Mest 2465-Pound Leg Press Gentagelser

Velkommen til RecordSetter. RecordSetter.com og URDB.org (“RecordSettersiderne”) drives af Universal Record Database, LLC (kollektivt benævnt “RecordSetter”, “det”, “dens” eller “vi”). Ved at få adgang til eller bruge RecordSetter accepterer du (også kaldet “brugeren” eller “din”), at du er myndig til at indgå en bindende kontrakt, at du er myndig, at du er myndig mindreårig, eller at du har tilladelse fra forældre eller værge, og at du har læst, forstået og accepterer at være bundet af følgende vilkår og betingelser (“Brugsbetingelser”). Disse brugsbetingelser gælder for alle brugere af RecordSetter-webstederne og erstatter alle tidligere aftaler mellem dig og RecordSetter, herunder, men ikke begrænset til, alle tidligere brugsbetingelser. Hvis du ikke er indforstået med at være bundet af disse brugsbetingelser, bør du straks forlade RecordSetter. RecordSetter forbeholder sig ret til med jævne mellemrum at ændre disse brugsbetingelser uden varsel på enhver måde, herunder, men ikke begrænset til, at revidere, tilføje eller fjerne dele af eller hele disse brugsbetingelser. Enhver ændring træder i kraft ved Universal Record Database, LLC’s offentliggørelse af de ændrede vilkår for brug på RecordSetter-webstederne. Din fortsatte brug af RecordSetter-webstederne angiver, at du har læst og forstået de ændrede brugsbetingelser og accepterer at være bundet af dem.

LÆS VELKOMMEN OG FULDSTÆNDIGT NED, da de indeholder VIGTIG INFORMATION OM DINE RETLIGE RETTIGHEDER OG PLIGTELSER.

Disse brugsbetingelser og alle rettigheder og licenser, der gives inden for rammerne af disse brugsbetingelser, kan ikke overdrages eller tildeles af dig, men kan overdrages eller tildeles af RecordSetter uden begrænsning.

1. BESKRIVELSE AF Tjenesten

RecordSetter er en internetbaseret tjeneste, der giver brugerne mulighed for at se verdensrekorder og indsende deres egne verdensrekorder. RecordSetter kan indeholde reklamer, som er nødvendige for fortsat at kunne levere RecordSetter’s tjenester. RecordSetter er ikke ansvarlig for tredjepartsreklamer eller tredjepartsapplikationer, der er lagt ud på RecordSetter-webstederne, og RecordSetter er heller ikke ansvarlig for de produkter, der leveres af annoncørerne.

2. ÆNDRINGER AF TJENSTEN

RecordSetter forbeholder sig ret til at ændre eller lukke RecordSetter-webstederne af enhver grund til enhver tid, midlertidigt eller permanent, uden forudgående varsel. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, salg af RecordSetter til en anden enhed. Du accepterer, at RecordSetter ikke er ansvarlig over for dig for enhver ændring eller opsigelse af RecordSetter-webstederne.

3. AFSLUTNING

RecordSetter forbeholder sig ret til efter eget skøn at nægte service til enhver, midlertidigt eller permanent, til enhver tid. Du accepterer, at enhver opsigelse af din mulighed for at bruge RecordSetter, herunder, men ikke begrænset til, opsigelse af din tilladelse til at bruge RecordSetter-webstederne, kan ske uden forudgående varsel. Du accepterer også, at alle verdensrekorder, som du har på RecordSetter-webstederne (dine “Records”), kan blive ophævet uden forudgående varsel. Desuden forbeholder RecordSetter sig ret til efter eget skøn at afvise en brugers indsendelse af en rekord til enhver tid og af enhver grund uden forudgående varsel.

DIN TILLADELSE TIL AT BRUGE RECORDSETTER-SITESENES AUTOMATISK AFSLUTTES, HVIS DU OVERTRÆDER NÅGLE AF DE NÆRMEDE BRUGERBETINGELSER. ALLE OPTAGELSER, DU HAR, KAN TIL enhver tid blive tilbagekaldt, HVIS RECORDSETTER finder, at du ikke overholder disse krav.

