoby způsobem předpokládaným společností RecordSetter a těmito podmínkami použití; a (3) nahráním, zveřejněním nebo jiným přenosem uživatelského obsahu na RecordSetter nebo jeho prostřednictvím nejsou porušena zákonná práva žádné osoby nebo subjektu, mimo jiné práva na soukromí, práva na publicitu, autorská práva, práva k ochranným známkám nebo smluvní práva. BEZ OMEZENÍ NA USTANOVENÍ ODDÍLU 15 NÍŽE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ODŠKODNÍTE, OCHRÁNÍTE A OCHRÁNÍTE SPOLEČNOST RECORDSETTER A JEJÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍKY, ŘEDITELE, ZAMĚSTNANCE A ZÁSTUPCE PŘED JAKÝMIKOLIV NÁROKY, SPRÁVNÍMI ŘÍZENÍMI, POŽADAVKY, ŠKODAMI, ZÁVAZKY, ZTRÁTAMI, NÁKLADY, DLUHY, ODPOVĚDNOSTÍ NEBO VÝDAJI, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘIMĚŘENÝCH NÁKLADŮ NA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VZNESENÉ JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU V DŮSLEDKU NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO PORUŠENÍ VÝŠE UVEDENÉHO PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY NEBO Z POUŽITÍ, KOPÍROVÁNÍ, PUBLIKOVÁNÍ, DISTRIBUCE, PŘENOSU, PŘEDÁVÁNÍ, VYTVÁŘENÍ ODVOZENÝCH DĚL, VEŘEJNÉHO PŘEDVÁDĚNÍ NEBO VEŘEJNÉHO VYSTAVOVÁNÍ (V JAKÉMKOLI MÉDIU, PODLE NAŠEHO VLASTNÍHO UVÁŽENÍ) JAKÉHOKOLI VÁMI POSKYTNUTÉHO UŽIVATELSKÉHO OBSAHU SPOLEČNOSTÍ RECORDSETTER.

9. AUTORSKÁ PRÁVA

RecordSetter se zavazuje dodržovat všechny příslušné zákony o autorských právech. Pokud se domníváte, že se váš materiál chráněný autorskými právy objevil na stránkách RecordSetter bez vašeho svolení, pošlete nám to písemně:

Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výlučného práva, které je údajně porušeno; identifikaci díla chráněného autorským právem, které bylo údajně porušeno, nebo, pokud se jedno oznámení týká více děl chráněných autorským právem, reprezentativní seznam těchto děl; identifikaci materiálu, který je údajně porušován nebo je předmětem činnosti porušující autorské právo a který má být odstraněn nebo k němuž má být znemožněn přístup, a informace dostatečné k tomu, aby společnost RecordSetter mohla tento materiál vyhledat; informace dostatečné k tomu, aby vás společnost RecordSetter mohla kontaktovat, například adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu, pokud je k dispozici; prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že použití materiálu způsobem, který je předmětem stížnosti, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; a prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné, a pod trestem křivé přísahy, že jste oprávněni jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno.

Po obdržení oznámení o porušení práv bude společnost RecordSetter tato oznámení zpracovávat a prošetřovat. Po obdržení oznámení, která splňují nebo v podstatě splňují požadavky DMCA, bude společnost RecordSetter urychleně jednat a odstraní nebo znemožní přístup k obsahu, který údajně porušuje práva. Společnost RecordSetter podnikne přiměřené kroky, aby Uživateli neprodleně oznámila, že odstranila nebo znemožnila přístup k jeho Obsahu.

