Kdy lze žalovat hotel nebo pronajímatele za štěnice?

Aktualizováno 13. prosince 2020

Může pronajímatel žalovat nájemce za to, že si do jednotky přinesl štěnice?

Kalifornský zákon umožňuje lidem podat žalobu z odpovědnosti za škodu způsobenou v prostorách, pokud je při pronájmu nemovitosti nebo pobytu v hotelu pokousaly štěnice. Mezi škody, které mohou nájemci a hoteloví hosté žalovat, patří:

 • Léčebné výlohy,
 • Emocionální utrpení a/nebo
 • Bolest a utrpení.

Chce-li nájemce nebo hotelový host získat náhradu škody za štěnice, musí obvykle prokázat, že:

 • Vlastník nebo provozovatel nemovitosti věděl o napadení štěnicemi nebo
 • Vlastník nebo provozovatel neučinil přiměřená opatření, aby napadení zabránil.

Nájemce může také dosáhnout toho, aby soud vydal soudní příkaz, kterým donutí pronajímatele vyhubit štěnice.1

Abyste lépe porozuměli nárokům vůči pronajímatelům a majitelům hotelů za zranění způsobená štěnicemi, naši kalifornští právníci zabývající se újmou na zdraví se níže zabývají následujícími otázkami:

 • 1. Jaké jsou nároky na odškodnění? Kdy může nájemce nebo hotelový host podat žalobu za zranění štěnicemi?
  • 1.1. Nedbalost
  • 1.2. Porušení záruky obytnosti
  • 1.3. Porušení smlouvy
  • 1.4. Obtěžování soukromého života
  • 1.5. Úmyslné způsobení citového strádání
 • 3. Jakou náhradu škody může nájemce nebo hotelový host vymáhat za štěnice v Kalifornii?
 • 4. Co když jsem se vzdal práva na žalobu kvůli štěnicím?
 • 5. Jaká je náhrada škody? Mohu zažalovat Airbnb nebo jiné krátkodobé pronájmy za štěnice?
 • 6. Mohu podat žalobu, pokud host nebo nájemce přinesl štěnice na můj pozemek?
 • 7. Jak někdo pozná, že byl pokousán štěnicemi?
 • 8. Jak zkontrolovat, zda se štěnice nevyskytují v mém bytě
 • 9. Co mám dělat, když mě štěnice pokousala, když jsem byl/a mimo domov?

1. Co mám dělat, když mě štěnice pokousala? Kdy může nájemce nebo hotelový host podat žalobu za zranění štěnicemi?

V Kalifornii jsou pronajímatelé a hotely obecně odpovědní za zranění štěnicemi nebo za zamoření štěnicemi, pokud:

 • Vlastník nebo provozovatel nemovitosti věděl, že došlo k zamoření štěnicemi, a
 • Vlastník nebo provozovatel neučinil přiměřená opatření k vymýcení nebo zabránění zamoření.

Žaloby proti pronajímatelům a vlastníkům/provozovatelům hotelů se nejčastěji zakládají na jedné nebo více z následujících teorií:

 • Nedbalost
 • Porušení záruky obytnosti.
 • Porušení smlouvy.
 • Soukromé obtěžování.
 • Záměrné způsobení citového strádání.

Podívejme se blíže na každý z těchto právních základů odpovědnosti za štěnice v Kalifornii.

1.1. Odpovědnost za škody způsobené štěnicemi. Nedbalost

Nedbalost pronajímatele nebo hotelu za škody způsobené štěnicemi nastává, když:

 1. Vlastník nemovitosti měl vůči žalobci povinnost péče;
 2. Vlastník nemovitosti buď (a) udělal něco, co by přiměřeně opatrný člověk ve stejné situaci NEUDĚLAL, nebo (b) neučinil něco, co by přiměřeně opatrný člověk ve stejné situaci UDĚLAL;
 3. Konání nebo nečinnost vlastníka nemovitosti byla podstatným faktorem při vzniku škody žalobce a
 4. Způsobená škoda byla předvídatelná – to znamená, že o ní bylo známo nebo ji bylo možné odhadnout dříve, než nastala.2

Povinnost péče pronajímatelů

Pronajímatelé musí vynaložit přiměřenou péči, aby ochránili osoby, které přicházejí na jejich pozemek.

Přiměřená péče zahrnuje:

 • Ujištění, že je nemovitost bezpečná, když se do ní nájemce nebo host nastěhuje, a
 • odstranění všech nebezpečí, o kterých se pronajímatel dozví později.3

Podle kalifornského práva tedy může být pronajímatel shledán nedbalým za:

 • Pronájem nebo pronájem nemovitosti se známým výskytem štěnic nebo
 • Přijetí přiměřených opatření k prevenci takového výskytu.