4. GÆLDIGHED

Adgang til og brug af RecordSetter er ugyldig, hvor dette er forbudt. Ved at få adgang til og bruge RecordSetter accepterer du, at:

* Du er ansvarlig for at kende og overholde alle gældende regler vedrørende brug af internettet, herunder, men ikke begrænset til, lokale love og regler vedrørende acceptabel online-adfærd og indhold;

* Du vil ikke bruge RecordSetter eller noget aspekt af RecordSetter til ulovlige formål eller på nogen måde, der overtræder disse brugsbetingelser;

* Du er mindst 18 år, eller hvis du er under 18 år, har du forældrenes tilladelse til at bruge RecordSetter-webstederne. Hvis du er under 13 år, skal dine forældre muligvis give et verificerbart forældresamtykke, for at du kan bruge visse funktioner på webstedet, f.eks. indsendelse af optegnelser, hvilket RecordSetter vil indhente på det tidspunkt, hvor du forsøger at bruge disse funktioner;

* Alle oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, personlige oplysninger og oplysninger vedrørende Records, som du indsender til RecordSetter, er sandfærdige, nøjagtige og fuldstændige; og

* Du vil opretholde sandfærdigheden, nøjagtigheden og fuldstændigheden af alle oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, personlige oplysninger og oplysninger vedrørende Records, som du indsender til RecordSetter. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, at du straks underretter RecordSetter, hvis nogen oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, personlige oplysninger og oplysninger vedrørende Records, ændres.

5. EJENDOMSRETTIGHEDER TIL HJEMMESIDENS INDHOLD

Du forstår og accepterer, at indholdet på RecordSetter-webstederne, bortset fra data, tekst, oplysninger, skærmnavne, grafik, billeder, konti, lyd- og videoklip, links eller andet materiale (samlet “indhold”), der er uploadet, indsendt eller på anden måde overført af en bruger, ejes eller er licenseret til RecordSetter og er beskyttet af gældende love om intellektuel ejendomsret og andre love. Medmindre RecordSetter udtrykkeligt har givet tilladelse hertil, accepterer du ikke at ændre, distribuere, skabe afledte værker baseret på, udleje, lease, udlåne, sælge, videresælge eller tilbyde RecordSetter-webstederne til kommercielle formål, hverken helt eller delvist.
Du forstår og accepterer endvidere, at indholdet af sponsorannoncer, der vises på RecordSetter-webstederne, er beskyttet af gældende lovgivning om intellektuel ejendomsret og andre love. Medmindre det udtrykkeligt er tilladt af den pågældende annoncør, accepterer du ikke at ændre, distribuere, skabe afledte værker baseret på, udleje, lease, låne, sælge, videresælge eller tilbyde sponsorannoncerne til kommercielle formål, hverken helt eller delvist.
RecordSetter-tjenesten gør det muligt at sende billeder og tekst, der er hostet på RecordSetter, til eksterne websteder. Denne brug er tilladt, så længe sider på andre websteder, som viser data, der er hostet på RecordSetter-webstederne, indeholder et let identificerbart link tilbage til RecordSetter.

6. VERDENSREKORDER

RecordSetter er ikke og kan ikke være ansvarlig for brugerens eller andres adfærd eller sikkerhed under ethvert forsøg på at skabe en verdensrekord, der skal indsendes til RecordSetter. VED AT BRUGE OG FÅ ADGANG TIL RECORDSETTER-WEBSTEDERNE FORSTÅR OG ACCEPTERER DU, AT DU FORSØGER AT OPRETTE EN VERDENSREKORD PÅ EGEN RISIKO. Hvis du bliver involveret i et forsøg på at skabe en verdensrekord, herunder, men ikke begrænset til, dit eget forsøg på at skabe en verdensrekord eller støtte en anden brugers forsøg på at skabe en verdensrekord, fritager du RecordSetter og dets ledere, direktører, medarbejdere og agenter for ethvert krav i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, administrative procedurer, krav, skader, forpligtelser, tab, omkostninger, gæld, forpligtelser og udgifter, herunder, men ikke begrænset til, rimelige advokatsalærer, kendte og ukendte, formodede og uformodede, afslørede og ikke afslørede, der opstår som følge af eller på nogen måde er forbundet med forsøget på at skabe en verdensrekord.

