21 nejlepších biblických veršů – chce Bůh, abychom byli šťastní ?

Top 21 Bible Verses-Does God want us to be Happy ?

Podívejte se na těchto Top 21 Bible Verses-Does God Want Us To Be Happy ?

Philippians 4:4

Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se.

1. Tesalonickým 5,16

Radujte se vždycky,

Palm 118,24

Tento den učinil Hospodin, radujme se z něho a veselme se.

Galatským 5,22

A ovoce Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,

Římanům 12,12

Radujte se v naději, buďte trpěliví v soužení, buďte stálí v modlitbě.

Římanům 15,13

Kéž vás Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, abyste se mocí Ducha svatého rozhojnili v naději.

Jan 16,24

Dosud jste v mém jménu nic nežádali. Proste, a dostanete, aby vaše radost byla plná.

Izajáš 55,12

„Vždyť vyjdete v radosti a budete vyvedeni v pokoji; hory a pahorky před vámi propuknou ve zpěv a všechny polní stromy budou tleskat.

Palm 126:5

Ti, kdo sejí v slzách, budou sklízet s výkřiky radosti!“

Palm 71:23

Moje rty budou jásat, až ti budu zpívat chválu, i má duše, kterou jsi vykoupil.

Psalm 33,21

Vždyť naše srdce se v něm raduje, protože doufáme v jeho svaté jméno.

Jeremjáš 29,11

Já totiž znám plány, které s vámi mám, je výrok Hospodinův, plány k dobru, a ne ke zlému, abych vám dal budoucnost a naději.

Kolosanům 1,11

Kéž jste posilněni veškerou mocí podle jeho slavné síly, ke vší vytrvalosti a trpělivosti s radostí,

Palm 100,1

Radujte se Hospodinu, celá země!

Jan 16,33

To jsem vám řekl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě budete mít soužení. Vezměte však na vědomí, že já jsem nad světem zvítězil.“

Palm 30,11

Můj žal jsi mi proměnil v tanec, rozvázal jsi mi žíně a oblékl jsi mě v jásot,

Luk 1,47

a můj duch se raduje v Bohu, mém Spasiteli,

Zefoniáš 3. kapitola:17

Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, mocný, který zachrání, bude se nad tebou radovat s jásotem, utiší tě svou láskou, bude nad tebou jásat s hlasitým zpěvem.

Palm 70,4

Kéž se z tebe radují a jásají všichni, kdo tě hledají! Ať ti, kdo milují tvé spasení, stále říkají: „Bůh je veliký!“

1Petr 1,8-9

Ačkoli jste ho neviděli, milujete ho. Ačkoli ho nyní nevidíte, věříte v něj a radujete se radostí nevýslovnou a naplněnou slávou, neboť jste dosáhli výsledku své víry, spásy svých duší.

Izajáš 61,10

Velmi se budu radovat v Hospodinu, má duše bude jásat v mém Bohu, neboť mě oděl rouchem spásy, přikryl mě rouchem spravedlnosti, jako se ženich zdobí jako kněz krásnou čelenkou a jako se nevěsta zdobí svými šperky.

Palm 100,2

Služte Hospodinu s radostí! Vstupujte do jeho přítomnosti se zpěvem!

Top 21 biblických veršů – chce Bůh, abychom byli šťastní?