Glossary of Planned Giving Terms

Tässä on suunnitellun lahjoittamisen sanasto, jossa on helposti ymmärrettäviä määritelmiä ja esimerkkejä yleisistä (ja harvinaisista) suunnitellun lahjoittamisen termeistä – se on opas A:sta (melkein) Z:hen neuvonantajille, markkinoijille ja lahjoittajille. Harkitse lahjoitusten vertailutaulukkoa vertaillaksesi lahjoitusvälineitä vierekkäin.

A – D E- F G – P R – T

A – D

Vakuutusmatemaattinen Suunnitelmallisessa lahjoittamisessa käytettynä viittaa tekijöihin, joita käytetään laskettaessa elinikäisten maksujen arvoa tulonsaajien elinajanodotteiden tai luottamusosuuden (trustin) vuosien keston perusteella. Oikaistu bruttotulo (Adjusted Gross Income, AGI) Kokonaisbruttotulosi, jota on oikaistu alaspäin tietyillä verolain sallimilla vähennyksillä, ennen kuin olet käyttänyt vakio- tai erillisvähennyksiäsi. AGI on luku, jonka kirjoitat 1040-sivun 1 alareunaan. Yksityishenkilöt voivat vähentää hyväntekeväisyyteen tehdyt käteissuoritukset enintään 50 prosenttiin asti AGI:stä tiettynä verovuonna. Arvostetun omaisuuden lahjoitusten vähennysraja on 30 prosenttia AGI:stä tiettynä verovuonna. Annuiteetti Sopimusperusteinen järjestely, jonka mukaan henkilölle maksetaan kiinteä rahasumma säännöllisin väliajoin. Hyväntekeväisyyseläkelaina on lahja, joka takaa kiinteät elinikäiset maksut lahjoittajalle ja/tai toiselle yksityishenkilölle. Arviointi Ammatillinen arvio omaisuuden arvosta. Yleensä lahjoittajien, jotka lahjoittavat kiinteää tai aineellista henkilökohtaista omaisuutta (kirjoja, keräilyesineitä jne.), jonka arvo on vähintään 5 000 dollaria, on hankittava omaisuudesta riippumaton arvio perustellakseen hyväntekeväisyysvähennyksenä ilmoitetun arvon. Arvostettu omaisuus Arvopaperit, kiinteistöt tai muu omaisuus, jonka arvo on noussut sen jälkeen, kun hyväntekijä hankki sen. Yleensä lahjoittajan yli vuoden ajan hallussaan pitämä arvoa kasvattanut omaisuus voidaan lahjoittaa täyteen käypään markkina-arvoon ilman myyntivoittokustannuksia. Perusta Hyväntekijän omaisuuden ostohinta, jota on mahdollisesti oikaistu myöhempien kustannusten tai poistojen huomioon ottamiseksi. Jos rouva Quinn osti osakkeita 100 dollarilla osakkeelta ja myi ne 175 dollarilla, hänen hankintamenonsa on 100 dollaria osakkeelta. Edunsaaja Testamentin mukaisen testamenttilahjoituksen tai trustin, eläkeohjelman tai henkivakuutuksen jako-osuuden saaja. Testamenttilahjoitus Omaisuuden tai käteisvarojen siirto yksityishenkilölle tai organisaatiolle testamentin nojalla. Pääomatulovero Liittovaltion vero omaisuuden osto- ja myyntihintojen välisestä arvonnoususta. Codicil Asiakirja, joka pikemminkin muuttaa kuin korvaa aiemmin tehdyn testamentin. Perunkirjoituksella tehdyillä muutoksilla voidaan lisätä tai kumota muutamia pieniä määräyksiä (esim. toimeenpanijoiden vaihtaminen) tai muuttaa kokonaan suurin osa tai kaikki testamentin mukaiset lahjat. Jokaisen kodifikaatin on täytettävä samat oikeudelliset vaatimukset kuin alkuperäisen testamentin, kuten testamentintekijän ja yleensä kahden tai kolmen (lainkäyttöalueesta riippuen) puolueettoman todistajan allekirjoitukset. Kustannusperuste Ks. edellä kohta Peruste.