7. BRUGERENS OPFØRSEL

Du er alene ansvarlig for din adfærd på RecordSetter-webstederne og for alt indhold, som du sender til webstedet. RecordSetter forbeholder sig ret til at efterforske og træffe passende foranstaltninger a Uhensigtsmæssig brugeradfærd og indhold omfatter, men er ikke begrænset til:

* at udgive sig for at være en anden person eller enhed eller fejlagtigt angive eller på anden måde give et forkert billede af dit tilhørsforhold til en anden person eller enhed;

* at uploade, offentliggøre eller på anden måde overføre indhold, som RecordSetter vurderer er skadeligt, misbrug, chikanerende, truende, hadefuldt, vulgært, obskønt, svigagtigt, ulovligt, skadeligt, ærekrænkende, injurierende, injurierende, krænkende for en anden persons eller enheds privatliv, udnyttende eller racistisk, etnisk eller på anden måde anstødeligt;

* at deltage i adfærd, der skader mindreårige på nogen måde, som det ses af RecordSetter eller gældende lovgivning, eller som på anden måde er destruktiv adfærd, herunder, men ikke begrænset til, at misbruge, chikanere, forfølge, true eller intimidere en anden person eller enhed;

* at bruge eller forsøge at bruge oplysninger fra RecordSetter-webstederne til at skade, misbruge, chikanere, forfølge, true eller intimidere en anden person eller enhed;

* at bruge RecordSetter-webstederne til at oprette eller indsende uopfordrede eller uautoriserede reklamer, e-mails eller andre former for kommunikation;

* at anmode om personlige oplysninger fra personer under 18 år;

* at fremme kommercielle aktiviteter uden forudgående skriftligt samtykke fra RecordSetter, herunder, men ikke begrænset til, konkurrencer, lotterier, byttehandel, reklamer eller pyramidespil;

* indsamling eller lagring af brugeroplysninger til kommercielle eller ulovlige formål;

* ændring, tilpasning, hacking eller anden manipulation af nogen del af RecordSetter-webstederne;

* ændring, tilpasning, hacking eller anden manipulation af nogen del af et andet websted for fejlagtigt at antyde, at det er forbundet med RecordSetter, eller for på anden måde at skjule oprindelsen af de leverede oplysninger;

* at forstyrre, afbryde eller på anden måde skabe en unødig belastning for RecordSetter-serverne eller de tilsluttede netværk, eller at ikke overholde krav, procedurer, politikker eller regler for tilsluttede netværk;

* omgå, ændre eller på anden måde forstyrre sikkerhedsteknologi eller software, der er en del af RecordSetter-webstederne;

* uploade, sende eller på anden måde overføre softwareorme, bots, vira eller anden kode af destruktiv karakter;

* bruge RecordSetter-webstederne på en måde, forsætligt eller utilsigtet, der overtræder disse brugsbetingelser eller gældende love eller bestemmelser;

* at bruge RecordSetter-webstederne på en måde, der fremmer eller fremmer kriminelle aktiviteter eller virksomheder eller giver instruktionsoplysninger om ulovlige aktiviteter; og

* at tillade en anden person at bruge RecordSetter-webstederne på en måde, der overtræder disse brugsbetingelser.

Selvom RecordSetter forbyder upassende adfærd og indhold på webstedet, forstår og accepterer du, at RecordSetter ikke kan være ansvarlig for andre brugeres adfærd eller det indhold, der er lagt ud på RecordSetter-webstederne, og du kan blive udsat for sådan upassende adfærd eller indhold, når du besøger RecordSetter-webstederne.

