Journal of Autism and Developmental Disorders -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan autismin kirjon ja lasten kaksisuuntaisen mielialahäiriön piirteet

Lapsilla, joilla on autismin kirjon häiriö (ASD) ja lasten kaksisuuntainen mielialahäiriö (PBD), on hyvin episodimainen eteneminen maanisina jaksoina, subsyndromaalisten oireiden vaiheina ja euthymisinä kausina.

ASD:hen liittyy tavallisesti vähintään yksi muu häiriö. Tässä tutkimuksessa pyrittiin kuvaamaan lasten kaksisuuntaisen mielialahäiriön liitännäissairauksien kliinisiä piirteitä lapsilla, joilla on ASD, ja toissijaisena tavoitteena oli verrata näitä kliinisiä piirteitä ASD:n piirteisiin, joilla ei ole affektiivista häiriötä.

Tutkimusryhmän muodostivat 40 potilasta, jotka olivat iältään 6-17-vuotiaita ja joilla oli sekä ASD että PBD hoidossa Ondokuz Mayıs -yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan terveyssovellus- ja tutkimuskeskuksen lasten ja nuorten mielenterveys- ja sairausklinikalla Turkissa. Kontrolliryhmään kuului 40 potilasta, joilla oli ASD-häiriö ja joilla ei ollut aiempia affektiivisia jaksoja. Näistä 80 lapsesta, joiden keski-ikä oli 12,36 ± 2,93 vuotta, 12,5 prosenttia oli tyttöjä (n=10) ja 87,5 prosenttia poikia (n=70). Ainoa merkittävä sosiodemografinen ero ryhmien välillä oli se, että lapset, joilla oli ASD tai PBD, saivat enemmän erityisopetusta.

Autism Behavior Checklist (ABC) ja Aberrant Behavior Checklist (ABCL) annettiin kahdesti PBD+ASD-ryhmälle sekä euthymaattisten että episodisten jaksojen aikana. ABC-pistemäärät olivat merkittävästi korkeammat episodisissa jaksoissa kuin eutyymisissä jaksoissa, erityisesti sosiaalisten ja sopeutumistaitojen, kehon ja esineiden käytön sekä sosiaalisten suhteiden alaluokissa.

Jatka lukemista

Tutkimusryhmän ABC-pistemäärissä ei ollut eroa euthymaattisten jaksojen aikana verrattuna kontrolliryhmän pisteisiin.

PBD+ASD-ryhmän ABCL-pisteet osoittivat merkitsevästi kohonneita kliinisiä haittoja episodisten jaksojen aikana verrattuna euthymaattisiin jaksoihin, vaikka tutkimusryhmän ABCL-pisteiden välillä ei ollut merkitsevää eroa euthymaattisten jaksojen aikana verrattuna kontrolliryhmän pisteisiin. Tutkimusryhmässä 56,4 %:lla oli vain maanisia jaksoja.

Kummankin ryhmän koehenkilöillä ei havaittu psykoottisia piirteitä.

Tavoitteeseen suuntautuneen levottomuuden ja ärtyneisyyden todettiin olevan manian oireita kaikilla ASD+PBD-osallistujilla, sillä 92,5 %:lla esiintyi lisääntynyttä riskikäyttäytymistä ja hajamielisyyttä, 90 %:lla unen vähenemistä, 82.5 % osoitti ylipuhuvuutta, ja lisääntynyttä stereotyyppistä käyttäytymistä ja pakkomiellettä esiintyi 62,5 %:lla ja 60 %:lla tapauksista.

”Tutkimuksessamme ei todettu vaihtelua ASD-oireiden ja ongelmakäyttäytymisen suhteen euthymisten jaksojen välillä lapsilla, joilla oli PBD+ASD, ja ASD-kontrollihenkilöillä”, päättelivät kirjoittajat.