Příklad: V roce 2017 porota v Los Angeles přiznala 3,5 milionu dolarů 16 současným a bývalým nájemníkům bytového komplexu Park La Brea. Porota zjistila, že pronajímatel věděl, že budova je zamořena štěnicemi, ale nevaroval nové nájemníky.

Každému ze žalobců bylo přiznáno od 44 000 do 580 000 dolarů za škody, jako je nespavost, úzkost a ponížení v práci.4

1.2. Škody na zdraví a majetku Porušení záruky obyvatelnosti

Vlastníci nemovitostí v Kalifornii mají obecnou povinnost udržovat své nemovitosti ve stavu „obyvatelném“.5

„Obyvatelný“ znamená vhodný a způsobilý k bydlení. Obyvatelná nemovitost je bez závad, které ohrožují zdraví a bezpečnost obyvatel.6

Kalifornský občanský zákoník ukládá pronajímatelům také určité specifické povinnosti. Patří mezi ně udržování prostor pod kontrolou pronajímatele v čistotě, hygieně a bez nahromadění:

 • odpadků,
 • špíny,
 • odpadků,
 • odpadků,
 • hmyzu nebo
 • vermin.7

Elementy nároku na náhradu škody za porušení záruky obytnosti

Chce-li nájemce získat náhradu škody za porušení záruky obytnosti, musí prokázat, že:

 • Vadný stav ovlivnil obyvatelnost prostor;
 • Nájemce upozornil pronajímatele v přiměřené lhůtě po zjištění stavu;
 • Pronajímateli byla poskytnuta přiměřená lhůta k odstranění nedostatku a
 • V důsledku stavu vznikla nájemci škoda.8

Příklad: V roce 2017 vyhrál nájemce ve čtvrti Pacoima v Los Angeles rozsudek poroty proti svému pronajímateli ve výši 465 600 USD. Porota zjistila, že pronajímatel ignoroval stížnosti nájemce, a to i poté, co inspektor losangeleského okresního úřadu pro ochranu životního prostředí uvedl, že budova je zamořena štěnicemi. 9

1.3. Způsob, jakým pronajímatel ignoroval stížnosti nájemce, je v rozporu se zákonem. Porušení smlouvy

Porušení smlouvy je často uplatňováno komerčními nájemci v případech štěnic v Kalifornii.

Důvodem je, že náhrada škody za porušení smlouvy může někdy zahrnovat „následné škody“, například ušlý zisk z podnikání.10

Nájemci bytů se mohou rovněž dovolávat porušení nájemní smlouvy, aby se domohli náhrady škody způsobené štěnicemi.

Obvykle to však není nutné, protože kalifornský občanský zákoník ukládá pronajímatelům povinnost zajistit obytnost prostor.

Prvky nároku z porušení smlouvy

K prokázání nároku z porušení smlouvy v Kalifornii proti pronajímateli musí žalobce prokázat:

 • existenci smlouvy, jako je nájemní smlouva;
 • že nájemce „plnil“ své povinnosti vyplývající ze smlouvy, např, platil nájemné;
 • že pronajímatel porušil smlouvu; a
 • že porušením smlouvy vznikla nájemci škoda – např. že se musel vystěhovat z prostor, najmout deratizátora, koupit nové lůžkoviny atd.11

Musí být smlouva písemná?

Nájemní smlouva nemusí být písemná, aby mohl nájemce podat žalobu pro její porušení.

Nájemce však musí být schopen prokázat, že ve smlouvě byla podmínka, která byla porušena. To je mnohem snazší v případě písemné smlouvy.

Dalšími způsoby prokázání smlouvy jsou výpovědi nájemce a případných dalších svědků.

1.4. Důkazy o porušení smlouvy Soukromoprávní obtěžování

Chce-li nájemce v Kalifornii prokázat nárok na soukromoprávní obtěžování vůči pronajímateli, musí prokázat, že:

 • Pronajímatel svým jednáním (nebo nečinností) zasáhl do užívání a požívání nájemcova majetku;
 • zásah způsobil nájemci „značnou skutečnou škodu“ a
 • zásah byl „nepřiměřený“ z hlediska své povahy, trvání nebo výše.12

Příklad: V roce 2015 se společnost Extended Stay America zavázala zaplatit ženě a její dceři 8 500 USD. Žalobci tvrdili, že během devítidenního pobytu v hotelu společnosti v Ontariu v Kalifornii byli opakovaně pokousáni štěnicemi a vešmi a udělaly se jim šrámy. Soukromoprávní obtěžování bylo jen jednou z teorií, které žalobci vznesli na podporu svého nároku na náhradu škody.13

1.5. V případě, že by se žalobci domáhali náhrady škody, bylo by to v rozporu se zákonem. Úmyslné způsobení citového strádání

V ojedinělých případech může napadení štěnicemi umožnit nájemci podat v Kalifornii žalobu za úmyslné způsobení citového strádání.