8. RETTIGHEDER TIL BRUGERENS INDHOLD

“Brugerindhold” er indhold, der er lagt ud af en bruger på RecordSetter-webstederne. Ved at tilføje eller uploade brugerindhold til RecordSetter-webstederne overdrager du ejendomsretten til sådant brugerindhold til RecordSetter, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle intellektuelle ejendomsrettigheder, som du måtte have til sådant brugerindhold. En sådan overførsel overdrager uigenkaldeligt RecordSetter den eneste og eksklusive verdensomspændende ejendomsret til alle rettigheder, titler og interesser (fuldt ud betalt, royaltyfri, licensberettiget og overdragelig (helt eller delvist) i og til brugerindholdet og alle elementer heraf og den fuldt ud betalte, royaltyfri, licensberettiget og overdragelig (helt eller delvist) verdensomspændende licens til alle indlejrede ophavsrettigheder fra tredjeparter, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder, privatlivets fred og offentlighedsrettigheder og andre intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder, som du ejer eller kontrollerer, til at bruge, reproducere, overføre, vise, udstille, distribuere, indeksere, kommentere, ændre, redigere, tilpasse, oversætte, skabe afledte værker baseret på, udføre og på anden måde udnytte sådant brugerindhold, helt eller delvist, efter RecordSetter’s eget skøn, i alle medieformater og -kanaler, der nu er kendt eller senere udtænkes (herunder, men ikke begrænset til, på websteder, kabel- og tv-netværk og -stationer, på bredbånds- og trådløse platforme, produkter og tjenester, på fysiske medier og i biografen) til ethvert formål, herunder, uden begrænsning, underholdning, nyheder, reklame, salgsfremmende, markedsføringsmæssige, publicistiske, handelsmæssige eller kommercielle formål, alt sammen uden yderligere meddelelse til dig eller ovennævnte tredjepart(er), med eller uden tilskrivning, og uden krav om tilladelse fra eller betaling til dig eller til nogen anden person eller enhed.

Desuden forstår og accepterer du ved at uploade brugerindhold til RecordSetter-webstederne, at RecordSetter efter eget skøn kan anvende, formidle, offentliggøre, uploade og overføre sådant brugerindhold til YouTube- og Facebook-webstederne med henblik på at tjene penge på sådant brugerindhold og maksimere de reklameindtægter, der genereres af sådant brugerindhold. Sådanne indtægter skal deles med dig i henhold til vilkårene og betingelserne i den aftale, der findes på, så længe du accepterer vilkårene og betingelserne i en sådan aftale og giver os de oplysninger, vi har brug for til at videresende sådanne indtægter til dig.

Ved at uploade, sende eller på anden måde overføre brugerindhold erklærer og garanterer du, at (1) du har alle nødvendige skriftlige samtykker, frigørelser eller tilladelser til at give RecordSetter de ovennævnte licenser; (2) du har alle nødvendige skriftlige samtykker, frigørelser eller tilladelser fra hver enkelt identificerbar person i brugerindholdet til at bruge den pågældende persons navn eller billede på den måde, der er omhandlet af RecordSetter og disse brugsbetingelser; og (3) at upload, offentliggørelse eller anden overførsel af dit brugerindhold på eller via RecordSetter ikke krænker nogen person eller enheders juridiske rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, privatlivets fred, reklamerettigheder, ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller kontraktrettigheder. UDEN BEGRÆNSNING AF BESTEMMELSERNE I AFSNIT 15 NEDENFOR ACCEPTERER DU AT SKADESLØSHOLDE, FORSVARE OG HOLDE RECORDSETTER OG DETS OFFICERER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE OG AGENTER SKADESLØSE FRA OG MOD ETHVERT KRAV, ADMINISTRATIV PROCEDURE, KRAV, SKADE, FORPLIGTELSE, TAB, OMKOSTNING, GÆLD, ANSVAR ELLER UDGIFT, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, RIMELIGE ADVOKATOMKOSTNINGER, FRA EN TREDJEPART PÅ GRUND AF ELLER SOM FØLGE AF DIT BRUD PÅ OVENSTÅENDE ERKLÆRING OG GARANTI ELLER RECORDSETTER’S BRUG, KOPIERING, OFFENTLIGGØRELSE, DISTRIBUTION, TRANSMISSION, OVERFØRSEL, OVERFØRSEL, OPRETTELSE AF AFLEDTE VÆRKER AF, OFFENTLIG FREMFØRELSE ELLER OFFENTLIG VISNING (UANSET MEDIE, EFTER VORES EGET SKØN) AF BRUGERINDHOLD INDSENDT AF DIG.