Takaisin alkuun

E – F

Lahjoitusrahasto Hyväntekeväisyysjärjestön omistama sijoitusrahasto, jonka pääoman arvonnousu ja/tai tuotto käytetään kyseisen hyväntekeväisyysjärjestön yleisten tai erityisten tavoitteiden tukemiseen. Perintövero Liittovaltion vero, joka kohdistuu yksityishenkilön omistaman omaisuuden arvoon tämän kuollessa (veron maksaa yksittäinen kuolinpesä, eivät perilliset tai testamentin saajat). Sitä vastoin osavaltion perintöveroa sovelletaan edunsaajille siirtyvien testamenttilahjoitusten arvoon; myös sen maksaa kuolinpesä ennen varojen jakamista. Testamentin toimeenpanija Henkilö, joka on testamentissa nimetty hallinnoimaan kuolinpesää (tunnetaan joissakin osavaltioissa nimellä ”henkilökohtainen edustaja”). Käypä markkina-arvo Hinta, jonka omaisuuserä tuottaisi avoimilla markkinoilla.

Takaisin alkuun

G – P

Grantor Henkilö, joka siirtää omaisuutta trustiin. Income Interest (tulo-osuus) Trustissa oikeus saada maksuja trustista vastaanottajan eliniän tai vuosien ajan. Inter Vivos Trust Trust, jonka yksityishenkilö luo vielä eläessään, toisin kuin testamentti trust, joka luodaan testamentilla henkilön kuoleman jälkeen. Intestate Kuolema ilman laillista voimassa olevaa testamenttia tai elävää luottamusta. K-1 (myös 1099-R) IRS:n lomakkeet, jotka lähetetään elinikäiseen lahjoitukseen osallistuville ja joissa ilmoitetaan yksityiskohtaisesti, miten heidän lahjoistaan vuoden aikana saamiaan maksuja verotetaan. Life Expectancy (elinajanodote) Tilastollinen mitta yksilön keskimääräisestä eliniän pituudesta. Life Income Gift (elinikäinen lahja) Suunniteltu lahja, jossa maksuja maksetaan lahjoittajalle ja/tai muille edunsaajille eliniän tai useiden vuosien ajan ja jonka loppuosa jaetaan hyväntekeväisyyteen. Henkilökohtainen omaisuus Arvopaperit, taideteokset, liiketoimintaosuudet ja aineellinen omaisuus, toisin kuin ”kiinteä omaisuus”, jota käytetään suunnitelluissa lahjoituksissa viittaamaan maahan ja sen päälle rakennettuihin rakenteisiin. Henkilökohtainen edustaja Ks. toimeenpanija edellä. Suunnitelmallinen lahjoittaminen Menetelmä hyväntekeväisyysjärjestöjen tukemiseksi, jonka avulla anteliaat yksityishenkilöt voivat tehdä suurempia lahjoituksia kuin mitä he voisivat tehdä tuloillaan. Jotkin suunnitellut lahjoitukset tuottavat lahjoittajalle elinikäistä tuloa, kun taas toisissa käytetään jäämistö- ja verosuunnittelutekniikoita hyväntekeväisyyteen ja muille perillisille tavalla, joka maksimoi lahjan ja/tai minimoi sen vaikutuksen lahjoittajan jäämistöön. Nykyarvo Tulevan maksun tai tulevien maksujen sarjan arvo tiettynä ajankohtana diskontattuna siten, että se vastaa rahan aika-arvoa, joka perustuu erilaisiin tekijöihin, kuten sijoitusriskiin ja inflaatioon. Probate Testamentin tarkastaminen tai testaaminen tuomioistuimessa (Probate Court) sen varmistamiseksi, että testamentti on aito ja jäämistö jaetaan asianmukaisesti.

Takaisin alkuun

R – T

Jäännösosuus Trustissa se osa pääomasta, joka jää jäljelle sen jälkeen, kun tulokorko on maksettu edunsaaja(i)lle. Hyväntekeväisyystarkoituksessa tehty jäännösosuus (charitable remaind trust) maksaa tulot lahjoittajalle tai muille henkilöille ja siirtää sitten jäännösosuuden hyväntekeväisyyteen. Remainderman Oikeudellinen termi yksityishenkilölle tai organisaatiolle, joka saa trustin pääoman sen jälkeen, kun tulo-osuus on maksettu. Testamentary Trust (testamentaarinen luottamus) Tarkoittaa luottamusta, joka luodaan testamentilla jonkun kuoleman jälkeen, toisin kuin elävä tai inter vivos -luottamus, jonka on luonut elossa oleva luovuttaja. Testamentin tekijä Testamentin tekijä. Trust Oikeushenkilö, joka on luotu valtuuttajan kirjallisella sopimuksella pitämään ja sijoittamaan omaisuutta valtuuttajan ja/tai muiden edunsaajien hyväksi. Trustee Henkilö tai organisaatio, joka toteuttaa trustin perustaneen henkilön (”valtuuttaja”) toiveet, maksaa tulot edunsaajille ja säilyttää pääoman lopullista jakoa varten.

Takaisin alkuun