Hlavní výhodou žaloby na tomto základě je možnost získat zpět sankční náhradu škody. V Kalifornii obvykle nelze vymáhat sankční náhradu škody za běžnou nedbalost.14

Prvky nároku na odškodnění za citovou újmu

Chce-li žalobce získat odškodnění za úmyslné způsobení citové újmy, musí prokázat, že:

 • Chování žalovaného bylo pobuřující;
 • Chování bylo způsobeno lehkomyslností žalovaného nebo mělo za cíl způsobit citovou újmu; a
 • V důsledku jednání žalovaného utrpěl žalobce těžkou citovou újmu.15

Dokazování lehkomyslnosti může být v případě zamoření obtížné, ale není nemožné.

Příklad: V roce 2017 porota přiznala 546 500 dolarů rodině pokousané štěnicemi během pobytu v hotelu v Rancho Cucamonga.16 Žaloba tvrdila, že hotel měl v minulosti problémy se štěnicemi, ale nepřijal adekvátní opatření k nápravě. Součástí rozsudku bylo i přiznání sankční náhrady škody ve výši 50 000 USD za úmyslné způsobení citového strádání.

Štěnice – známé také jako Cimex hemipterus – se rády ukrývají v měkkých materiálech, jako jsou látky a lepenka.

Jakou náhradu škody může nájemník nebo hotelový host získat za kousnutí štěnicí v Kalifornii?

Odškodnění za pokousání štěnicí v hotelu v Kalifornii může zahrnovat:

 • účty za lékařské ošetření,
 • účty za poradenství,
 • bolest a utrpení,
 • emocionální stres/úzkost,
 • poškození majetku a
 • náklady na likvidaci zamoření.

Při vhodných nárocích na náhradu škody způsobené štěnicemi může mít nájemce rovněž nárok na přiznání sankční náhrady škody. Trestní náhrada škody existuje proto, aby potrestala obzvláště zaviněné žalované a sloužila jako negativní příklad pro ostatní.17

V případech štěnic se trestní nebo exemplární náhrada škody obvykle přiznává pouze tehdy, když:

 • Pronajímatel má skutečné oznámení o zamoření a
 • Pronajímatel nepodniká žádné kroky k varování nájemců nebo k vymýcení zamoření.18

4. Odškodnění za škody způsobené štěnicemi. Co když jsem se vzdal práva na žalobu kvůli štěnicím?

Někteří pronajímatelé zahrnují do nájemních smluv „vzdání se práva na žalobu kvůli štěnicím“. Jedná se o ustanovení, které říká, že:

 1. Pronajímatel není odpovědný za štěnice a
 2. Nájemce se vzdává jakéhokoli práva na vymáhání náhrady škody na tomto základě.

Podle kalifornského práva však nelze po nájemci požadovat, aby se vzdal povinnosti pronajímatele týkající se obytnosti. Jakékoli údajné „zřeknutí se štěnic“ v nájemní nebo pachtovní smlouvě je tedy neplatné a nelze je vymáhat. Nájemce by přesto mohl získat odškodnění za štěnice.19

5. Nájemní smlouva je neplatná. Mohu žalovat Airbnb nebo jiné krátkodobé pronájmy za štěnice?

Lidé, kteří se ubytují v krátkodobých pronájmech (například prostřednictvím Airbnb), mohou žalovat majitele domu za štěnice. Těžko však budou vymáhat náhradu škody od webové stránky, která pronajímá nemovitost.

Standardní znění smluv mezi společnostmi poskytujícími krátkodobé pronájmy a majiteli nemovitostí často vylučuje náhradu škody způsobené štěnicemi.

Ačkoli některé stránky pronajímající nemovitosti – včetně Airbnb – nabízejí „hostitelům“ pojistky „ochrany“, tyto pojistky se nevztahují na škody způsobené hmyzem.20 Ani Airbnb nemá zásady, které by vyžadovaly, aby hostitel v této situaci vrátil peníze.21

Nepokrývá škody způsobené štěnicemi pojištění majitele domu?