9. COPYRIGHT

RecordSetter forpligter sig til at overholde alle relevante love om ophavsret. Hvis du mener, at dit ophavsretligt beskyttede materiale vises på RecordSetter-webstedet uden din tilladelse, bedes du sende os en skriftlig besked:

En fysisk eller elektronisk underskrift af en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der angiveligt krænkes; Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, der hævdes at være blevet krænket, eller, hvis flere ophavsretligt beskyttede værker er omfattet af en enkelt meddelelse, en repræsentativ liste over sådanne værker; Identifikation af det materiale, der hævdes at krænke eller være genstand for krænkende aktivitet, og som skal fjernes eller adgangen til det skal deaktiveres, samt oplysninger, der er rimeligt tilstrækkelige til, at RecordSetter kan finde materialet; Oplysninger, der er tilstrækkelige til, at RecordSetter kan kontakte dig, f.eks. en adresse, et telefonnummer og, hvis tilgængeligt, en e-mailadresse; en erklæring om, at du i god tro mener, at brugen af materialet på den måde, der klages over, ikke er tilladt af ejeren af ophavsretten, dennes repræsentant eller loven; og en erklæring om, at oplysningerne i meddelelsen er korrekte, og under straf af mened, at du er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der angiveligt er krænket.

Når RecordSetter har modtaget en påstand om krænkelse, vil RecordSetter behandle og undersøge påstandene. Ved modtagelse af meddelelser, der overholder eller i det væsentlige overholder DMCA’s krav, vil RecordSetter handle hurtigt for at fjerne eller deaktivere adgangen til indhold, der hævdes at være krænkende. RecordSetter vil tage rimelige skridt til straks at underrette brugeren om, at det har fjernet eller deaktiveret adgangen til brugerens indhold.

Hvis du mener, at dit fjernede indhold ikke krænker rettighederne, eller at du har lovlig tilladelse til at offentliggøre og bruge det fjernede indhold, kan du give os en modanmeldelse ved at sende vores ophavsretsagent følgende oplysninger skriftligt: Din fysiske eller elektroniske underskrift; Identifikation af det indhold, der er blevet fjernet, eller som adgangen til er blevet deaktiveret, og det sted, hvor materialet blev vist, før det blev fjernet eller adgangen til det blev deaktiveret; En erklæring under straf for mened om, at du i god tro mener, at materialet blev fjernet eller deaktiveret som følge af en fejltagelse eller forkert identifikation af det materiale, der skal fjernes eller deaktiveres; og dit navn, adresse og telefonnummer samt en erklæring om, at du accepterer jurisdiktion af Federal District Court for det retsdistrikt, hvor din adresse er beliggende, eller, hvis din adresse er uden for USA, for ethvert retsdistrikt, hvor RecordSetter kan findes, og at du vil acceptere forkyndelse af proces fra den person, der gav den oprindelige DMCA-meddelelse, eller en agent for denne person.

Ved modtagelse af en korrekt modanmeldelse i henhold til DMCA vil RecordSetter omgående give den person, der har givet den oprindelige anmeldelse af den påståede krænkelse, en kopi af modanmeldelsen. Desuden vil RecordSetter informere denne person om, at det vil erstatte det fjernede materiale og ophøre med at deaktivere adgangen til det inden for 10-14 arbejdsdage efter modtagelsen af modmeddelelsen, medmindre RecordSetter’s Copyright Agent først modtager meddelelse fra den person, der indsendte den oprindelige meddelelse, om at denne person har indgivet et søgsmål med henblik på en retskendelse for at afholde abonnenten fra at deltage i krænkende aktiviteter i forbindelse med materialet på RecordSetter.

10. Brugertvister

Du er alene ansvarlig for dine interaktioner med andre brugere. RecordSetter har ingen forpligtelse til at blive involveret i tvister mellem dig og andre brugere (en “brugertvist”). RecordSetter forbeholder sig dog retten til at blive involveret i enhver brugertvist efter RecordSetter’s eget skøn.

Hvis du bliver involveret i en brugertvist, fritager du RecordSetter og dets ledere, direktører, medarbejdere og agenter for alle krav, administrative procedurer, krav, skader, forpligtelser, tab, omkostninger, gæld, forpligtelser og udgifter, herunder, men ikke begrænset til, rimelige advokatsalærer, kendte og ukendte, formodede og uformodede, afslørede og ikke afslørede, der opstår som følge af eller på nogen måde er forbundet med brugertvisten.

11. PRIVACY

Din brug af RecordSetter er underlagt vores privatlivspolitik, som er indarbejdet i disse brugsbetingelser ved denne henvisning. Ved at bruge eller få adgang til RecordSetter accepterer du, at du har læst, forstået og er indforstået med at være bundet af vores privatlivspolitik.

