Jaké jsou rozdíly mezi rájem a nebem v Bibli?

Jsou nebe a ráj totéž? Dostal se lotr na kříži do nebe nebo do ráje?

Ráj je…

Ježíš řekl lotrovi na kříži: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ Ale kde je ráj (Lukáš 23,43)? Je to ráj, nebo je to jiné místo? Ježíš řekl církvi v Efezu: „Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života, který je v Božím ráji“ (Zj 2,7), takže ráj je zřejmě tam, kde je Bůh, protože se nazývá „Boží ráj“, a Ježíš řekl lotrovi, že právě dnes bude s ním v ráji. Pavel kdysi prohlásil, že „byl uchvácen do ráje – zda v těle nebo mimo tělo, to nevím, to ví Bůh – a slyšel věci, které nelze vypovědět, které člověk nemůže vyslovit“ (2 Kor 12,3-4). Musí to být místo, které je tak úžasné, že ho ani nedokáže popsat a zřejmě mu bylo řečeno, aby ho nepopisoval a neříkal ostatním, jaké je. Možná je to proto, že kdybychom skutečně věděli, jaký je ráj nebo nebe, chtěli bychom se odhlásit z tohoto života a jít tam hned teď. Ráj v židovském jazyce popisoval nebe jako místo, kde se nachází Bůh. Říkalo se, že je „v lůně Abrahamově“ (Lk 16,19-30). O rajské zahradě se někdy mluví jako o ráji, jak říkají některé překlady v 1. Mojžíšově 3,8. O ráji se také říká, že je to vyšší místo, svaté z nejsvětějších míst, kde není hříchu. Židovské slovo pro ráj je „pardes“ a je to vlastně vypůjčené slovo z perštiny, které znamená „park“ nebo „zahrada“ a v některých rabínských kruzích je považováno za obnovený Eden.

Ráj je…

Pro mě je ráj každé místo, kde je Bůh, a zdá se, že ráj je nebe, ale je to jen jiný název. Když se Ježíš Kristus vrátí a založí na zemi své království, nebe sestoupí na zem a věřící vlastně nejdou „nahoru“ do nebe. Ve Zjevení 21,1-4 Jan „viděl nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře už nebylo. A viděl jsem svaté město, Nový Jeruzalém, sestupující z nebe od Boha, připravené jako nevěsta ozdobená pro svého muže. A uslyšel jsem silný hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží je u člověka. Bude s nimi přebývat a oni budou jeho lidem a sám Bůh bude s nimi jako jejich Bůh. Setře jim každou slzu z očí a smrt už nebude, nebude už ani nářek, ani pláč, ani bolest, neboť dřívější věci pominuly.“

Jan byl „přenesen v Duchu na velikou, vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém sestupující z nebe od Boha, mající Boží slávu, jeho zář jako nejvzácnější drahokam, jako jaspis, čistý jako křišťál. Mělo velkou, vysokou zeď s dvanácti branami, u bran dvanáct andělů a na branách byla napsána jména dvanácti kmenů synů Izraele – na východě tři brány, na severu tři brány, na jihu tři brány a na západě tři brány. Zeď města měla dvanáct základů a na nich bylo dvanáct jmen dvanácti Beránkových apoštolů“ (Zj 21,10-14). Jan opět odhaluje, že nebe sestoupí na zem a nebeským královstvím bude Nový Jeruzalém, který bude hlavním městem celé země a odkud bude vládnout Kristus a jeho svatí.

Když nebe sestoupí jako Nový Jeruzalém, bude tam „strom života s dvanácti druhy ovoce, který každý měsíc vydává své plody. Listy toho stromu sloužily k uzdravení národů. Už tam nebude nic prokletého, ale bude tam trůn Boží a Beránkův a jeho služebníci se mu budou klanět. Budou vidět jeho tvář a jeho jméno bude na jejich čelech. A noc už nebude. Nebudou potřebovat světlo lampy ani slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou kralovat na věky věků“ (Zj 21,2b-5). „Strom života“ má stejné jméno jako strom života v zahradě Eden (Gn 2,9), takže v jistém smyslu mají Židé možná správnou představu v tom smyslu, že bude obnoven Eden, ale bude to mnohem lepší než Eden, protože už nebude žádný hřích ani smutek, který hřích přináší, a největším z těchto smutků je smrt, která byla přemožena vítězstvím Ježíše Krista na Kalvárii (Iz 25,8; 1K 15,54).

Rozdíl mezi nebem a rájem

Jediný skutečný rozdíl, který jsem našel mezi nebem a rájem, je použití slova. Obojí popisuje Boží přítomnost. Obojí popisuje utopický stav. Oba popisují nepřítomnost smutku, utrpení a hříchu. Všichni starozákonní svatí tam budou spolu s těmi, kteří již odešli, a s Pánem. Ráj a peklo či hádes bychom mohli popsat jako dočasná zadržovací místa, dokud nebude zřízen Nový Jeruzalém a mrtví nebudou spojeni zpět se svými fyzickými těly. O těch, kteří zemřeli ve víře, víme, že jsou právě teď přítomni u Pána, protože pokud je člověk nepřítomen nebo zemřel ve svém těle, je v přítomnosti Pána (2 Kor 5,8). O této skutečnosti byl Pavel přesvědčen, a protože Boží slovo je bezchybné, víme, že každý, kdo činil pokání a důvěřoval Kristu, bude s Pánem poté, co naposledy vydechne na této zemi.

Závěr

Pokud jste nikdy neprožili období pokání, vyznání hříchu a důvěry v Krista, ráj ani nebe není vaším cílem. Máte pouze děsivé očekávání, že vás čeká Boží soud (Zj 20,11-15). Pokud jste se znovu narodili, nemusíte si dělat starosti s tím, co se stane po smrti, protože každý, kdo věří v Ježíše Krista, bude spasen (Sk 4,12), protože On tak miloval svět, že zemřel za ty, kdo v něj chtějí věřit (Jan 3,16-17). Jste to vy? Modlím se, aby ano.

Další čtení na Patheosu, které si můžete prohlédnout: Jak Ježíš skutečně vypadal:

Článek Jacka Wellmana

Jack Wellman je pastorem sboru Mulvane Brethren v Mulvane Kansas. Jack je také vedoucím autorem časopisu What Christians Want To Know, jehož posláním je vybavovat, povzbuzovat a dodávat energii křesťanům a řešit otázky týkající se každodenního chození věřících s Bohem a Biblí. Jacka můžete sledovat na Google Plus nebo si přečíst jeho knihu Slepá náhoda nebo inteligentní design, která je k dispozici na Amazonu

.