Zpravidla ne. Většina pojistek majitelů domů se nevztahuje na „podnikatelské aktivity“ provozované z domova.

Takže i když lidé, kteří si rezervují nemovitost prostřednictvím Airbnb, mohou žalovat přímo majitele domu, obvykle to nebude mít oporu v pojišťovně. To může ztížit vymáhání náhrady škody, zejména pro někoho, kdo není ze státu.

6. Vymáhání náhrady škody. Mohu podat žalobu, pokud host nebo nájemce přinesl na můj pozemek štěnice?

Vlastníci nemovitostí v Kalifornii mohou podat žalobu, pokud je nájemce zodpovědný za zamoření štěnicemi. Protože však napadení štěnicemi často zůstává nezjištěno, může být prokázání odpovědnosti nájemce velmi náročné.22

Zapomeňte – prokázání nedbalosti zahrnuje prokázání čtyř věcí:

 1. že žalovaný měl vůči žalobci povinnost péče;
 2. že žalovaný byl nedbalý;
 3. že nedbalost žalovaného byla podstatným faktorem, který způsobil žalobci škodu („příčinná souvislost“); a
 4. že v důsledku toho žalovaný utrpěl škodu.23

Povinnost nájemce vůči pronajímateli

Nájemci v Kalifornii mají zákonnou povinnost udržovat prostory, které si pronajímají, v čistotě a hygieně.24 Porušení této povinnosti je považováno za nedbalost podle kalifornského zákona o „nedbalosti per se“.

Ale i když nájemce tuto povinnost poruší, nedokazuje to, že za výskyt štěnic je odpovědný nájemce.

Jak bylo uvedeno výše, napadení štěnicemi může snadno zůstat neodhaleno. A žalobce nese břemeno prokázání „příčinné souvislosti“ na základě převahy důkazů.

„Převaha důkazů“ znamená, že je „více pravděpodobné než nepravděpodobné“, že za škodu odpovídá žalovaný. Pokud porota nemůže rozhodnout, musí rozhodnout ve prospěch žalovaného.25

7. Jak někdo pozná, že byl pokousán štěnicemi?

Štěnice jsou parazitický hmyz, který se živí krví lidí. Naštěstí není známo, že by přenášely nemoci.26

Dospělé štěnice jsou hnědé, ploché, oválného tvaru a velikosti jablečného zrnka. Po nakrmení krví štěnice nabobtnají a zbarví se do červena. Když se štěnice neživí, schovávají se.

Někteří lidé nevykazují na pokousání štěnicemi žádnou reakci kromě dvou malých teček v místě, kde štěnice propíchly jejich kůži. U citlivějších osob se mohou do 12 hodin po kousnutí objevit na kůži načervenalé boule nebo léze.27

Boule/leze mají tendenci do 24 až 48 hodin otékat a svědit. Při poškrábání se mohou infikovat. Ve vzácných případech se u lidí vyskytly systémové alergické reakce na kousnutí štěnicí. Alergické reakce mohou zahrnovat astma, generalizovanou kopřivku a anafylaktický šok.28

Studie provedená vědci v Montrealu také zjistila souvislost mezi napadením štěnicemi a příznaky poruch spánku a úzkosti.29

Štěnice se často skrývají za čely postelí a ve švech matrací a skříňových pružin.

Jak kontrolovat štěnice

Je nepravděpodobné, že by někdo chytil štěnici při kousnutí, a to nejen proto, že obvykle útočí, když lidé spí. Při kousnutí štěnice vstřikují látku, která zabraňuje tomu, aby lidé kousnutí cítili.30

Kdo má podezření na výskyt štěnic, měl by se zaměřit na následující příznaky:

 • Zrzavé nebo načervenalé skvrny na ložním prádle nebo matraci.
 • Malé tmavé skvrny, které „krvácejí“ podobně jako fixy na látce.
 • Kvasinky a skořápky vajíček.
 • Bledě žlutá kůže, kterou vylučují nedospělé štěnice, když rostou.
 • Živé štěnice.31

Experti doporučují odstranit veškeré lůžkoviny a prachový kryt na dně skříňové pružiny a zkontrolovat, zda se v nich nenacházejí štěnice a známky jejich výkalů. Doporučují také zkontrolovat okolí postele, včetně knih a elektrických zásuvek.

9. Zkontrolovat okolí postele. Co mám dělat, pokud jsem byl/a pokousán/a štěnicí mimo domov?

Nájemci a hoteloví hosté, kteří byli pokousáni štěnicemi, by měli podniknout následující kroky, aby si zachovali právo na reklamaci:

 1. Pořiďte detailní fotografie části těla, která byla pokousána.
 2. Prohlédněte lůžkoviny, postel a okolí postele, zda na nich nejsou známky štěnic, a nalezené známky vyfoťte.
 3. Prohlédněte oblečení a zavazadla a pořiďte fotografie všech nalezených štěnic.
 4. Oznamte to místnímu zdravotnímu odboru.