12. Links

RecordSetter-webstederne kan indeholde links til tredjeparters websteder, som ikke ejes eller kontrolleres af RecordSetter. RecordSetter kan ikke kontrollere og påtager sig intet ansvar for tilgængeligheden, indholdet eller praksis på tredjeparters websteder og påtager sig intet ansvar for disse. RecordSetter’s brugsbetingelser og privatlivspolitik gælder kun, når du befinder dig på RecordSetter-webstederne. Som sådan opfordrer vi dig til at læse politikkerne for alle tredjepartswebsteder, som du besøger, når du forlader RecordSetter-webstederne.

13. ANSVARSFRASKRIVELSE

DIN BRUG AF RECORDSETTER SKER PÅ EGET ANSVAR. RECORDSETTER LEVERES PÅ ET “SOM DET ER” OG “SOM DET ER TILGÆNGELIGT” GRUNDLAG. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASKRIVER RECORDSETTER, DETS OFFICERER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE OG AGENTER SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER AF ENHVER ART, HVAD ENTEN DE ER UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, BRUGERINDHOLDETS NØJAGTIGHED OG PÅLIDELIGHED OG DE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER. RECORDSETTER GIVER INGEN GARANTI FOR, AT TJENESTEN VIL VÆRE UAFBRUDT, UDEN FORSINKELSER, SIKKER ELLER FEJLFRI. RECORDSETTER ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER SOM FØLGE AF TEKNISKE PROBLEMER ELLER FUNKTIONSFEJL, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER PÅ PERSONERS COMPUTERE I FORBINDELSE MED ELLER SOM FØLGE AF BRUGEN AF RECORDSETTER-WEBSTEDERNE ELLER DOWNLOADING AF MATERIALE I FORBINDELSE MED BRUGEN AF RECORDSETTER-WEBSTEDERNE.

RECORDSETTER ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR TAB ELLER SKADER, HERUNDER PERSONSKADE ELLER DØDSFALD, SOM FØLGE AF BRUGEN AF RECORDSETTER-WEBSTEDERNE ELLER ADFÆRD, DER OPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUGEN AF RECORDSETTER-WEBSTEDERNE. DETTE OMFATTER, MEN ER IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB ELLER SKADE I FORBINDELSE MED ET FORSØG PÅ AT SKABE EN VERDENSREKORD.

INTET HERI SKAL ANSES FOR AT SKABE ET AGENTUR, PARTNERSKAB, JOINT VENTURE, MEDARBEJDER-ARBEJDSGIVER ELLER FRANCHISEGIVER-FRANCHISETAGER-FORHOLD AF NOGEN ART MELLEM RECORDSETTER OG NOGEN ANDEN PART. DISSE BRUGSBETINGELSER ER MELLEM RECORDSETTER OG DIG, OG DE UDVIDER IKKE, OG SKAL HELLER IKKE ANSES FOR AT UDVIDE RETTIGHEDER TIL NOGEN TREDJEPART.

14. ANSVARLIGHEDSBEGRÆNSNINGER

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT RECORDSETTER, DETS OFFICERER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE ELLER AGENTER I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, IKKE ER ANSVARLIGE FOR NOGEN FORM FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, EKSEMPLARISKE, SÆRLIGE, STRAFFENDE ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, SELV OM RECORDSETTER ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, SOM FØLGE AF SKADER, SOM SKYLDES

BRUGEN ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE TJENESTEN; FEJL, FEJL ELLER UNØJAGTIGHEDER I INDHOLDET; PERSONSKADE ELLER MATERIELLE SKADER AF ENHVER ART SOM FØLGE AF DIN BRUG AF OG ADGANG TIL, ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF ELLER ADGANG TIL, VORES WEBSTED; UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE OVERFØRSLER ELLER PERSONLIGE OPLYSNINGER; UDTALELSER ELLER ADFÆRD FRA TREDJEPARTER PÅ TJENESTEN ELLER ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED TJENESTEN.

I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, ER DET SAMLEDE ANSVAR FOR RECORDSETTER, DETS OFFICERER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE OG AGENTER OVER FOR DIG ELLER TREDJEMAND UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER BEGRÆNSET TIL $100.