Pokud se domníváte, že váš odstraněný Obsah neporušuje autorská práva nebo že máte zákonné oprávnění odstraněný Obsah zveřejnit a používat, můžete nám poskytnout protioznámení zasláním následujících písemných informací našemu zástupci pro autorská práva: Váš fyzický nebo elektronický podpis; identifikaci Obsahu, který byl odstraněn nebo ke kterému byl znemožněn přístup, a místo, kde se materiál objevil předtím, než byl odstraněn nebo k němu byl znemožněn přístup; prohlášení pod trestem křivé přísahy, že jste v dobré víře přesvědčeni, že materiál byl odstraněn nebo znemožněn v důsledku omylu nebo nesprávné identifikace materiálu, který má být odstraněn nebo znemožněn; a vaše jméno, adresa a telefonní číslo a prohlášení, že souhlasíte s jurisdikcí federálního okresního soudu pro soudní obvod, ve kterém se nachází vaše adresa, nebo pokud se vaše adresa nachází mimo Spojené státy, pro jakýkoli soudní obvod, ve kterém se může nacházet společnost RecordSetter, a že přijmete doručení od osoby, která poskytla původní oznámení DMCA, nebo od zástupce této osoby.

Po obdržení řádného protioznámení podle DMCA společnost RecordSetter neprodleně poskytne osobě, která poskytla původní oznámení o údajném porušení práv, kopii protioznámení. Kromě toho společnost RecordSetter bude tuto osobu informovat, že nahradí odstraněný materiál a přestane k němu znemožňovat přístup do 10-14 pracovních dnů od obdržení protioznámení, ledaže zástupce společnosti RecordSetter pro autorská práva nejprve obdrží oznámení od osoby, která podala původní oznámení, že tato osoba podala žalobu na vydání soudního příkazu, který by předplatiteli zakázal vykonávat činnost porušující autorská práva v souvislosti s materiálem na RecordSetter.

10. Společnost RecordSetter bude informovat osobu, která podala původní oznámení, o tom, že podala žalobu na soudní příkaz, který by jí zakázal vykonávat činnost porušující autorská práva v souvislosti s materiálem na RecordSetter. SPORY UŽIVATELŮ

Za své interakce s ostatními uživateli nesete výhradní odpovědnost. Společnost RecordSetter není povinna se zapojit do žádného sporu mezi vámi a ostatními Uživateli („Spor s uživatelem“). Společnost RecordSetter si však vyhrazuje právo zapojit se do jakéhokoli uživatelského sporu podle vlastního uvážení.

Pokud se zapojíte do Uživatelského sporu, v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy zbavujete společnost RecordSetter a její vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance a zástupce veškerých nároků, správních řízení, požadavků, škod, závazků, ztrát, nákladů, dluhů, odpovědností a výdajů, mimo jiné včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení, známých i neznámých, předpokládaných i nepředpokládaných, odhalených i neodhalených, vyplývajících z Uživatelského sporu nebo s ním jakkoli souvisejících.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše používání služby RecordSetter se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou tímto odkazem začleněny do těchto Podmínek používání. Používáním služby RecordSetter nebo přístupem k ní souhlasíte s tím, že jste si přečetli naše Zásady ochrany osobních údajů, rozumíte jim a souhlasíte s tím, že se jimi budete řídit.

12. Odkazy

Stránky RecordSetter mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které nejsou vlastněny ani kontrolovány společností RecordSetter. Společnost RecordSetter nemůže kontrolovat dostupnost, obsah nebo postupy webových stránek třetích stran a nenese za ně žádnou odpovědnost. Podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů společnosti RecordSetter platí pouze v případě, že se nacházíte na stránkách společnosti RecordSetter. Proto vám doporučujeme, abyste si přečetli zásady všech webových stránek třetích stran, které navštívíte, když opustíte stránky společnosti RecordSetter.

13. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK

POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK RECORDSETTER JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST RECORDSETTER JE POSKYTOVÁNA VE STAVU „JAK JE“ A „JAK JE K DISPOZICI“. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SE SPOLEČNOST RECORDSETTER, JEJÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI A ZÁSTUPCI VÝSLOVNĚ ZŘÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘESNOSTI A SPOLEHLIVOSTI UŽIVATELSKÉHO OBSAHU A PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. SPOLEČNOST RECORDSETTER NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE SLUŽBA BUDE NEPŘETRŽITÁ, BEZ ZPOŽDĚNÍ, BEZPEČNÁ NEBO BEZCHYBNÁ. SPOLEČNOST RECORDSETTER NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ TECHNICKÝMI PROBLÉMY NEBO PORUCHAMI, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÉHOKOLI ZRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ POČÍTAČE JAKÉKOLI OSOBY V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK SPOLEČNOSTI RECORDSETTER NEBO STAHOVÁNÍM MATERIÁLŮ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK SPOLEČNOSTI RECORDSETTER.

SPOLEČNOST RECORDSETTER ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEODPOVÍDÁ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU NEBO ŠKODU, VČETNĚ ZRANĚNÍ NEBO ÚMRTÍ, VZNIKLOU V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK SPOLEČNOSTI RECORDSETTER NEBO JEDNÁNÍ, KE KTERÉMU DOŠLO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK SPOLEČNOSTI RECORDSETTER. TO MIMO JINÉ ZAHRNUJE JAKOUKOLI ZTRÁTU NEBO ŠKODU V SOUVISLOSTI S POKUSEM O VYTVOŘENÍ SVĚTOVÉHO REKORDU.

NIC Z TOHO, CO JE ZDE UVEDENO, SE NEPOVAŽUJE ZA VYTVOŘENÍ VZTAHU ZASTOUPENÍ, PARTNERSTVÍ, SPOLEČNÉHO PODNIKU, ZAMĚSTNANCE A ZAMĚSTNAVATELE NEBO FRANŠÍZORA A FRANŠÍZANTA JAKÉHOKOLI TYPU MEZI SPOLEČNOSTÍ RECORDSETTER A JAKOUKOLI JINOU STRANOU. TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PLATÍ MEZI SPOLEČNOSTÍ RECORDSETTER A VÁMI A NEROZŠIŘUJÍ ANI SE NEPOVAŽUJÍ ZA ROZŠIŘUJÍCÍ PRÁVA NA JAKOUKOLI TŘETÍ STRANU.

14. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SPOLEČNOST RECORDSETTER, JEJÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, EXEMPLÁRNÍ, ZVLÁŠTNÍ, SANKČNĚ NAHRAZOVANÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST RECORDSETTER BYLA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD, KTERÉ VYPLÝVAJÍ ZE ŠKOD, KTERÉ VZNIKLY V DŮSLEDKU

POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY; CHYB, OMYLŮ NEBO NEPŘESNOSTÍ OBSAHU; ZRANĚNÍ OSOB NEBO ŠKOD NA MAJETKU JAKÉKOLI POVAHY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ A PŘÍSTUPU K NAŠIM WEBOVÝM STRÁNKÁM NEBO V SOUVISLOSTI S JEJICH POUŽÍVÁNÍM NEBO PŘÍSTUPEM K NIM; JAKÉHOKOLI NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU K VAŠIM PŘENOSŮM NEBO OSOBNÍM ÚDAJŮM NEBO JEJICH POZMĚŇOVÁNÍ; PROHLÁŠENÍ NEBO CHOVÁNÍ JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY NA SERVERUJAKÉKOLI JINÉ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÍCÍ SE SLUŽBY.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY JE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI RECORDSETTER, JEJÍCH VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ, ŘEDITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ A ZÁSTUPCŮ VŮČI VÁM NEBO TŘETÍM STRANÁM ZA JAKÝCHKOLI OKOLNOSTÍ OMEZENA NA 100 USD.

15. ODPOVĚDNOST

Souhlasíte s tím, že odškodníte, ochráníte a ochráníte společnost RECORDSETTER a její vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance a zástupce před jakýmikoliv nároky, správními řízeními, požadavky, škodami, závazky, ztrátami, náklady, dluhy, povinnostmi a výdaji, mimo jiné včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vznesenými jakoukoliv třetí stranou z důvodu nebo v důsledku:

Vaše používání stránek RECORDSETTER a přístup k nim nebo v souvislosti s jejich používáním nebo přístupem k nim; Vaše porušení jakýchkoli podmínek těchto Podmínek používání; Vaše porušení práv jakékoli třetí strany, mimo jiné včetně jakýchkoli autorských práv nebo práv na ochranu soukromí; a/nebo jakékoli tvrzení, že Váš uživatelský obsah způsobil třetí straně škodu.