Obraťte se na nás pro pomoc…

Jste obětí štěnic v hotelovém pokoji nebo bytovém domě, vyzýváme vás, abyste se obrátili na naši advokátní kancelář pro bezplatnou konzultaci a právní poradenství.

Naši právníci zabývající se štěnicemi vytvářejí vztahy mezi advokáty a klienty po celém státě v Kalifornii. Vyplňte formulář na této stránce a prodiskutujte svůj případ se zkušeným kalifornským právníkem zabývajícím se újmou na zdraví.

Odmítnutí odpovědnosti: Dosavadní výsledky nezaručují budoucí výsledky.

Právní odkazy:

 1. Příklad Galindo v. Civic Center Hotel, A144594 (Cal. Ct. App. 2016). V tomto případě soud nařídil ubytovně v San Franciscu, aby si najala licencovanou firmu na hubení škůdců za účelem vyhubení myší, švábů a štěnic.
 2. Občanský zákoník, § 1714(a): „Každý odpovídá nejen za výsledek svého úmyslného jednání, ale i za škodu způsobenou jinému nedostatkem obvyklé péče nebo dovednosti při správě jeho majetku nebo osoby, s výjimkou případů, kdy si tento způsobil škodu úmyslně nebo nedostatkem obvyklé péče sám…“. Viz také California Civil Jury Instructions (CACI) 400. Nedbalost – základní skutkové prvky.
 3. Stone v. Center Trust Retail Properties, Inc, 163 Cal. App. 4th 608 (2008).
 4. Los Angeles Times, 16. prosince 2017, Park La Brea apartments loses $3.5-million bedbug lawsuit, lawyer says.
 5. Green v. Superior Court, 10 Cal.3d 616 (1974).
 6. https://www.merriam-webster.com/dictionary/habitable
 7. Cal. Civ. Code § 1941.1.
 8. Erlach v. Sierra Asset Servicing LLC, 226 Cal.App.4th 1281, 173 Cal. Rptr. 3d 159 (2014).
 9. Johnny Reynolds et al. v. 12300-12301 Osborne Place.
 10. Viz např. případ Brandon & Tibbs v. George Kevorkian Accountancy Corp. (1990) 226 Cal.App.3d 442
 11. Oasis West Realty LLC v. Goldman, 51 Cal.4th 811 (2011).
 12. Občanský zákoník 3479: „Cokoli, co škodí zdraví, mimo jiné včetně nezákonného prodeje kontrolovaných látek, nebo je neslušné či urážlivé pro smysly, nebo brání volnému užívání majetku, takže narušuje pohodlné užívání života nebo majetku, nebo nezákonně brání volnému průchodu nebo užívání obvyklým způsobem jakéhokoli splavného jezera nebo řeky, zátoky, potoka, kanálu nebo povodí nebo jakéhokoli veřejného parku, náměstí, ulice nebo dálnice, je obtěžováním.“ Viz také CACI 2021. Private Nuisance-Essential Factual Elements.
 13. 49 Trial Digests 18th 22, 2015 WL 8483309
 14. Civil Code 3294.
 15. CACI 1600. Úmyslné způsobení citové újmy – základní skutkové prvky.
 16. McKindra v. Heritage Inn of Rancho Cucamonga, San Bernardino Superior Court / CIVDS1502829 (2017).
 17. Civil Code 3294, pozn. 14.
 18. Viz např. pozn. pod čarou č. 4.
 19. Kalifornský občanský zákoník 1953.
 20. Záruka hostitele Airbnb.
 21. Blogy s tipy pro Airbnb – pozor na štěnice! Bedbug Central, Jak poznám, že mám štěnice?
 22. Viz pozn. 2.
 23. Občanský zákoník 1941.2(a)(1).
 24. CACI 200. Povinnost dokazování – je pravděpodobnější, že je to pravda, než že to pravda není.
 25. Mayo Clinic, příznaky a příčiny štěnic.
 26. The Bed Bugs Handbook.
 27. Též.
 28. Susser, Perron, Fournier, Jacques, Denis, Tessier a Roberge, Mental health effects from urban bed bug infestation (Cimex lectularius L.): a cross-sectional study.
 29. Centers for Disease Control and Prevention, Bed Bugs FAQ.
 30. Též.

.