15. SKADEFRIHED

Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde RECORDSETTER og dets officerer, direktører, medarbejdere og agenter skadesløse fra og mod alle krav, administrative procedurer, krav, skader, forpligtelser, tab, omkostninger, gæld, forpligtelser og udgifter, herunder, men ikke begrænset til, rimelige advokatsalærer, fra enhver tredjepart på grund af eller som følge af:

Din brug af og adgang til, eller i forbindelse med din brug af eller adgang til RECORDSETTER-webstederne; Din overtrædelse af vilkårene i disse brugsbetingelser; Din overtrædelse af tredjemands rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, enhver ophavsret eller ret til privatlivets fred; og/eller Enhver påstand om, at dit brugerindhold har forvoldt skade på tredjemand.

16. JURISDIKTION OG TESTSAGER

Du forstår og accepterer, at RecordSetter-webstederne udelukkende skal anses for at være baseret i staten New York (“New York”). RecordSetter-webstederne skal betragtes som passive websteder, der ikke giver anledning til personlig jurisdiktion over RecordSetter, hverken specifik eller generel, i andre jurisdiktioner end New York, og brugen af eller adgangen til RecordSetter-webstederne skal heller ikke fortolkes som RecordSetter’s målrettede udnyttelse af fordelene eller privilegiet ved at drive forretning i en anden stat end New York. Du forstår og accepterer, at bortset fra det omfang, hvor gældende lovgivning, hvis en sådan findes, bestemmer andet, skal ethvert krav eller søgsmål, der opstår som følge af brugen af eller adgangen til RecordSetter-webstederne eller disse brugsbetingelser, være underlagt de materielle love i New York, uden hensyntagen til principperne om lovkonflikter. Du forstår og accepterer endvidere, at du ikke kan fremsætte krav eller søgsmålsårsager på repræsentativ basis, som gruppemedlemmer eller som privat advokat.

Du og RecordSetter forstår og accepterer, at uanset enhver lov eller lov om det modsatte, skal ethvert krav eller søgsmålsårsag, der udspringer af eller er relateret til brugen af eller adgangen til RecordSetter-webstederne eller disse brugsbetingelser, indgives inden for et (1) år efter, at kravet eller søgsmålsårsagen er opstået. I modsat fald er et sådant krav eller en sådan søgsmålsgrund permanent forældet. I det omfang et krav eller en søgsmålsgrund opstår som følge af brugen af eller adgangen til RecordSetter-webstederne eller disse brugsbetingelser, skal kravet eller søgsmålsgrunden afgøres ved bindende voldgift. RecordSetter kan vælge at løse tvisten ved bindende voldgift pr. telefon, online eller udelukkende på grundlag af skriftlige indlæg, hvor der ikke er behov for at møde op personligt. Hvis der kræves personligt fremmøde, skal den afholdes i New York County, New York, eller et andet sted, som parterne i fællesskab er blevet enige om. I alle sådanne tilfælde skal voldgiften afholdes på engelsk og administreres af American Arbitration Association eller Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. i overensstemmelse med deres gældende regler på det pågældende tidspunkt eller enhver anden etableret ADR-udbyder, som parterne i fællesskab er blevet enige om. En eventuel dom på grundlag af voldgiftsmandens afgørelse kan afsiges ved enhver domstol, der har kompetence hertil. Uanset ovenstående har hver part ret til at anlægge sag ved en domstol med behørig jurisdiktion med henblik på et foreløbigt forbud, indtil voldgiftsmanden har truffet en endelig afgørelse, og det rette sted for tvister, der opstår som følge af eller er relateret til nogen af disse, er de statslige og føderale domstole i New York County, New York. Du giver hermed samtykke til og giver afkald på alle indsigelser om manglende personlig jurisdiktion og forum non conveniens med hensyn til sted og jurisdiktion i stats- og forbundsdomstolene i New York Count, New York.

17. OPHÆVELSE OG OPHÆVELSELIGHED AF BETINGELSER

RecordSetter’s undladelse af at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse brugsbetingelser udgør ikke et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Hvis en kompetent domstol finder en bestemmelse i disse brugsbetingelser ugyldig, skal domstolen give virkning til parternes intentioner som afspejlet i bestemmelsen, og alle andre bestemmelser i disse brugsbetingelser forbliver fuldt ud i kraft.