16. JURISDIKCE A SPORY

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že stránky RecordSetter jsou považovány za stránky se sídlem výhradně ve státě New York („New York“). Stránky RecordSetter se považují za pasivní webové stránky, které nezakládají osobní jurisdikci společnosti RecordSetter, ať už konkrétní nebo obecnou, v jiných jurisdikcích než v New Yorku, a používání stránek RecordSetter nebo přístup na ně nelze vykládat jako účelové využívání výhod nebo výsad podnikání v jiném státě než v New Yorku společností RecordSetter. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že s výjimkou případů, kdy příslušné právní předpisy, pokud existují, stanoví jinak, se veškeré nároky nebo důvody k žalobě vyplývající z používání stránek RecordSetter nebo přístupu k nim nebo z těchto Podmínek používání řídí hmotným právem státu New York, bez ohledu na jeho kolizní normy. Dále chápete a souhlasíte s tím, že nebudete vznášet nároky nebo důvody k žalobě v zastoupení, jako člen skupiny nebo jako soukromý právní zástupce.

Vy a společnost RecordSetter chápete a souhlasíte s tím, že bez ohledu na jakýkoli zákon nebo právní předpis, který stanoví opak, musí být jakýkoli nárok nebo důvod k žalobě vyplývající z používání stránek RecordSetter nebo přístupu k nim nebo z těchto Podmínek používání podán do jednoho (1) roku od vzniku nároku nebo důvodu k žalobě. V opačném případě je takový nárok nebo důvod žaloby trvale promlčen. V rozsahu, v jakém nárok nebo důvod žaloby vznikne v souvislosti s používáním nebo přístupem ke stránkám RecordSetter nebo těmto Podmínkám používání, bude nárok nebo důvod žaloby řešen závaznou arbitráží. Společnost RecordSetter se může rozhodnout řešit spor závazným rozhodčím řízením po telefonu, on-line nebo pouze na základě písemných podání, kdy není nutná osobní účast. Pokud je vyžadována osobní účast, bude se konat v okrese New York, New York, nebo na jiném místě, na kterém se strany vzájemně dohodnou. Ve všech takových případech se rozhodčí řízení koná v anglickém jazyce a vede je American Arbitration Association nebo Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. v souladu s jejich tehdy platnými pravidly nebo jiný zavedený poskytovatel alternativního řešení sporů, na kterém se strany vzájemně dohodnou. Jakýkoli rozsudek na základě rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem může být vydán u kteréhokoli příslušného soudu. Bez ohledu na výše uvedené má každá ze stran právo podat u příslušného soudu žalobu na vydání předběžného opatření do doby, než rozhodce vydá konečné rozhodnutí, a příslušným soudem pro všechny spory vyplývající z tohoto rozhodnutí nebo s ním související budou státní a federální soudy nacházející se v okrese New York, stát New York. Tímto souhlasíte a vzdáváte se všech námitek nedostatku osobní příslušnosti a forum non conveniens s ohledem na místo a příslušnost státních a federálních soudů v hrabství New York, New York.

17. ZŘEKNUTÍ SE A VYMAHATELNOST PODMÍNEK

Nevykonání nebo nevymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Podmínek používání ze strany společnosti RecordSetter nepředstavuje vzdání se takového práva nebo ustanovení. Pokud soud příslušné jurisdikce shledá některé ustanovení těchto Podmínek používání neplatným, měl by soud dát přednost záměrům stran, které jsou v tomto ustanovení vyjádřeny, a všechna ostatní ustanovení těchto Podmínek používání zůstávají v plné platnosti a účinnosti.